Стойност на елек­тро­е­нер­ги­ята в България

Стойност на елек­три­че­ството в БългарияПо данни на Евростат сред­ната стой­ност на елек­тро­е­нер­ги­ята за насе­ле­ни­ето в България през пър­вата поло­вина на 2014 година въз­лиза на около 0.08 евро за 1 кВт⋅ч, което е най-ниския пока­за­тел в Евросъюза.

За срав­не­ние, в Дания и Германия 1 кВт⋅ч струва на част­ните потре­би­тели около 0.3 евро. Средната стой­ност за Евросъюза в момента е 0.2 евро за 1 кВт⋅ч и непрекъ­с­нато се уве­ли­чава. Ние постро­ихме гра­фика за стой­но­стта на елек­три­че­ството в някои страни на Евросъюза. За да видите точ­ните стой­но­сти, при­дви­жете кур­сора по диа­гра­мата:

Имайки пред­вид нис­ките доходи на насе­ле­ни­ето в България, дори и цена 0.08 евро на 1 кВт⋅ч пре­диз­ви­ква опре­де­лено соци­ално напре­же­ние.

Екипът на NENCOM ще ви помо­гне да нама­лите зна­чи­телно смет­ките за елек­тро­е­нер­гия чрез използване на съвре­менни тех­но­ло­гии и опти­ми­за­ция на енер­го­по­треб­ле­ни­ето.

За да про­сле­дите дина­ми­ката на про­ме­ните в цената на елек­тро­е­нер­ги­ята за крайни потре­би­тели в България през послед­ните години, ние постро­ихме гра­фика на база на данни от Национал­ния Статисти­че­ски Институт. Статисти­ката е събрана в съо­т­вет­ствие с Директива 90/377 на Европей­с­ката коми­сия.

На гра­фи­ката е ука­зана сред­ната фак­ти­ческа стой­ност на един кило­ват­час в нацио­нална валута за раз­лич­ните кате­го­рии потре­би­тели на елек­тро­е­нер­гия. Данните са пред­ста­вени по полу­го­дия, с вклю­чени всички данъци и такси, на базата на изда­дени фак­тури. За да видите точ­ните стой­но­сти, при­дви­жете кур­сора по диа­гра­мата.

Цена на елек­тро­е­нер­ги­ята за част­ните потре­би­тели

Групи частни
крайни потре­би­тели
Годишно потреб­ле­ние,
кВт⋅ч
Д1по-малко от 1 000
Д21 000 — 2 500
Д32 500 — 5 000
Д45 000 — 15 000
Д5повече от 15 000

Цена на елек­тро­е­нер­ги­ята за про­миш­лени потре­би­тели

Групи про­миш­лени
крайни потре­би­тели
Годишно потреб­ление,
МВт⋅ч
И1по-малко от 20
И220 — 500
И3500 — 2 000
И42 000 — 20 000
И520 000 — 70 000
И670 000 — 150 000
И7повече от 150 000

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи