Електро­ве­ло­сипед през зимата

Електро­ве­ло­си­пед в пясък

Сняг във Варна — голяма ряд­кост, не се случва всяка зима. Но тази година ни про­вървя, на 3 януари студа ни удари и падна сняг — радост за всички. Освен кра­сота и ново­го­дишно настро­е­ние, това също е и пре­красна въз­мож­ност да тестваме нашият пъл­но­при­во­ден NENCOM Bike в тежки усло­вия.

Отидохме на град­ския плаж, където имаше лед, пясък и малко сняг. За по-добра про­хо­ди­мост тряб­ваше да нама­лим наля­га­нето в гумите, но ние нарочно го оста­вихме 3 атмо­сфери, за да се убедим, че вело­си­педът има «запас».

Електро­ве­ло­си­пед на лед

Нашият байк се справи пер­фектно със зада­чата, въпреки факта, че в нача­лото на теста бате­ри­ята беше частично раз­ре­дена. Той уве­рено вървеше по рохкия пясък, вклю­чи­телно и при изка­ч­ване.

Темпера­ту­рата на въздуха по време на теста беше −6 °C.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи