Симула­тор на елек­тро­ве­ло­сипед

Симула­тор на пара­мет­рите на елек­тро­ве­ло­си­пед

Този симу­ла­тор на пара­мет­рите на елек­три­че­ски вело­си­пед (electric bike simulator) ви поз­во­лява да избе­рете опти­мал­ната за вас кон­фи­гу­ра­ция на ком­по­нен­тите. Вие можете вир­ту­ално да инста­ли­рате на вашия вело­си­пед раз­лични мотори, аку­му­ла­тори, да про­ме­няте усло­ви­ята на дви­же­ние и да видите в реално време ско­ро­стта и дъл­жи­ната на пъту­ване.

На мак­си­мал­ната ско­рост, уско­ре­ни­ето и дъл­жи­ната на пъту­ва­нето влияят такива пара­метри, като мощ­ност на дви­га­теля, капа­ци­тет и мощ­ност на аку­му­ла­тор­ните бате­рии, типа гуми, диа­метъра на кап­лите и много други. Изчисле­ни­ята са напра­вени въз основа на дви­же­ние по асфалт, гуми с малък про­тек­тор и наля­гане в тях 3.5 бара.

За начало на дви­же­ни­ето натис­нете газта в дол­ната лява част на симу­ла­тора:

Пробвайте да про­ме­ните диа­метъра на кап­лата и вижте какво ще се получи. Проверете раз­сто­я­ни­ето при пъту­ване с раз­лична ско­рост и при изка­ч­ване. Опреде­лете точ­ното общо тегло на вело­си­педа, като взе­мете пред­вид водача, багажа, дви­га­теля и аку­му­ла­тора. Променете дру­гите настройки и под­бе­рете най-добрата ком­би­на­ция от ком­по­ненти за вас.

Симула­торът работи на flash-тех­но­ло­гия, която не се поддъ­ржа от пове­чето мобилни устрой­ства. Използ­вайте ком­пютър с инста­ли­ран Adobe Flash Player.

Официа­лен сайт на раз­ра­бот­чика

Калкула­тор за мощ­но­стта на елек­тро­ве­ло­си­педа

Калкула­тор за дъл­жи­ната на спиците за мотора-колело

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи