Статисти­че­ски орга­ни­зации

В този раздел ние поста­вяме орга­ни­за­ции, които съби­рат раз­лични ста­ти­стики, вклю­чи­телно в областта на енер­ге­ти­ката и окол­ната среда. В нашата работа ние често използ­ваме тези данни, за да видим реал­ната кар­тина на това, което се случва и да пла­ни­раме бъде­щите си дей­но­сти.

Благода­ре­ние на тази инфор­ма­ция, ние винаги можем да про­ве­рим, колко плащат хората за елек­тро­е­нер­гия в раз­лич­ните страни и гра­дове, и как се про­меня тази цена в тече­ние на вре­мето. Също така ние можем да видим по какъв начин се про­из­вежда елек­тро­е­нер­ги­ята в раз­лич­ните реги­они и как това влияе на ней­ната цена и на околната среда.

Министер­ство на енер­ге­ти­ката на БългарияМинистер­ство на енер­ге­ти­ката на България

Основната задача на Министер­ството на енер­ге­ти­ката е опти­ми­за­ци­ята на енер­го­по­треб­ле­ни­ето и съз­да­ване на кон­ку­рен­то­спо­со­бен и ефек­ти­вен енер­ге­ти­че­ски пазар

Агенция за енер­гийно раз­ви­тие на БългарияАгенция за енер­гийно раз­ви­тие на България

В систе­мата работи интер­ак­тивна карта на всички дей­стващи еко­ло­ги­че­ски чисти елект­ро­цен­трали с гъв­каво тър­сене и тех­ни­ческа инфор­ма­ция за всеки обект

Национа­лен ста­ти­сти­че­ски инсти­тут на БългарияНациона­лен ста­ти­сти­че­ски инсти­тут на България

Институтът събира и ана­ли­зира ста­ти­сти­че­ски данни в обла­сти като енер­ге­тика, еко­ло­гия, ико­но­мика, демо­гра­фия, здра­вео­пазване, тър­го­вия, пра­во­съдие, кул­тура и много други

Статисти­ческа служба на Европей­ския съюзСтатисти­ческа служба на Европей­ския съюз

Евростат обес­пе­чава на всички жела­ещи каче­ствени мно­го­от­рас­лови ста­ти­сти­че­ски данни както за Евросъюза като цяло, така и за всяка страна поот­делно

Руска енер­гийна аген­цияРуска енер­гийна аген­ция

Допринася за раз­ви­ти­ето на ино­ва­тив­ната енер­ге­тика и енер­ги­ята от възоб­но­вя­еми източ­ници, явява се център за обмен на инфор­ма­ция, обу­че­ние, мони­то­ринг, коор­ди­нация

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи