Статисти­ческа служба на Европейския съюз

Статисти­ческа служба на Европей­ския съюз - EurostatСтатисти­че­с­ката служба на Европей­ския съюз (Eurostat) е осно­вана през 1953 година като бюро за ста­ти­стика на Европей­с­ката общ­ност за въг­лища и сто­мана.

Днес Евростат предо­ставя на всички жела­ещи каче­ствени мно­го­от­рас­лови ста­ти­сти­че­ски данни както за Евросъюза като цяло, така и за всяка страна поот­делно. Офисът на Евростат се намира в Люксем­бург.

Съвремен­ното демо­кра­тично обще­ство не може да функ­ци­о­нира нор­мално без надеждни ста­ти­сти­че­ски данни. Лицата, взи­мащи реше­ния за отдел­ните дър­жави, на рав­нище ЕС, рабо­тещи в орга­ните на местно управ­ле­ние и в биз­неса, трябва да се бази­рат на точни и пълни данни.

Благода­ре­ние на ста­ти­сти­ката евро­пей­ското обще­ство и сред­ствата за масова инфор­ма­ция полу­ча­ват инстру­мент за срав­не­ние и оценка на дей­но­стта на поли­ти­ците и ефек­тив­но­стта на при­е­ма­ните про­грами. По тази при­чина, Евростат поощ­рява сво­бод­ното използване и пуб­ли­ку­ване на своите дан­ните за вся­ка­кви цели.

Статисти­ката отго­варя на много въпроси на обще­ството. Например, колко струва елек­тро­е­нер­ги­ята в раз­лич­ните страни? Колко енер­гия се про­из­вежда в стра­ната и каква е зави­си­мо­стта на дър­жа­вата от вноса на енер­го­ре­сурси? Повиша­ват или се пони­жа­ват доби­вите, изхвър­ля­нето на вредни веще­ства, без­ра­бо­ти­цата, външ­ния дълг и БВП на глава от насе­ле­ни­ето? Кои страни пости­гат най-добри резул­тати по всеки въпрос и какъв е сред­ния резул­тат? И като цяло, изпъл­ня­ват ли поли­ти­ците своите обе­ща­ния?

Евростат не събира данни, това правят ста­ти­сти­че­с­ките инсти­тути на стра­ните от Евросъюза. Но Евростат кон­со­ли­дира полу­че­ните данни и оси­гу­рява тях­ната съпо­ста­ви­мост. Образно казано, идеята е в това, че може да се срав­ня­ват ябълки с други ябълки, но не трябва да се срав­ня­ват с круши.

Например, за точна съпо­ставка на без­ра­бо­ти­цата в ЕС е важно, че без­ра­бот­ните хора в България или Португа­лия ще се отчи­тат по същия начин, както в Румъния или Германия. Евростат работи съв­местно с нацио­нал­ните инсти­тути на стра­ните-участ­нички, за да опре­де­лят обща мето­до­ло­гия и да съгла­су­ват дан­ните тол­кова, кол­кото е въз­можно.

Статисти­ческа служба на Евросъюза

→ Официа­лен сайт на Евростат: ec.europa.eu/eurostat

→ Статистика за енер­ге­ти­ката: ec.europa.eu/eurostat/web/energy/statistics-illustrated

→ Бази данни: ec.europa.eu/eurostat/data/database

Някои ана­ли­тични отчети на Евростат

на англий­ски език

Енерге­тика, транс­порт и околна среда 2014

Кратък спра­воч­ник на клю­чо­вите пока­за­тели 2015

Някои уиджети на Евростат

Делът на възоб­но­вя­е­мите източ­ници в про­из­вод­ството на елек­три­че­ство

Стойност на елек­тро­е­нер­ги­ята за частни потре­бители

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи