Руска енер­гийна агенция

Руска енер­гийна аген­цияФедерал­ната дър­жавна бюд­жетна инсти­ту­ция «Руска енер­гийна аген­ция» (РЕА) на Министер­ството на Енергре­ти­ката на Русия е съз­да­дена през 2009 година на осно­вата на обе­ди­не­ни­ето «Росинфор­мре­сурс» (1966-2009).

Една от зада­чите на Агенци­ята е съз­да­ва­нето на обща среда за вза­и­мо­дей­стви­ето на всички участ­ници на пазара, фор­ми­ране на инве­сти­ци­он­ната при­вле­ка­тел­ност на елек­тро­е­нер­ге­ти­ката и пови­ша­ване на енер­го­е­фек­тив­но­стта.

РЕА допри­нася за раз­ви­ти­ето на ино­ва­тив­ната енер­ге­тика и енер­ги­ята от възоб­но­вя­еми източ­ници, явява се център за обмен на инфор­ма­ция, обу­че­ние, мони­то­ринг, коор­ди­на­ция и сти­му­ли­ране на ино­ва­тивни про­екти в енер­гий­ния сектор, оси­гу­ря­ваща по този начин изпъл­не­ни­ето на Федерал­ния закон «За пестене на енер­гия и пови­ша­ване на енер­гий­ната ефек­тив­ност».

Руска енер­гийна аген­ция

→ Официа­лен сайт на Агенци­ята: rosenergo.gov.ru

→ Портал за възоб­но­вя­еми източ­ници на енер­гия: russiagogreen.ru

Някои ана­ли­тични доклади на Агенци­ята

на руски език

Горивно-енер­гиен ком­плекс на България 2011

Горивно-енер­гиен ком­плекс на Германия 2011

Горивно-енер­гиен ком­плекс на Испания 2011

Горивно-енер­гиен ком­плекс на Дания 2011

Горивно-енер­гиен ком­плекс на Китай 2011

Горивно-енер­гиен ком­плекс на САЩ 2011

Горивно-енер­гиен ком­плекс на Австра­лия 2011

Източник: Горивно-енер­гиен ком­плекс на страните по света

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи