Национа­лен ста­ти­сти­че­ски инсти­тут на България

Национа­лен ста­ти­сти­че­ски инсти­тут на Република БългарияНационал­ният ста­ти­сти­че­ски инсти­тут на България е осно­ван през 1880 година като отде­ле­ние за ста­ти­сти­че­ски данни на Министер­ството на пра­во­съди­ето. Година по-късно той се пре­об­ра­зува в само­сто­я­телно бюро, а през 1991 година — в Национа­лен ста­ти­сти­че­ски инсти­тут (НСИ). През 2007 година инсти­тутът е вклю­чен към евро­пей­с­ката ста­ти­сти­ческа система.

Институтът събира и ана­ли­зира ста­ти­сти­че­ски данни в обла­сти като енер­ге­тика, еко­ло­гия, ико­но­мика, демо­гра­фия, здра­вео­пазване, тър­го­вия, пра­во­съдие, кул­тура и много други.

Към Института работи център за под­дръжка на полз­ва­те­лите на Европей­ска ста­ти­сти­ческа инфор­ма­ция (ESDS Help Desk), спе­ци­а­ли­стите на който предо­ста­вят на всички заин­те­ре­со­вани лица без­платна и ква­ли­фи­ци­рана помощ за полу­ча­ване на цялата необ­хо­дима инфор­ма­ция.

Националeн ста­ти­сти­че­ски инсти­тут на Република България

→ Официа­лен сайт на Института: nsi.bg

→ Раздел «Енерге­тика»: nsi.bg/bg/content/4097/енер­ге­тика

→ Раздел «Околна среда»: nsi.bg/bg/content/2541/околна-среда

→ ESDS Help Desk: nsi.bg/esdshd

Някои ста­ти­сти­че­ски отчети на Института

Статисти­че­ски спра­воч­ник 2014 [BG]

България 2014 [BG/EN]

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи