Произво­ди­тели на енер­гийно обо­рудване

Производ­ство на слън­чеви панели

В тази руб­рика ние раз­каз­ваме за про­из­во­ди­тели, чието енер­ге­ти­че­ско обо­рудване пред­ла­гаме на нашите кли­енти. Тези ком­па­нии са се дока­зали на пазара на зеле­ната енер­ге­тика като отго­ворни и надеждни парт­ньори. Подробно →

Каталог на про­из­во­ди­те­лите

 

Подробно за ката­лога

Фирмите в този ката­лог про­из­веж­дат слън­чеви панели, колек­тори, бой­лери, котли и камини на био­го­риво, тер­мо­помпи, вятърни тур­бини и друго обо­рудване, което дава енер­гийна неза­ви­си­мост на хората и биз­неса.

Ние ценим нашите делови отно­ше­ния с тези ком­па­нии и ги счи­таме за наши стра­те­ги­че­ски парт­ньори. В крайна сметка, имаме обща цел — задо­во­ля­ване на енер­гий­ните нужди на своите кли­енти с мак­си­ма­лен КПД на обо­рудва­нето и мини­мално въз­дей­ствие върху при­ро­дата.

Учебен център GreenEcoTherm в Хасково

Ние посе­ща­ваме про­из­вод­стве­ните пло­щадки на нашите парт­ньори, участваме в семи­нари и работни срещи, които те про­веж­дат в учеб­ните си цен­трове, обсъж­даме най-модер­ните тех­но­ло­гии, про­веж­даме екс­пе­ри­менти и обменяме опит с колеги.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи