Компания GreenEcoTherm (България)

GreenEcoTherm logo

Истори­ята на GreenEcoTherm започва през 1999 година, когато екип от бъл­гар­ски инже­нери про­ек­тира пър­вата си пелетна горелка за евро­пей­ския пазар.

През 2008 година е осно­вана група от ком­па­нии, про­из­веж­даща обо­рудване под тър­гов­ската марка GreenEcoTherm в град Хасково.

В осно­вата на дей­но­стта на пред­при­я­ти­ето лежат соб­ствени раз­ра­ботки и изслед­ва­ния в областта на ефек­тив­ното използване на дър­вес­ната био­маса като гориво, а лабо­ра­то­ри­ята на GreenEcoTherm влиза в десят­ката на най-добрите в Европа по изслед­ване на топ­ливни гра­нули.

Отопли­телно обо­рудване GreenEcoTherm

Мисията на GreenEcoTherm — про­из­вод­ство на висо­ко­ка­че­ствено обо­рудване на достъпни цени, и непрекъ­с­нато раз­ши­ря­ване на пазар­ния дял. Котли на твърдо гориво, пелетни горелки и камини под мар­ката GreenEcoTherm се про­да­ват чрез дилър­ска мрежа в България, Белгия, Франция, Гърция, Португа­лия, Испания и в други страни, отго­ва­ряйки на най-стро­гите евро­пей­ски стан­дарти. Освен това, ком­па­ни­ята има офиси и пер­со­нал в Германия.

Учебен център GreenEcoTherm в Хасково

Екотерм Проект ЕАД регу­лярно про­вежда обу­че­ние за дилъри и мон­таж­ници в своя учебен център, като се грижи за каче­ството на обслуж­ване на край­ните кли­енти.

GreenEcoTherm не само про­из­вежда обо­рудване за пазара на дребно, но също така е и OEM-достав­чик на други про­из­во­ди­тели на отопли­телна тех­ника. Например, чеш­ката ком­па­ния Viadrus инста­лира на своя зна­ме­нит котел Hercules U22 пелетна горелка GreenEcoTherm, пред­ла­гайки тази ком­би­на­ция на пазара под името Hercules Green Eco Therm.

Монтаж на котел на твърдо гориво GreenEcoTherm от ком­па­ния NENCOM

Компания NENCOM има опит в инста­ли­ра­нето на отопли­телна тех­ника GreenEcoTherm и я пре­поръ­чва като надеждна и енер­го­е­фек­тивна.

Презен­та­ция на про­из­вод­ството

→ Официа­лен сайт на GreenEcoTherm: greenecotherm.eu

→ Предста­ви­тел­ство в Германия: greenecotherm.de

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи