Компания Viessmann (Германия)

Viessmann logoПрез 1917 година Йохан Висман отво­рил малка рабо­тил­ница за про­из­вод­ство на котли на твърдо гориво и я нарекъл Viessmann.

След Втората све­товна война ком­па­ни­ята е огла­вена от сина на осно­ва­теля — Ханс Висман. Той модер­ни­зира про­из­вод­ството и започва екс­пан­зия на зад­гра­нич­ните пазари.

Котел на твърдо гориво Viessmann

В отго­вор на енер­гий­ната криза през 1973 година, ком­па­ни­ята стар­тира про­из­вод­ството на слън­чеви колек­тори и тер­мо­помпи. Оттогава про­дук­то­вата гама Viessmann непрекъ­с­нато се раз­ши­рява.

През 1992 година пре­зи­дент на групата ком­па­нии Viessmann със седа­лище в Алендорф (Едер) става внукът на осно­ва­теля — Мартин Висман. Днес групата кон­тро­лира 27 под­раз­де­ле­ния в 11 страни и 120 тър­гов­ски пред­ста­ви­тел­ства по целия свят. В ком­па­ни­ята рабо­тят над 11 хиляди души, а годиш­ния й оборот е над € 2 млрд.

Viessmann е един от воде­щите све­товни про­из­во­ди­тели на отопли­телна и охла­ди­телна тех­ника, про­из­веж­дащ обо­рудване с мощ­ност от 1.5 до 120 000 кВт, с раз­лични източ­ници на енер­гия.

Академия Viessmann всяка година обу­чава около 90 хиляди про­фе­сио­на­ли­сти за инду­стри­ята: архи­текти, про­ек­танти, стро­и­тели и мон­таж­ници, обръ­щайки осо­бено вни­ма­ние на енер­го­е­фек­тив­но­стта в своите реше­ния.

Viessmann в мото­спорта

Нови про­дукти Viessmann 2017 [DE]

→ Официа­лен сайт Viessmann: viessmann.de

→ Предста­ви­тел­ство в България: viessmann.bg

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи