Бороси­ли­катно стъкло

Внимание: тази статия е само с инфор­ма­ци­онна цел. Не про­да­ваме боро­си­ли­катно стъкло. Основният профил на нашата дей­ност е изграж­да­нето на фото­вол­та­ични системи.

Бороси­ли­кат­ното стъкло има много нисък кое­фи­ци­ент на топ­линно раз­ши­ре­ние. Това го прави по-устой­чиво на тем­пе­ра­турни раз­лики в срав­не­ние с обик­но­ве­ното стъкло. Такова стъкло е по-малко подат­ливо на топ­ли­нен стрес, има висока меха­нична якост, хими­че­ски е устой­чиво и е опти­че­ски про­зрачно.

Бороси­ли­катно стъкло

Бороси­ли­кат­ното стъкло има широк спектър от при­ло­же­ния, кото започва от лабо­ра­торни съдове и завър­шва с огле­дала за аст­ро­но­ми­че­ски теле­скопи. От това стъкло се правят обек­тиви за висо­ко­ка­че­ствени про­жек­тори, тръби за ваку­умни колек­тори, чай­ници и други.

лабо­ра­торни съдове от боро­си­ли­катно стъклоБороси­ли­катно стъкло се полу­чава чрез доба­вяне на борен оксид (B2O3) към тра­ди­ци­он­ните ком­по­ненти на обик­но­вено стъкло: квар­цов пясък (SiO2), сода (Na2CO3) и вар (CaO). Това се постига чрез подоб­ря­ване на хими­че­с­ката устой­чи­вост и нисък кое­фи­ци­ент на топ­линно раз­ши­ре­ние, което поз­во­лява на стъ­к­лото да не се напуква при резки тем­пе­ра­турни про­мени. С по-нисък кое­фи­ци­ент на топ­линно раз­ши­ре­ние (около 10 пъти) може да се похвали само квар­цо­вото стъкло.

Бороси­ли­кат­ното стъкло е с по-малка плът­ност (около 2.23 г/см3) от обик­но­ве­ното стъкло, поради нис­кото атомно тегло на бора. Когато се чупи, то остава на големи пар­чета. В кри­тични ситу­а­ции боро­си­ли­кат­ното стъкло се пука, а не се раз­бива на пар­чета.

Тъй като боро­си­ли­кат­ното стъкло се топи при по-висока тем­пе­ра­тура в срав­не­ние с обик­но­ве­ното сили­катно стъкло, то има нужда от нови методи за про­миш­лено про­из­вод­ство.

Производ­ство на боро­си­ли­катно стъкло

Това стъкло е раз­ра­бо­тено от нем­ския химик Фридрих Ото Шот в края на 19 век, и го е про­да­вал под мар­ката Duran. Шот също така е раз­ра­бо­тил и спе­ци­ално опти­че­ско стъкло за мик­ро­скопи Карл Цайс.

През 1915 година ком­па­ни­ята Corning Glass пуска на пазара стъкло под името Pyrex, и това име е ста­нало сино­ним на боро­си­ли­катно стъкло в много страни по света.

В този видео­клип е пока­зан про­цеса на фор­ми­ране на боро­си­ли­катно стъкло на маши­ната Arnold Gruppe. Завладя­ващо зре­лище!

Оборудва­нето на тази немска ком­па­ния поз­во­лява да изпълни меха­нично рязане и поли­ране на поли­кри­стални сили­ци­еви бло­кове за про­из­вод­ството на слън­чеви бате­рии.

Чайник изра­бо­тен от боро­си­ли­катно стъкло

Сега боро­си­ли­кат­ните стъкла се про­да­ват под тър­гов­ските наиме­но­вания: Simax, Kimax, Endural, Suprax, Schott и Refmex.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи