Начини на плащане

Начини на пла­щане NENCOM

Плащането на нашите про­дукти и услуги може да бъде в брой или по банков път.

Бърз потре­би­тел­ски стоков кредит

От нас можете да заку­пите обо­рудване на кредит с бързо онлайн раз­глеж­дане на заяв­ките. За изчис­ля­ване на еже­ме­сеч­ните пла­ща­ния избе­рете жела­ната сума на кре­дита и клик­нете на под­хо­дя­щия платеж.

Сума, лв (от 150 до 50 000)

Срок, месМесечна вноска, лв
UniCreditTBI Bank
334.73-
617.917.765
912.312.213
129.59.434
157.837.767
186.726.655
245.345.34
363.983.877

Това е при­мерно изчис­ле­ние. Също така има въз­мож­ност за склю­ч­ване на застра­ховка с него­лямо уве­ли­че­ние на еже­ме­сеч­ните вноски. Ако искате да изпра­тите заявка за кредит — попъл­нете тази форма:

Име на сто­ката

Вашите имена

ЕГН

Телефон

E-Mail

Условия за кан­ди­дат­стване UniCredit

Информа­ция за про­дукта UniCredit

Условия за кан­ди­дат­стване TBI Bank

Прочетох и съм съгла­сен с усло­ви­ята

Изпрати
Всичко е наред! Кредитен кон­сул­тант ще се свърже с Вас за пред­ва­ри­телно одоб­ре­ние на кредита.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи