Контактна информация

Контактна инфор­мация

Ние вна­сяме обо­рудване за фото­вол­та­ични системи в България и го про­да­ваме на едро и дребно в цяла Европа. Изграж­даме соларни елект­ро­цен­трали и системи за съхра­не­ние на енер­гия.

В нашите про­екти използ­ваме само каче­ствени ком­по­ненти и ква­ли­фи­ци­ран труд. Ако тър­сите евтино реше­ние, моля обър­нете се към друга фирма.

Във връзка с голя­мото нато­вар­ване, при­е­маме поръчки за изграж­дане на фото­вол­та­ични цен­трали, които отго­ва­рят на след­ните кри­те­рии:

1. Над 5 kW мощ­ност
2. Ясно тех­ни­че­ско зада­ние и бюджет
3. Пълна инфор­ма­ция за обекта

За полу­ча­ване на пред­ва­ри­телна оферта, изпра­тете ни след­ната инфор­ма­ция:

1. Точни GPS коор­ди­нати на обекта
2. Чертежи на покрива / пар­цела
3. Снимки на покрива / пар­цела
4. Снимки на тех­ни­че­ското поме­ще­ние

Електронна поща

Телефони

+359 8 999 60 300 (Галин)

+359 8 999 68 574 (Ненко)

+359 8 979 48 300 (Николай)

+359 877 01 49 01 (Роман)

Офис и склад

буле­вард Христо Смирнен­ски 39
9009, България, Варна

Преди да ни посе­тите, моля уго­во­рете среща по телефона

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by