Контактна информация

Контактна инфор­мация

Ние про­да­ваме обо­рудване и изграж­даме соларни елект­ро­цен­трали в цяла България и извън нея. Изпращайте вашите въпроси и заявки на 1@nencom.com

Внимание! Във връзка с голя­мото нато­вар­ване, вре­менно при­е­маме поръчки за изграж­дане на фото­вол­та­ични системи, които отго­ва­рят на след­ните кри­те­рии:

1. Над 5 kW мощ­ност
2. Ясно тех­ни­че­ско зада­ние и бюджет
3. Пълна инфор­ма­ция по обекта *

* За полу­ча­ване на пред­ва­ри­телна оферта, ни изпра­тете след­ната инфор­ма­ция:

1. Точни GPS коор­ди­нати на обекта
2. Чертежи на покрива / пар­цела
3. Снимки на покрива / пар­цела
4. Снимки на тех­ни­че­ското поме­ще­ние

Ние използ­ваме само каче­ствено обо­рудване и ква­ли­фи­ци­ран труд. Ако тър­сите ниска цена, моля, обър­нете се към друга фирма.

Отдел про­дажби

+359 8 999 68 574 (Ненко)

Техниче­ски отдел

+359 8 979 48 300 (Николай)

+359 877 01 49 01 (Роман)

Логистика и доставки

+359 8 999 60 300 (Галин)

Разполо­же­ние на офиса

Преди посе­ще­ние при нас, моля, уго­во­рете среща по теле­фона.

9009, България, Варна, буле­вард Христо Смирненски, 39

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2023 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by