Анкета за инсталатори и дилъри

Анкета за инста­латори и дилъри

Уважаеми колеги, ако Вашият бизнес изгражда или про­дава елек­три­че­ски инста­ла­ции, можете да ста­нете наш парт­ньор. Фирма NENCOM е вно­си­тел на висо­ко­ка­че­ствено обо­рудване за соларни цен­трали и системи за съхра­не­ние на енер­гия. Ние доста­вяме фото­вол­та­ични модули, инвер­тори, зарядни кон­тро­лери и бате­рии в България и ги про­да­ваме на едро и на дребно в цяла Европа.

Като офи­ци­а­лен дис­три­бу­тор на мар­ките Hypontech, Victron Energy и Dyness, пред­ла­гаме парт­ньор­ски цени, обу­че­ние и тех­ни­ческа подръжка за инста­ла­тори и дилъри. За да полу­чите спе­ци­ални усло­вия, моля попъл­нете тази анкета:

Изпрати

Някои про­дукти

Тагове
всичко
батерии
инвертори
контролери
 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by