Оборудване за фото­вол­та­ични системи

Ние сме дис­три­бу­тори на висо­ко­ка­че­ствено обо­рудване за соларни цен­трали и системи за съхра­не­ние на енер­гия. Внасяме фото­вол­та­ични модули, инвер­тори, зарядни кон­тро­лери и бате­рии в България и ги про­да­ваме на едро и на дребно в цяла Европа. Предла­гаме спе­ци­ални усло­вия, обу­че­ние и тех­ни­ческа подръжка за инста­латори и дилъри.

Вид продукт
всичко
pv-модули
инвертори
батерии
аксесоари
контролери
мониторинг
отопление
от 210 ЛВСоларни модули SHARP

Безком­про­мисно каче­ствени и ефек­тивни PV модули от япон­ска кор­по­ра­ция

от 730 ЛВИнвертори Victron Energy

Универ­сални и надеждни пре­об­ра­зу­ва­тели за ста­ци­о­нарни и мобилни елект­ро­цен­трали

от 8 220 ЛВновоБатерии Dyness

Литиево-желязо-фос­фатни бате­рии за хибридни и авто­номни системи

от 1 490 ЛВновоЗарядни стан­ции Victron Energy

За адап­тивно заре­ждане на елек­тро­мо­бил от мре­жата и от слън­цето

от 706 ЛВИнвертори Hypontech

Качествени фото­вол­та­ични инвер­тори на достъпна цена

от 63 ЛВСоларни кон­тро­лери на заряда Victron Energy

Надеждни устрой­ства за заре­ждане на аку­му­ла­тори в авто­номни и хибридни слън­чеви елект­ро­цен­трали

от 70 ЛВСоларни модули Victron Energy

Компактни PV модули, иде­ални за лодки, кара­вани, кем­пери и други мобилни при­ло­же­ния

от 5 300 ЛВБатерии BYD

Литиево-желязо-фос­фатни бате­рии с 10-годишна гаран­ция

по поръчкаСоларни модули Longi

Надеждни PV модули от един от най-голе­мите про­из­во­ди­тели

по поръчкаСоларни модули Risen

Фотовол­та­ични модули на достъпни цени

по поръчкаСоларни модули Jinko Solar

Соларни PV-модули от най-голе­мия про­из­во­ди­тел в света

по поръчкаСоларни модули Trina Solar

Качествени соларни PV-модули с ниска цена за ват

от 2 595 ЛВБатерийни инвер­тори SMA

Инвертори с раз­лична мощ­ност за системи за съхра­не­ние на енер­гия

от 995 ЛВФотовол­та­ични инвер­тори SolaX

Качествени фото­вол­та­ични инвер­тори за соларни елект­ро­цен­трали на разумна цена

от 70 ЛВНагрева­телни еле­менти за бой­лери

Тръбни елек­тро­на­гре­ва­тели раз­лична мощ­ност

от 99 ЛВWi-Fi тер­мо­стат proSmart BBoil

Осигурява дистан­ци­онно управ­ле­ние на вся­ка­кви елек­тро­уреди и авто­ма­ти­зира тях­ната работа

от 27 925 ЛВСистеми за съхра­не­ние на енер­гия TESVOLT

Професио­нални съхра­ни­тели с раз­ли­чен капа­ци­тет за външен и вътре­шен монтаж

по поръчкаАкумула­торни бате­рии TESLA Powerwall 2

Домашни съхра­ни­тели с вгра­ден инвер­тор

по поръчкаSmappee Energy Monitor

Автома­тично открива битови елек­тро­уреди и кон­тро­лира енер­го­по­треб­ле­ни­ето

от 914 ЛВСлънчеви колек­тори VIESSMANN Vitosol FM

Плоски слън­чеви колек­тори със защита от пре­гря­ване ThermProtect

от 1 900 ЛВПелетна горелка Mudlark

Автома­ти­зи­рана горелка за слън­чо­гле­дови и дър­весни пелети

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by