Оборудване и ком­плекти

От фирма NENCOM можете да заку­пите и да поръ­чате монтаж на всички съоръ­же­ния за използване на възоб­но­вя­еми енер­гийни източници.

Вид продукт
всичко
инвертори
батерии
контролери
pv-модули
мониторинг
отопление
аксесоари
от 706 ЛВновоPV инвер­тори Hypontech

Качествени фото­вол­та­ични инвер­тори на достъпна цена

от 1 090 ЛВИнвертори Victron Energy

Универ­сални и надеждни пре­об­ра­зу­ва­тели за ста­ци­о­нарни и мобилни елект­ро­цен­трали

от 6 210 ЛВновоБатерии BYD

Литиево-желязо-фос­фатни бате­рии с 10-годишна гаран­ция

от 63 ЛВСлънчеви кон­тро­лери на заряда Victron Energy

Надеждни устрой­ства за заре­ждане на аку­му­ла­тори в авто­номни и хибридни слън­чеви елект­ро­цен­трали

от 226 ЛВСоларни модули Risen

Фотовол­та­ични модули на достъпни цени

от 202 ЛВСоларни модули Trina Solar

Качествени соларни PV-модули с ниска цена за ват

от 2 595 ЛВБатерийни инвер­тори SMA

Инвертори с раз­лична мощ­ност за системи за съхра­не­ние на енер­гия

от 245 ЛВСоларни модули Jinko Solar

Соларни PV-модули от най-голе­мия про­из­во­ди­тел в света

от 1 250 ЛВСоларни инвер­тори SMA

Фотовол­та­ични инвер­тори с раз­лична мощ­ност за соларни елек­три­че­ски цен­трали

от 995 ЛВФотовол­та­ични инвер­тори SolaX

Качествени фото­вол­та­ични инвер­тори за соларни елект­ро­цен­трали на разумна цена

от 418 ЛВСоларни модули Panasonic HIT

Високо­е­фек­тивни хете­ро­струк­турни соларни PV-модули и фото­вол­та­ични панели

от 4 450 ЛВХибридни инвер­тори SolaX

Универ­сални инвер­тори «две в едно» за pv системи и аку­му­ла­тори

от 1 698 ЛВновоPV система за нагря­ване на вода ThermoSol

Контро­лер за снаб­дя­ване с топла вода директно чрез използване на енер­ги­ята от фото­вол­та­и­чен панел

от 99 ЛВWi-Fi тер­мо­стат proSmart BBoil

Осигурява дистан­ци­онно управ­ле­ние на вся­ка­кви елек­тро­уреди и авто­ма­ти­зира тях­ната работа

от 6 355 ЛВСъхрани­тели на елек­тро­е­нер­гия LG Chem RESU

Компактни съхра­ни­тели с висока плът­ност на енер­гия

от 27 925 ЛВСистеми за съхра­не­ние на енер­гия TESVOLT

Професио­нални съхра­ни­тели с раз­ли­чен капа­ци­тет за външен и вътре­шен монтаж

Акумула­торни бате­рии TESLA Powerwall 2

Домашни съхра­ни­тели с вгра­ден инвер­тор

от 15 980 ЛВновоСистема за съхра­не­ние на енер­гия SOLAX Box

Хибриден инвер­тор, зарядно устрой­ство и лити­ево-йонни бата­рии в общ стилен корпус

новоСистема за съхра­не­ние SOLAX Power Station

Интегри­рана енер­гийна система с хибри­ден инвер­тор, зарядно устрой­ство и аку­му­ла­тори в защи­тен корпус

от 445 ЛВSmappee Energy Monitor

Автома­тично открива битови елек­тро­уреди и кон­тро­лира енер­го­по­треб­ле­ни­ето

от 30 ЛВБитов ват­метър

Лесно се вклю­чва в розетка и отчита потреб­ле­ние на битови елек­тро­уреди

от 2 101 ЛВПелетни камини BURNiT

Красиви и надеждни устрой­ства за отоп­ле­ние на къщи, апар­та­менти, хотели, ресто­ранти и офиси.

от 914 ЛВСлънчеви колек­тори VIESSMANN Vitosol FM

Плоски слън­чеви колек­тори със защита от пре­гря­ване ThermProtect

от 1 900 ЛВновоПелетна горелка Mudlark

Автома­ти­зи­рана горелка за слън­чо­гле­дови и дър­весни пелети

от 282 ЛВБойлери ELDOM Green Line за стенен монтаж

Имат голям брой моди­фи­ка­ции, което ви поз­во­лява да напра­вите точния избор в съо­т­вет­ствие с вашите нужди

от 655 ЛВБойлери ELDOM Green Line за подов монтаж

Отлично под­хож­дат за големи семей­ства и малки пред­при­я­тия, мон­ти­рат се в спе­ци­ални поме­ще­ния

от 1 980 ЛВакцияСлънчеви ком­плекти VIESSMANN-ELDOM

Пълен ком­плект обо­рудване за снаб­дя­ване с гореща вода използ­вайки без­платна енер­гия от слън­цето

от 5 192 ЛВПелетен котел BURNiT Pell Easy

Неверо­ятно ком­пак­тен котел с вгра­ден бункер

от 1 449 ЛВКотел на твърдо гориво BURNiT WB(S)

Прекрасно под­хожда, както за средни, така и за големи поме­ще­ния

от 3 097 ЛВакцияПелетен ком­плект BURNiT WB(S) Pell

Готов отопли­те­лен ком­плект: котел + пелетна горелка + бункер

от 624 ЛВакцияСлънчеви колек­тори SUNSYSTEM Select

Алуминиев корпус, отлична топло­изо­ла­ция и защитно стъкло DurasolarP+

от 6 960 ЛВПелетен котел GreenEcoTherm Pelletherm V.2

Може да работи с пелети раз­лично каче­ство с диа­метър от 6 до 14 mm, а даже и с пло­дови костилки

от 849 ЛВакцияСоларни ком­плекти SUNSYSTEM

Оптимални ком­плекти за загря­ване на вода чрез слън­чева енер­гия от 80 до 500 литра

от 15 845 ЛВПелетен котел HERZ Pelletstar

Стилен дизайн и съвре­менни тех­но­ло­гии. Мощност от 10 до 60 kW

от 2 190 ЛВСлънчеви колек­тори VIESSMANN Vitosol T

Надежден ваку­у­мен колек­тор с регу­ли­руем абсор­бер

от 70 ЛВНагрева­телни еле­менти за бой­лери

Тръбни елек­тро­на­гре­ва­тели раз­лична мощ­ност

от 1 933 ЛВакцияКотел на твърдо гориво BURNiT WBS Active

С инте­ли­гентн кон­тро­лер и вен­ти­ла­тора за при­ну­ди­телно пода­ване на свеж въздух

от 660 ЛВСлънчев колек­тор SUNSYSTEM VTC

Висока ефек­тив­ност даже в сурови зимни усло­вия и облачно време

от 4 695 ЛВФотовол­та­ични елект­ро­цен­трали On-Grid Mini Expert

NENCOM On-Grid Mini Expert — това са свър­зани с мре­жата соларни елект­ро­цен­трали с мощност от 1 до 5 kWp. ...

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2023 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by