Мрежови фотоволтаични системи

Мрежови фото­вол­та­ични системи

Соларна цен­трала без аку­му­ла­тори, свър­зана към външ­ната мрежа, се нарича «мре­жова» («on-grid» или «grid-tied» photovoltaic system). Такава система нама­лява или напълно изклю­чва потреб­ле­ни­ето на енер­гия от мре­жата в свет­лата част на деня. Мрежовият инвер­тор пре­об­ра­зува посто­ян­ния ток от фото­вол­та­ич­ните модули в про­мен­лив, син­хро­ни­зи­райки него­вите пара­метри с външ­ната елек­три­ческа мрежа.

В таб­ли­цата по-долу са дадени ори­ен­ти­ро­въчни цени на мре­жови слън­чеви елект­ро­цен­трали. Стойно­стта вклю­чва всички необ­хо­дими кабели, конек­тори, система за отда­ле­чен мони­то­ринг, мон­тажна кон­струк­ция за скатен покрив с битумно покри­тие, монтаж, настройка и пус­кане в екс­пло­ата­ция.

on-grid
Мощност на моду­лите, Wp Мощност на инвер­тора, W Площ на моду­лите, m2 Цена
2 040 (6 × 340) 1 500 10.2 5 400
2 720 (8 × 340) 2 000 13.6 6 300
3 400 (10 × 340) 3 000 17.0 7 100
4 760 (14 × 340) 4 000 23.8 8 700
5 440 (16 × 340) 5 000 27.2

9 500

6 800 (20 × 340) 6 000 34.0 11 200
8 840 (26 × 340) 8 000 44.2 13 600
13 600 (40 × 340) 12 000 68.0 19 300
22 440 (66 × 340) 20 000 112.2 29 900
32 640 (96 × 340) 30 000 163.2 42 200

Цените са в лева с ДДС 20%

Купи или питай

Колкото по-голяма е елект­ро­цен­тра­лата, тол­кова по-ниска е отно­си­тел­ната цена на еди­ница мощ­ност. Фотовол­та­ич­ните модули могат да бъдат мон­ти­рани на равни или накло­нени покриви с раз­лични покри­тия, на стени, навеси или на земята. Ние използ­ваме само висо­ко­ка­че­ствено обо­рудване на водещи све­товни про­из­во­ди­тели. Индиви­ду­ална тър­гов­ска оферта можете да полу­чите от нашите инже­нери.

Принцип на работа

Когато слън­цето свети, мре­жо­вият инвер­тор използва мощ­но­стта на фото­вол­та­ич­ните модули за захран­ване на елек­три­че­с­ките уреди. Ако това се окаже недо­статъчно, то допъл­ни­телна мощ­ност ще се добавя от елек­три­че­с­ката мрежа.

Например, ако в няка­къв момент слън­че­вата елек­тро­стан­ция про­из­вежда 3 kW, а мощ­но­стта на рабо­те­щите елек­тро­уреди е 4 kW, то от външ­ната мрежа ще се кон­су­мира само 1 kW.

В случай, че елект­ро­цен­тра­лата гене­рира повече енер­гия, откол­кото е необ­хо­дима в кон­крет­ния момент, имаме две реше­ния: авто­ма­тично да нама­лим мощ­но­стта на елект­ро­цен­тра­лата до необ­хо­ди­мото ниво или да екс­пор­ти­раме изли­шъ­ците на енер­гия в общата мрежа.

За про­дажба на излиш­ната елек­тро­е­нер­гия към мре­жата трябва да се сключи дого­вор с мре­жо­вата ком­па­ния. Обществе­ната мрежа играе роля на вир­туа­лен аку­му­ла­тор с неогра­ни­чен капа­ци­тет, поз­во­ля­вайки използване на слън­че­вата елект­ро­цен­трала на 100%. Такъв дого­вор може да бъде изклю­чи­телно изго­ден, ако тари­фите за про­дажба на елек­три­ческа енер­гия към мре­жата са по-високи, откол­кото тари­фите за купу­ва­нето ѝ от мре­жата.

Освен про­дажба на елек­тро­е­нер­гия към мре­жата, е въз­можно да се уве­личи соб­стве­ното потреб­ле­ние на слън­чева енер­гия с други методи.

Например, много изгодно е използване на без­плат­ната енер­гия на Слънцето за работа на перална машина, пра­х­осму­качка, кли­ма­тик и други елек­три­че­ски уреди, които не се полз­ват посто­янно. Такъв алго­ритъм е осо­бено под­хо­дящ за фаб­рики и офиси, в които зна­чи­телна част от елек­тро­по­треб­ле­ни­ето се пада през свет­лата част на дено­но­щи­ето.

Друг метод за пови­ша­ване на соб­стве­ното потреб­ле­ние на слън­чева енер­гия е заре­жда­нето на аку­му­ла­тори. Такава елект­ро­цен­трала съче­тава въз­мож­но­стите на мре­жова и авто­номна системи, и се нарича хибридна фото­вол­та­ична елект­ро­цен­трала.

Мрежовата соларна цен­трала може да работи само при нали­чие на напре­же­ние във външ­ната мрежа. От съоб­ра­же­ния за без­опас­ност, при ава­рийно изклю­ч­ване на външ­ното захран­ване, мре­жо­вият инвер­тор изклю­чва и солар­ната елект­ро­цен­трала, за да не подава напре­же­ние в общата мрежа и за да не може да при­чини вреда на елек­тро­тех­ни­ците, ремон­ти­ращи лини­ята.

Предим­ства на мре­жо­вата елект­ро­цен­трала — про­стота, надежд­ност и кратък срок на въз­връ­ща­е­мост на инве­сти­ци­ите в усло­ви­ята на екс­порт на излиш­ната енер­гия към мре­жата по пре­фе­рен­циални тарифи.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by