Мрежови фото­вол­та­ични системи

Мрежова соларна елект­ро­цен­трала NENCOM на покрива на къща

Соларна цен­трала, свър­зана към енер­го­пре­носна мрежа (On-Grid или Grid-Tied Solar Power System) нама­лява или напълно изклю­чва кон­су­ма­ци­ята на елек­тро­е­нер­гия от мре­жата в свет­лата част на деня. Мрежовият инвер­тор пре­об­ра­зува посто­ян­ния ток от фото­вол­та­ич­ните модули в про­мен­лив, син­хро­ни­зи­райки го напълно с пара­мет­рите на външ­ната мрежа.

Когато слън­цето свети, мре­жо­вият инвер­тор използва мощ­но­стта на фото­вол­та­ич­ните модули за захран­ване на елек­три­че­с­ките уреди. Ако това се окаже недо­статъчно, то допъл­ни­телна мощ­ност ще се добавя от елек­три­че­с­ката мрежа.

Например, ако в няка­къв момент слън­че­вата елек­тро­стан­ция про­из­вежда 3 кВт, а мощ­но­стта на рабо­те­щите елек­тро­уреди е 4 кВт, то от външ­ната мрежа ще се кон­су­мира само 1 кВт.

В случай, че елект­ро­цен­тра­лата гене­рира повече енер­гия, откол­кото е необ­хо­дима в кон­крет­ния момент, имаме две реше­ния: авто­ма­тично да нама­лим мощ­но­стта на елект­ро­цен­тра­лата до необ­хо­ди­мото ниво или да екс­пор­ти­раме изли­шъ­ците на енер­гия в общата мрежа.

За про­дажба на излиш­ната елек­тро­е­нер­гия към мре­жата трябва да се сключи дого­вор с мре­жо­вата ком­па­ния. Обществе­ната мрежа играе роля на вир­туа­лен аку­му­ла­тор с неогра­ни­чен капа­ци­тет, поз­во­ля­вайки използване на слън­че­вата елект­ро­цен­трала на 100%. Такъв дого­вор може да бъде изклю­чи­телно изго­ден, ако тари­фите за про­дажба на елек­три­ческа енер­гия към мре­жата са по-високи, откол­кото тари­фите за купу­ва­нето й от мре­жата.

Освен про­дажба на елек­тро­е­нер­гия към мре­жата, е въз­можно да се уве­личи соб­стве­ното потреб­ле­ние на слън­чева енер­гия с други методи.

Например, много изгодно е използване на без­плат­ната енер­гия на Слънцето за работа на перална машина, пра­х­осму­качка, кли­ма­тик и други елек­три­че­ски уреди, които не се полз­ват посто­янно. Такъв алго­ритъм е осо­бено под­хо­дящ за фаб­рики и офиси, в които зна­чи­телна част от елек­тро­по­треб­ле­ни­ето се пада през свет­лата част на дено­но­щи­ето.

Друг метод за пови­ша­ване на соб­стве­ното потреб­ле­ние на слън­чева енер­гия е заре­жда­нето на аку­му­ла­тори. Такава елект­ро­цен­трала съче­тава въз­мож­но­стите на мре­жова и авто­номна системи, и се нарича хибридна фото­вол­та­ична елект­ро­цен­трала.

Мрежовата соларна цен­трала може да работи само при нали­чие на напре­же­ние във външ­ната мрежа. От съоб­ра­же­ния за без­опас­ност, при ава­рийно изклю­ч­ване на външ­ното захран­ване, мре­жо­вият инвер­тор изклю­чва и солар­ната елект­ро­цен­трала, за да не подава напре­же­ние в общата мрежа и за да не може да при­чини вреда на елек­тро­тех­ни­ците, ремон­ти­ращи лини­ята.

Предим­ства на мре­жо­вата елект­ро­цен­трала — про­стота, надежд­ност и кратък срок на въз­връ­ща­е­мост на инве­сти­ци­ите в усло­ви­ята на екс­порт на излиш­ната енер­гия към мре­жата по пре­фе­рен­ци­ални тарифи.

Реализи­рани проекти

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 5741@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи