Хибридни фотоволатаични системи

Хибридни фото­во­ла­та­ични системи

Соларна елект­ро­цен­трала, съче­та­ваща въз­мож­но­стите на мре­жо­вите и авто­ном­ните системи, се нарича Hybrid Solar Power System (хибридна фото­вол­та­ична цен­трала) . Тя има връзка към енер­го­пре­носна мрежа, но може да оси­гури резервно захран­ване при ней­ното отпа­дане. Освен това, аку­му­ла­то­рите на систе­мата уве­ли­ча­ват соб­стве­ното потреб­ле­ние на без­платна слън­чева енер­гия.

Както и при мре­жо­вата фото­вол­та­ична елект­ро­цен­трала, хибрид­ната система дава въз­мож­ност за про­дажба на излиш­ната елек­тро­е­нер­гия на обще­стве­ните енер­го­дру­же­ства и тех­ните елек­тро­снаб­ди­телни мрежи при нали­чие на дого­вор с тях. Това е изгодно в слу­ча­ите, когато тари­фите за про­дажба на елек­три­ческа енер­гия към мре­жата са по-високи, от покуп­ната цена. Когато ситу­а­ци­ята е обратна, то е по-добре да се съхрани енер­ги­ята в аку­му­ла­то­рите, за използване през нощта.

В слън­чеви дни има пери­оди, когато аку­му­ла­то­рите са напълно заре­дени, а гене­ра­ци­ята все още пре­ви­шава теку­щото потреб­ле­ние. В този случай изли­шъ­ците ще бъдат пре­на­со­чени към обще­стве­ната мрежа: по-добре е да се про­даде енер­ги­ята на как­вато и да е цена, откол­кото да не се използва.

За раз­лика от авто­ном­ната фото­вол­та­ична елект­ро­цен­трала, хибрид­ното реше­ние не изис­ква голям капа­ци­тет на аку­му­ла­тор­ните бате­рии, тъй като отпа­да­ни­ята на външ­ната мрежа са редки и обик­но­вено не по-продъ­л­жи­телни от няколко часа. За осо­бени случаи, напри­мер, при продъ­л­жи­телни изклю­ч­ва­ния на външ­ната мрежа при мрачно време, е въз­можно да се инста­лира дизел-гене­ра­тор, който бързо да зареди аку­му­ла­то­рите до необ­хо­ди­мото ниво.

За слу­ча­ите на пред­сто­ящи при­съе­ди­ня­ва­ния на обекти към обще­стве­ната енер­гийна мрежа, но с насто­яща необ­хо­ди­мост от захран­ване, може да се изгради хибридна елект­ро­цен­трала и да бъде използвана в авто­но­мен режим до появата на мрежа. Обикно­вено стро­и­тел­ството на соларна еле­кро­цен­трала отнема по-малко време, откол­кото про­це­ду­рата по офор­мяне на доку­мен­тите за изграж­дане на инди­ви­дуа­лен транс­фор­ма­тор и свър­зване към мре­жата.

По-този начин, хибрид­ната соларна елект­ро­цен­трала обе­ди­нява поло­жи­тел­ните страни на мре­жо­вите и авто­ном­ните системи, а ценово е по-евтина, в срав­не­ние с авто­ном­ната цен­трала.

В хибрид­ната елект­ро­цен­трала може да се използ­ват отделни инвер­тори за солар­ните модули и аку­му­ла­тор­ните бате­рии или общ хибри­ден инвер­тор, съдъ­р­жащ в себе си цялата необ­хо­дима елек­тро­ника.

Примери за хибридни елект­ро­цен­трали

Батерии TESVOLT в шкаф

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by