Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За компания NENCOM

За ком­пания NENCOM

Изграж­даме слън­чеви елект­ро­цен­трали и системи за съхра­не­ние на енер­гия: големи и малки, за дома и биз­неса, мре­жови, авто­номни и хибридни.

Нашият офис се намира във Варна, рабо­тим в цяла България и извън нея. Ние сме дис­три­бу­тори на водещи марки в бранша, про­да­ваме спе­ци­а­ли­зи­рано обо­рудване на едро и дребно. Притежа­ваме соб­ствени соларни елект­ро­цен­трали и доста­вяме чиста енер­гия към общата мрежа.

Помагаме на хората зна­чи­телно да нама­лят или напълно да пре­мах­нат раз­ходи за енер­гия, да напра­вят живота по-ком­фор­тен, а биз­неса — по-ефек­ти­вен.

Основа­тели

Компани­ята е осно­вана от енту­си­а­сти на слън­че­вата енер­ге­тика през 2013 година. Нашата мисия — е масо­вото раз­про­стра­не­ние на фото­вол­та­ични системи. Ние оби­чаме рабо­тата си, ува­жа­ваме нашите слу­жи­тели, парт­ньори и кли­енти.

Ненко Джамджиев, съсоб­стве­ник и упра­ви­тел на NENCOM

Ненко Джамджиев, съсоб­стве­ник и упра­ви­тел, сер­ти­фи­ци­ран спе­ци­а­лист по фото­вол­та­ични системи. Извършва еже­дневно управ­ле­ние на биз­неса, отго­варя за финан­сите, сче­то­вод­ството и доку­мен­то­обо­рота.

Роман Рубано­вич, съсоб­стве­ник и мар­ке­тинг дирек­тор на NENCOM

Роман Рубано­вич, съсоб­стве­ник и тех­ни­че­ски дирек­тор, сер­ти­фи­ци­ран спе­ци­а­лист по фото­вол­та­ични системи, автор на тек­стове и снимки на сайта. Контро­лира каче­ството на работа, отго­варя за репу­та­ци­ята на ком­па­нията.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by