Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

За компания NENCOM

За ком­пания NENCOM

Новата Енергийна Компания NENCOM е осно­вана от енту­си­а­сти, които са решили да напра­вят света около тях по-добро място. Това се случи през 2013 година в България, на брега на Черно море.

Ние оби­чаме нашата пла­нета и се въз­хи­ща­ваме на начина, по който е устроен светът. Ние виждаме, че той е пълен с без­крайни потоци от чиста енер­гия, и не раз­би­раме защо хората трябва да плащат за свет­лина и топ­лина на кор­по­ра­ци­ите. Ние пома­гаме на хората да нама­лят зна­чи­телно или напълно да пре­мах­нат раз­хо­дите за енер­гия, за да напра­вят живота си по-ком­фор­тен и да допри­не­сат за опазва­нето на окол­ната среда.

Видео на нашата работа

История на името

Ние зна­ехме, че нашата енер­гийна ком­па­ния е нова във всеки смисъл, и това е важно. Искахме да я наре­чем New Energy Company, но това име ни изглеж­даше твърде дълго. Тогава взехме една, две и три от първите букви на тези думи — така се получи NENCOM:

История на името на ком­па­ния NENCOM

Нашият упра­ви­тел, Ненко Джамджиев, нямаше нищо против това наиме­но­ва­ние, и е готов със своето име да гаран­тира висо­кото каче­ство на нашата работа.

New Energy Company NENCOM

Сглобя­ваме стойки за слън­чеви колек­тори

Свързване и пуск на пеле­тен котел

Топлоизо­ла­ция на слън­че­вите колек­тори

Медни тръби за пелетна камина

Реквизити на фир­мата

ИмеНЕНКОМ ООД
ЕИК202715051
ИН по ДДСBG202715051
IBANBG03RZBB91551007740778
BICRZBBBGSF
Юр. адресБългария, Варна, ул. Мадара, 30, бл. 6, ап. 73
ОфисБългария, Варна, буле­вард Мария Луиза, 20
Управи­телНенко Емилов Джамджиев

Кариера в NENCOM

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by