За ком­пания NENCOM

Компания NENCOM

Новата Енергийна Компания NENCOM е осно­вана от енту­си­а­сти, които са решили да напра­вят света около тях по-добро място. Това се случи през 2013 година в България, на брега на Черно море.

Ние оби­чаме нашата пла­нета и се въз­хи­ща­ваме на начина, по който е устроен светът. Ние виждаме, че той е пълен с без­крайни потоци от чиста енер­гия, и не раз­би­раме защо хората трябва да плащат за свет­лина и топ­лина на кор­по­ра­ци­ите. Ние пома­гаме на хората да нама­лят зна­чи­телно или напълно да пре­мах­нат раз­хо­дите за енер­гия, за да напра­вят живота си по-ком­фор­тен и да допри­не­сат за опазва­нето на окол­ната среда.

Видео на нашата работа

История на името

Ние зна­ехме, че нашата енер­гийна ком­па­ния е нова във всеки смисъл, и това е важно. Искахме да я наре­чем New Energy Company, но това име ни изглеж­даше твърде дълго. Тогава взехме една, две и три от първите букви на тези думи — така се получи NENCOM:

История на името на ком­па­ния NENCOM

Нашият упра­ви­тел, Ненко Джамджиев, нямаше нищо против това наиме­но­ва­ние, и е готов със своето име да гаран­тира висо­кото каче­ство на нашата работа.

New Energy Company NENCOM

Сглобя­ваме стойки за слън­чеви колек­тори

Свързване и пуск на пеле­тен котел

Топлоизо­ла­ция на слън­че­вите колек­тори

Медни тръби за пелетна камина

Реквизити на фир­мата

ИмеНЕНКОМ ООД
ЕИК202715051
ИН по ДДСBG202715051
IBANBG03RZBB91551007740778
BICRZBBBGSF
Юр. адресБългария, Варна, ул. Мадара, 30, бл. 6, ап. 73
ОфисБългария, Варна, буле­вард Мария Луиза, 20
Управи­телНенко Емилов Джамджиев

Кариера в NENCOM

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 5741@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи