Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За компания NENCOM

За ком­пания NENCOM

Изграж­даме слън­чеви елект­ро­цен­трали и системи за съхра­не­ние на енер­гия: големи и малки, за дома и биз­неса, мре­жови, авто­номни и хибридни.

Нашият офис се намира във Варна, рабо­тим в цяла България и извън нея. Ние сме дис­три­бу­тори на водещи марки в бранша, про­да­ваме спе­ци­а­ли­зи­рано обо­рудване на едро и дребно. Притежа­ваме соб­ствени соларни елект­ро­цен­трали и доста­вяме чиста енер­гия към общата мрежа.

Помагаме на хората зна­чи­телно да нама­лят или напълно да пре­мах­нат раз­ходи за енер­гия, да напра­вят живота по-ком­фор­тен, а биз­неса — по-ефек­ти­вен.

Основа­тели

Компани­ята е осно­вана от енту­си­а­сти на слън­че­вата енер­ге­тика през 2013 година. Нашата мисия — е масо­вото раз­про­стра­не­ние на фото­вол­та­ични системи. Ние оби­чаме рабо­тата си, ува­жа­ваме нашите слу­жи­тели, парт­ньори и кли­енти.

Ненко Джамджиев, съсоб­стве­ник и упра­ви­тел на NENCOM

Ненко Джамджиев, съсоб­стве­ник и упра­ви­тел, сер­ти­фи­ци­ран спе­ци­а­лист по фото­вол­та­ични системи. Извършва еже­дневно управ­ле­ние на биз­неса, отго­варя за финан­сите, сче­то­вод­ството и доку­мен­то­обо­рота.

Роман Рубано­вич, съсоб­стве­ник и мар­ке­тинг дирек­тор на NENCOM

Роман Рубано­вич, съсоб­стве­ник и мар­ке­тинг дирек­тор, сер­ти­фи­ци­ран спе­ци­а­лист по фото­вол­та­ични системи, автор на тек­стове и снимки на сайта. Контро­лира каче­ството на работа, отго­варя за репу­та­ци­ята на ком­па­нията.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2022 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by