Статии и новини

Тагове
всичко
производители
технологии
NENCOM
инвертори
контролери
батерии
закони
отопление
карти
експерименти
електричество
слънце
статистика
pv-модули
екология
организации

27.06.2023

про­из­во­ди­тели
Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

18.09.2022

тех­но­ло­гииNENCOM
За първи път в България: инвер­тори Hypontech

Днес ние ще ви запо­знаем с мре­жо­вите PV инвер­тори Hypontech и заедно ще раз­гле­даме един от тях отвътре

29.01.2021

тех­но­ло­гиикон­тро­лери
Ново: кон­тро­лер Victron Energy RS 450

Характе­ри­сти­ките на кон­тро­лера са впе­чат­ля­ващи, нека го раз­гло­бим и раз­гле­даме отблизо

12.01.2021

тех­но­ло­гиибате­рии
За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Батери­ята BYD Box Premium LVS 8.0 от пър­вата про­из­вод­ствена пар­тида при­стигна при нас на 11 януари

31.03.2020

тех­но­ло­гиибате­рии
За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

От пър­вата пар­тида, пра­тена до Европа, две бате­рии бяха неза­бавно доста­вени в нашия офис

18.11.2019

закони
Наредба № 6 за при­съе­ди­ня­ване към мрежа

 ...

25.08.2019

закони
Закон за устрой­ство на тери­то­ри­ята

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ци­онно ...

12.03.2019

инвер­тори
Хибридни инвер­тори SolaX

Универ­сални инвер­тори «две в едно» за pv системи и аку­му­ла­тори

22.02.2019

отоп­ле­ние
Пелетен котел HERZ Pelletstar

Стилен дизайн и съвре­менни тех­но­ло­гии. Мощност от 10 до 60 kW

05.02.2019

тех­но­ло­гииотоп­ле­ние
Слънчеви колек­тори VIESSMANN Vitosol T

Надежден ваку­у­мен колек­тор с регу­ли­руем абсор­бер

12.07.2018

тех­но­ло­гии
Фотовол­та­ично загря­ване на вода

Нагрява­нето на вода с помо­щта на фото­вол­та­ични (PV) модули е пер­спек­тивна тех­но­ло­гия за снаб­дя­ване с топла вода от енер­ги­ята ...

07.04.2018

карти
Глобална онлайн карта на вет­ро­вете

Неверо­ятно кра­сива интер­ак­тивна карта на вет­ро­вете и све­тов­ните оке­ан­ски тече­ния в реално време, с въз­мож­ност за прег­лед на архива ...

23.01.2018

тех­но­ло­гииекс­пе­ри­менти
Предаване на музика чрез свет­лина

Наскоро използ­вахме сили­циев слън­чев еле­мент вместо мик­ро­фон, с помо­щта на който полу­чихме детек­тор на треп­тене. «Слушахме» ...

02.11.2017

елек­три­че­ствотех­но­ло­гии
Соларни панели и фото­вол­та­ични цен­трали

Соларни панели — това е най-често използва­ното име за фото­вол­та­ични модули, които пре­об­ра­зу­ват слън­че­вата свет­лина в елек­три­че­ство. ...

27.07.2017

слънце
Слънце

Жълтото джудже, наре­чено Слънце, захранва с енер­гия цялата ни пла­нета, опре­деля нейния климат, оси­гу­рява фото­син­теза и поддъ­ржа живота на Земята. ...

08.04.2017

ста­ти­стикаелек­три­че­ство
Контрол и опти­ми­за­ция на енер­го­по­треб­ле­ние

Във всеки дом, офис, хотел или ресто­рант има брояч, мон­ти­ран от достав­чика на елек­тро­е­нер­гия. Благода­ре­ние на него ние знаем колко kW·h ...

28.01.2017

тех­но­ло­гииекс­пе­ри­менти
Слънчева клетка вместо мик­ро­фон

Под въз­дей­ствие на свет­ли­ната върху сили­циев слън­чев еле­мент въз­ни­ква фото­вол­та­и­чен ефект — появява се напре­же­ние или елек­три­че­ски ...

16.01.2017

тех­но­ло­гииекс­пе­ри­менти
NENCOM Bike след година екс­пло­ата­ция

Измина повече от година след сгло­бя­ва­нето на нашия пъл­но­при­во­ден елек­тро­ве­ло­си­пед, но той по-често стоеше откол­кото се караше. И не защото, ...

01.11.2016

екс­пе­ри­ментиNENCOM
Тест на битов ват­метър

Днес решихме да про­ве­рим точ­но­стта на пока­за­ни­ята на битов ват­метър с помо­щта на маслен ради­а­тор и токо­из­мер­ва­телни клещи. На пър­вата ...

02.06.2016

тех­но­ло­гии
Системи за съхра­не­ние на енер­гия

Системите за съхра­не­ние на елек­тро­е­нер­гия поз­во­ля­ват зна­чи­телно да се повиши ефек­тив­но­стта на използване на възоб­но­вя­е­мите ...

07.04.2016

pv-модули
Соларни модули Panasonic HIT

Високо­е­фек­тивни хете­ро­струк­турни соларни PV-модули и фото­вол­та­ични панели

13.02.2016

тех­но­ло­гии
Електри­че­ски транс­порт

Електро­транс­портът е най-доб­рото сред­ство за при­движ­ване в съвре­мен­ния свят. Той е еко­ло­ги­чен, тих, бърз и надеж­ден. Електри­че­с­ките ...

07.01.2016

тех­но­ло­гииекс­пе­ри­менти
Електро­ве­ло­си­пед в дълбок сняг

Още вчера се зара­д­вахме на първия сняг и тествахме нашият NENCOM Bike, но сега всичко е много по-сери­о­зно. След мно­го­ча­сова вие­лица, ...

06.01.2016

тех­но­ло­гииекс­пе­ри­менти
Електро­ве­ло­си­пед през зимата

Сняг във Варна — голяма ряд­кост, не се случва всяка зима. Но тази година ни про­вървя, на 3 януари студа ни удари ...

18.12.2015

тех­но­ло­гииекс­пе­ри­менти
Стойност на пъту­ва­нето с елек­тро­ве­ло­си­пед

Днес ние решихме да узнаем стой­но­стта на едно пъту­ване с елек­тро­ве­ло­си­пед и да го срав­ним с други видове транс­порт. ...

11.12.2015

еко­ло­гия
Пакети-убийци

Найлоно­вата торба — вер­ният при­я­тел в дома­кин­ството. Тя може да съхра­нява про­дук­тите чисти, нещата — под­ре­дени, в нея ...

28.11.2015

тех­но­ло­гииекс­пе­ри­менти
Сглобя­ваме елек­тро­ве­ло­си­педа

Ние сгло­би­хме пъл­но­при­во­ден елек­тро­ве­ло­си­пед с мощ­ност 2000 W и сме готови да спо­де­лим с вас първите си впе­чат­ле­ния. Веднага ...

15.11.2015

тех­но­ло­гии
Битов ват­метър

Този измер­ва­тел на потре­бе­ната мощ­ност е изклю­чи­телно лесен за използване. Той не изис­ква спе­ци­ални знания и време за монтаж. ...

05.10.2015

Пелетни камини и печки

Пелетните камини отоп­ля­ват и укра­ся­ват всяко поме­ще­ние, при това рабо­тят в напълно авто­ма­ти­чен режим. Те са лесни за упо­треба, ...

27.09.2015

ста­ти­стикаорга­ни­за­ции
Евростат

Статисти­че­с­ката служба на Европей­ския съюз (Eurostat) е осно­вана през 1953 година като бюро за ста­ти­стика на Европей­с­ката общ­ност за въг­лища ...

04.07.2015

орга­ни­за­ции
Агенция за енер­гийно раз­ви­тие на България

Агенция за устой­чиво енер­гийно раз­ви­тие — бюд­жетна орга­ни­за­ция, явя­ваща се изпъл­ни­те­лен орган на Министер­ството на енер­ге­ти­ката ...

03.06.2015

ста­ти­стикапро­из­во­ди­тели
Акции на пер­спек­тивни енер­гийни ком­па­нии

На тoзи инфор­мер ние съб­рахме бор­со­вите коти­ровки на акци­ите на някои ком­па­нии, вли­я­ещи съще­ствено на фор­ми­ра­нето на новия енер­гиен ...

09.05.2015

тех­но­ло­гии
Мотор-колело Golden Motor за вело­си­педи

Мотор-коле­лата Golden Motor, моди­фи­ци­рани от инже­нерно студио Miromax, могат да се инста­ли­рат на всеки вело­си­пед. Вие полу­ча­вате висока ...

01.03.2015

орга­ни­за­ции
Министер­ство на енер­ге­ти­ката на България

Министер­ството на енер­ге­ти­ката на България е съз­да­дено през 2014 година чрез раз­де­ляне на бив­шето Министер­ство на ико­но­ми­ката, ...

24.02.2015

тех­но­ло­гии
Дървесни пелети (гра­нули)

Дървес­ните пелети — са гра­нули с цилин­дрична форма, про­из­ве­дени от отпадъци на дър­во­об­ра­ботка. Те са еко­ло­гично ...

09.01.2015

тех­но­ло­гии
Обемни водо­на­гре­ва­тели

Обемни водо­на­гре­ва­тели (бой­лери) — това са цилин­дрични съдове за нагря­ване и съхра­не­ние на топла вода. Те имат здрав ...

24.11.2014

елек­три­че­ство
Провери тарифи и сметка за ток

В България рабо­тят три достав­чика на елек­тро­е­нер­гия както е пока­зано на картата: Ако живе­ете в частна къща, ние можем зна­чи­телно ...

08.10.2014

ста­ти­стикаорга­ни­за­ции
Национа­лен ста­ти­сти­че­ски инсти­тут на България

Институтът събира и ана­ли­зира ста­ти­сти­че­ски данни в обла­сти като енер­ге­тика, еко­ло­гия, ико­но­мика, демо­гра­фия, здра­вео­пазване, тър­го­вия, пра­во­съдие, ...

01.09.2014

еко­ло­гия
Филмът «Дом. История на пъту­ва­нето»

Докумен­тал­ният филм «Дом. История на пъту­ва­нето» трябва да се гледа от всеки от вас. Този филм е обръ­ще­ние на фото­графа ...

16.08.2014

тех­но­ло­гии
Котли на твърдо гориво

Котлите на твърдо гориво поз­во­ля­ват ико­но­мично да се отоп­ля­ват частни жилища, хотели, ресто­ранти и фаб­рики. В зави­си­мост от моди­фи­ка­ци­ята ...

05.08.2014

тех­но­ло­гии
Бороси­ли­катно стъкло

Бороси­ли­кат­ното стъкло има много нисък кое­фи­ци­ент на топ­линно раз­ши­ре­ние. Това го прави по-устой­чиво на тем­пе­ра­турни раз­лики в срав­не­ние ...

04.07.2014

тех­но­ло­гии
Пиролизно горене

Пиролизно горене — това е осо­бена тех­но­ло­гия, използ­ваща се в някои модели котли на твърдо гориво и поз­во­ля­ваща зна­чи­телно ...

21.04.2014

еко­ло­гия
Междуна­ро­ден Ден на Земята

Денят на Земята, който се праз­нува два пъти в годи­ната — 20 март (про­лет­ното рав­но­ден­ствие) и 22 април, трудно ...

09.04.2014

NENCOM
Монтаж на обо­рудване

Ние не само про­да­ваме обо­рудване от висок клас за използване на възоб­но­вя­ема енер­гия, но и изграж­даме надеждни енер­гийни ...

17.03.2014

еко­ло­гия
Междуна­ро­ден Час на Земята

Часът на Земята — това е еко­ло­гична акция, която се про­вежда всяка година в послед­ната или пред­по­след­ната събота на месец ...

07.12.2013

еко­ло­гия
Петно на нашата био­гра­фия

Помните ли, как се паза­ру­ваше преди 30 години? Взимаха се пазар­ски чанти и в тях се е поста­вяха: хар­ти­ени пакети ...

14.11.2013

тех­но­ло­гии
Слънчеви колек­тори

Слънче­вите колек­тори, за раз­лика от слън­че­вите бате­рии, не про­из­веж­дат елек­три­че­ство, а нагря­ват вода или анти­фриз. Съвремен­ните модели ...

05.10.2013

про­из­во­ди­тели
Компания VIADRUS (Чехия)

Чешката ком­па­ния VIADRUS е осно­вана в далеч­ната 1888 година и е тра­ди­ци­о­нен про­из­во­ди­тел на отопли­телна тех­ника от сто­мана ...

02.09.2013

ста­ти­стикаелек­три­че­ство
Стойност на елек­тро­е­нер­ги­ята в България

По данни на Евростат сред­ната стой­ност на елек­тро­е­нер­ги­ята за насе­ле­ни­ето в България през пър­вата поло­вина на 2014 година ...

15.08.2013

NENCOM
Слънчева енер­гия за дома и биз­неса

Всеки от нас може да направи крачка към при­ро­дата, да я съхрани чиста за себе си и своите деца. Това е толкова ...

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by