Статии и новини

NENCOM Bike след година екс­пло­ата­цияNENCOM Bike след година екс­пло­ата­ция

Анализи­раме плю­со­вете и мину­сите на пъл­но­при­вод­ния елек­тро­байк

Предаване на музика чрез свет­линаПредаване на музика чрез свет­лина

Улавяме мощен сте­рео­звук чрез слъ­не­чеви еле­менти

Слънчева клетка вместо мик­ро­фонСлънчева клетка вместо мик­ро­фон

Създаваме инди­ка­тор на треп­те­ния за раз­кри­ване на нека­че­ствени лампи

Стойност на пъту­ва­нето с елек­тро­ве­ло­си­педСтойност на пъту­ва­нето с елек­тро­ве­ло­си­пед

Измерваме, пре­смя­таме и срав­ня­ваме

Фотовол­та­ично загря­ване на водаФотовол­та­ично загря­ване на вода

Перспек­тивна тех­но­ло­гия за снаб­дя­ване с топла вода

Електро­ве­ло­си­пед в дълбок снягЕлектро­ве­ло­си­пед в дълбок сняг

Преспи — не пречат, NENCOM Bike не може да бъде спрян!

СлънцеСлънце

Наши статии за без­гра­нич­ната енер­гия на Слънцето и спо­со­бите за пре­об­ра­зу­ва­нето и за нуждите на човека

Електро­ве­ло­си­пед през зиматаЕлектро­ве­ло­си­пед през зимата

Сняг, пясък и лед? Лесно!

Тест на битов ват­метърТест на битов ват­метър

Проверя­ваме точ­но­стта на пока­за­ни­ята на изме­ри­теля на потреб­ля­ема мощ­ност

Глобална онлайн карта на вет­ро­ветеГлобална онлайн карта на вет­ро­вете

Интерак­тивна карта на вет­ро­вете и оке­ан­с­ките тече­ния в реално време

Дървесни пелети (гра­нули)Дървесни пелети (гра­нули)

Имат ико­но­ми­че­ски и еко­ло­ги­че­ски пре­дим­ства пред дру­гите видове горива

Акции на пер­спек­тивни енер­гийни ком­па­нииАкции на пер­спек­тивни енер­гийни ком­па­нии

Ние избрахме няколко ком­па­нии, чиято съдба сами наблю­да­ваме с голям инте­рес

Провери тарифи и сметка за токПровери тарифи и сметка за ток

На тази стра­ница вие можете да про­ве­рите дей­ства­щите тарифи за елек­тро­е­нер­гия в България и вашата сметка за елек­три­че­ство

Сглобя­ваме елек­тро­ве­ло­си­педаСглобя­ваме елек­тро­ве­ло­си­педа

Монтаж на дви­га­те­лите и първи впе­чат­ле­ния

Соларни панели и фото­вол­та­ични цен­тралиСоларни панели и фото­вол­та­ични цен­трали

Фотовол­та­ич­ните панели в солар­ните цен­трали от изгрев до залез пре­об­ра­зу­ват неуморно свет­ли­ната в елек­три­че­ство.

Мотор-колело Golden Motor за вело­си­педиМотор-колело Golden Motor за вело­си­педи

Вграден кон­тро­лер и лесен монтаж на вело­си­пед

Пелетни камини и печкиПелетни камини и печки

Отопля­ват и укра­ся­ват всяко поме­ще­ние, при това рабо­тят в напълно авто­ма­ти­чен режим

Котли на твърдо горивоКотли на твърдо гориво

Позволя­ват ико­но­мично да се отоп­ля­ват частни жилища, хотели, ресто­ранти и фаб­рики

Филмът «Дом. История на пъту­ва­нето»Филмът «Дом. История на пъту­ва­нето»

Ние ви пред­ла­гаме да гле­дате пъл­ната версия на филма «Дом. История на пъту­ва­нето», забра­нен в 36 страни

Министер­ство на енер­ге­ти­ката на БългарияМинистер­ство на енер­ге­ти­ката на България

Основната задача на Министер­ството на енер­ге­ти­ката е опти­ми­за­ци­ята на енер­го­по­треб­ле­ни­ето и съз­да­ване на кон­ку­рен­то­спо­со­бен и ефек­ти­вен енер­ге­ти­че­ски пазар

Системи за съхра­не­ние на енер­гияСистеми за съхра­не­ние на енер­гия

Акумули­рат елек­три­че­с­ката енер­гия за авто­номна работа и опти­ми­за­ция на раз­хо­дите

Агенция за енер­гийно раз­ви­тие на БългарияАгенция за енер­гийно раз­ви­тие на България

В систе­мата работи интер­ак­тивна карта на всички дей­стващи еко­ло­ги­че­ски чисти елект­ро­цен­трали с гъв­каво тър­сене и тех­ни­ческа инфор­ма­ция за всеки обект

Електри­че­ски транс­портЕлектри­че­ски транс­порт

Това е най-доб­рото сред­ство за при­движ­ване в съвре­мен­ния свят

Обемни водо­на­гре­ва­телиОбемни водо­на­гре­ва­тели

Съхраня­ват гореща вода за отоп­ле­ние и битови нужди...

Контрол и опти­ми­за­ция на енер­го­по­треб­ле­ниеКонтрол и опти­ми­за­ция на енер­го­по­треб­ле­ние

Събират ста­ти­стика и пома­гат при опти­ми­зи­ране на раз­хо­дите за елек­три­че­ство

Монтаж на обо­рудванеМонтаж на обо­рудване

Монтаж и настройка на обо­рудване за използване на възоб­но­вя­ема енер­гия

Петно на нашата био­гра­фияПетно на нашата био­гра­фия

През 1997 година оке­а­но­графа и състе­за­тел Чарлз Мур наме­рил в Тихият океан гигант­ско петно от боклук

Компания Viessmann (Германия)Компания Viessmann (Германия)

Един от воде­щите про­из­во­ди­тели на отопли­телна и охла­ди­телна тех­ника в света

Стойност на елек­тро­е­нер­ги­ята в БългарияСтойност на елек­тро­е­нер­ги­ята в България

По данни на Евростат сред­ната стой­ност на елек­тро­е­нер­ги­ята за насе­ле­ни­ето на България през 2013 година е около 0,09 евро за 1 кВт

Пиролизно горенеПиролизно горене

Техноло­гия използ­ваща се в някои модели котли на твърдо гориво, и поз­во­ля­ваща зна­чи­телно уве­ли­че­ние на техния КПД

Компания GreenEcoTherm (България)Компания GreenEcoTherm (България)

Произвежда висо­ко­ка­че­ствено отопли­телно обо­рудване на достъпни цени

Слънчеви колек­ториСлънчеви колек­тори

Нагряват вода за битови нужди и за отоп­ле­ние...

Национа­лен ста­ти­сти­че­ски инсти­тут на БългарияНациона­лен ста­ти­сти­че­ски инсти­тут на България

Институтът събира и ана­ли­зира ста­ти­сти­че­ски данни в обла­сти като енер­ге­тика, еко­ло­гия, ико­но­мика, демо­гра­фия, здра­вео­пазване, тър­го­вия, пра­во­съдие, кул­тура и много други

Пакети-убийциПакети-убийци

А сега — факти от живота на обик­но­венно семей­ство. Трима човека за една година използ­ват около 5 хиляди тор­бички, по-голяма част от които — изхвър­лят. Получава се, че за един нор­ма­лен семеен живот за боклук се използ­ват повече от 250 000 торби

Статисти­ческа служба на Европей­ския съюзСтатисти­ческа служба на Европей­ския съюз

Евростат обес­пе­чава на всички жела­ещи каче­ствени мно­го­от­рас­лови ста­ти­сти­че­ски данни както за Евросъюза като цяло, така и за всяка страна поот­делно

Компания VIADRUS (Чехия)Компания VIADRUS (Чехия)

Основана в далеч­ната 1888 г. и е тра­ди­ци­о­нен про­из­во­ди­тел на отопли­телна тех­ника от сто­мана и чугун.

Междуна­ро­ден Ден на ЗемятаМеждуна­ро­ден Ден на Земята

За първи път Денят на Земята се е състоял през 1970 година в САЩ и е полу­чил зна­чи­телно вни­ма­ние

Междуна­ро­ден Час на ЗемятаМеждуна­ро­ден Час на Земята

Екологична акция, която се про­вежда всяка година в послед­ната събота март

Бороси­ли­катно стъклоБороси­ли­катно стъкло

Широк спектър от при­ло­же­ния, кото започва от лабо­ра­торни съдове и завър­шва с огле­дала за аст­ро­но­ми­че­ски теле­скопи

Марките SUNSYSTEM и BURNiT (България)Марките SUNSYSTEM и BURNiT (България)

Производ­ство на каче­ствено обо­ру­до­ване, рабо­тещо с възоб­но­вя­еми енер­го­източ­ници на достъпни цени

Компания TESY (България)Компания TESY (България)

Произво­ди­тел на бой­лери с инди­ректно нагря­ване, слън­чеви колек­тори и ото­пи­телно обо­рудване

Слънчева енер­гия за дома и биз­несаСлънчева енер­гия за дома и биз­неса

Ние ви пред­ла­гаме заедно с нас да напра­вите вашите домове и про­из­вод­ства енер­го­е­фек­тивни и авто­номни, да се погри­жим за нашето здраве и околната среда

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 5741@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи