Статии и новини

Тагове
всичко
производители
технологии
NENCOM
закони
карти
експерименти
електричество
слънце
статистика
екология
организации
Ново: кон­тро­лер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тро­лер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с пре­фикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Наредба № 6 за при­съе­ди­ня­ване към мрежа

 ...

Закон за устрой­ство на тери­то­ри­ята

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ци­онно ...

Фотовол­та­ично загря­ване на вода

Нагрява­нето на вода с помо­щта на фото­вол­та­ични (PV) модули е пер­спек­тивна тех­но­ло­гия за снаб­дя­ване с топла вода от енер­ги­ята ...

Глобална онлайн карта на вет­ро­вете

Неверо­ятно кра­сива интер­ак­тивна карта на вет­ро­вете и све­тов­ните оке­ан­ски тече­ния в реално време, с въз­мож­ност за прег­лед на архива ...

Предаване на музика чрез свет­лина

Наскоро използ­вахме сили­циев слън­чев еле­мент вместо мик­ро­фон, с помо­щта на който полу­чихме детек­тор на треп­тене. «Слушахме» ...

Соларни панели и фото­вол­та­ични цен­трали

Соларни панели — това е най-често използва­ното име за фото­вол­та­ични модули, които пре­об­ра­зу­ват слън­че­вата свет­лина в елек­три­че­ство. ...

Система за съхра­не­ние на енер­гия Power-Blox

Системата Power-Blox е про­ек­ти­рана на моду­лен прин­цип за Off-Grid и On-Grid при­ло­же­ния с идея на «роящи» се бло­кове ...

Слънце

Жълтото джудже, наре­чено Слънце, захранва с енер­гия цялата ни пла­нета, опре­деля нейния климат, оси­гу­рява фото­син­теза и поддъ­ржа живота на Земята. ...

Контрол и опти­ми­за­ция на енер­го­по­треб­ле­ние

Във всеки дом, офис, хотел или ресто­рант има брояч, мон­ти­ран от достав­чика на елек­тро­е­нер­гия. Благода­ре­ние на него ние знаем колко kW·h ...

Слънчева клетка вместо мик­ро­фон

Под въз­дей­ствие на свет­ли­ната върху сили­циев слън­чев еле­мент въз­ни­ква фото­вол­та­и­чен ефект — появява се напре­же­ние или елек­три­че­ски ...

NENCOM Bike след година екс­пло­ата­ция

Измина повече от година след сгло­бя­ва­нето на нашия пъл­но­при­во­ден елек­тро­ве­ло­си­пед, но той по-често стоеше откол­кото се караше. И не защото, ...

Тест на битов ват­метър

Днес решихме да про­ве­рим точ­но­стта на пока­за­ни­ята на битов ват­метър с помо­щта на маслен ради­а­тор и токо­из­мер­ва­телни клещи. На пър­вата ...

Системи за съхра­не­ние на енер­гия

Системите за съхра­не­ние на елек­тро­е­нер­гия поз­во­ля­ват зна­чи­телно да се повиши ефек­тив­но­стта на използване на възоб­но­вя­е­мите ...

Компания Viessmann

През 1917 година Йохан Висман отво­рил малка рабо­тил­ница за про­из­вод­ство на котли на твърдо гориво и я нарекъл Viessmann. След ...

Електри­че­ски транс­порт

Електро­транс­портът е най-доб­рото сред­ство за при­движ­ване в съвре­мен­ния свят. Той е еко­ло­ги­чен, тих, бърз и надеж­ден. Електри­че­с­ките ...

Електро­ве­ло­си­пед в дълбок сняг

Още вчера се зара­д­вахме на първия сняг и тествахме нашият NENCOM Bike, но сега всичко е много по-сери­о­зно. След мно­го­ча­сова вие­лица, ...

Електро­ве­ло­си­пед през зимата

Сняг във Варна — голяма ряд­кост, не се случва всяка зима. Но тази година ни про­вървя, на 3 януари студа ни удари ...

Стойност на пъту­ва­нето с елек­тро­ве­ло­си­пед

Днес ние решихме да узнаем стой­но­стта на едно пъту­ване с елек­тро­ве­ло­си­пед и да го срав­ним с други видове транс­порт. ...

Пакети-убийци

Найлоно­вата торба — вер­ният при­я­тел в дома­кин­ството. Тя може да съхра­нява про­дук­тите чисти, нещата — под­ре­дени, в нея ...

Сглобя­ваме елек­тро­ве­ло­си­педа

Ние сгло­би­хме пъл­но­при­во­ден елек­тро­ве­ло­си­пед с мощ­ност 2000 W и сме готови да спо­де­лим с вас първите си впе­чат­ле­ния. Веднага ...

Пелетни камини и печки

Пелетните камини отоп­ля­ват и укра­ся­ват всяко поме­ще­ние, при това рабо­тят в напълно авто­ма­ти­чен режим. Те са лесни за упо­треба, ...

Евростат

Статисти­че­с­ката служба на Европей­ския съюз (Eurostat) е осно­вана през 1953 година като бюро за ста­ти­стика на Европей­с­ката общ­ност за въг­лища ...

Марките SUNSYSTEM и BURNiT (България)

Компани­ята New Energy Systems е осно­вана през 2002 година като семеен про­из­вод­ствен бизнес. Предпри­я­ти­ето NES се намира в град Шумен и изра­ботва ...

Агенция за енер­гийно раз­ви­тие на България

Агенция за устой­чиво енер­гийно раз­ви­тие — бюд­жетна орга­ни­за­ция, явя­ваща се изпъл­ни­те­лен орган на Министер­ството на енер­ге­ти­ката ...

Акции на пер­спек­тивни енер­гийни ком­па­нии

На тoзи инфор­мер ние съб­рахме бор­со­вите коти­ровки на акци­ите на някои ком­па­нии, вли­я­ещи съще­ствено на фор­ми­ра­нето на новия енер­гиен ...

Мотор-колело Golden Motor за вело­си­педи

Внимание: тази статия е само с инфор­ма­ци­онна цел. Не про­да­ваме мотори за вело­си­педи. Основният профил на нашата дей­ност е изграж­да­нето ...

Компания GreenEcoTherm

Истори­ята на GreenEcoTherm започва през 1999 година, когато екип от бъл­гар­ски инже­нери про­ек­тира пър­вата си пелетна горелка за евро­пей­ския ...

Министер­ство на енер­ге­ти­ката на България

Министер­ството на енер­ге­ти­ката на България е съз­да­дено през 2014 година чрез раз­де­ляне на бив­шето Министер­ство на ико­но­ми­ката, ...

Дървесни пелети (гра­нули)

Дървес­ните пелети — са гра­нули с цилин­дрична форма, про­из­ве­дени от отпадъци на дър­во­об­ра­ботка. Те са еко­ло­гично ...

Компания TESY (България)

Истори­ята на фирма TESY започва през 1990 година с откри­ва­нето на тър­гов­ска мрежа. След 6 години ком­па­ни­ята орга­ни­зира соб­ствено про­из­вод­ство ...

Обемни водо­на­гре­ва­тели

Обемни водо­на­гре­ва­тели (бой­лери) — това са цилин­дрични съдове за нагря­ване и съхра­не­ние на топла вода. Те имат здрав ...

Провери тарифи и сметка за ток

В България рабо­тят три достав­чика на елек­тро­е­нер­гия както е пока­зано на картата: Ако живе­ете в частна къща, ние можем зна­чи­телно ...

Национа­лен ста­ти­сти­че­ски инсти­тут на България

Институтът събира и ана­ли­зира ста­ти­сти­че­ски данни в обла­сти като енер­ге­тика, еко­ло­гия, ико­но­мика, демо­гра­фия, здра­вео­пазване, тър­го­вия, пра­во­съдие, ...

Филмът «Дом. История на пъту­ва­нето»

Докумен­тал­ният филм «Дом. История на пъту­ва­нето» трябва да се гледа от всеки от вас. Този филм е обръ­ще­ние на фото­графа ...

Котли на твърдо гориво

Котлите на твърдо гориво поз­во­ля­ват ико­но­мично да се отоп­ля­ват частни жилища, хотели, ресто­ранти и фаб­рики. В зави­си­мост от моди­фи­ка­ци­ята ...

Бороси­ли­катно стъкло

Внимание: тази статия е само с инфор­ма­ци­онна цел. Не про­да­ваме боро­си­ли­катно стъкло. Основният профил на нашата дей­ност е изграж­да­нето ...

Пиролизно горене

Пиролизно горене — това е осо­бена тех­но­ло­гия, използ­ваща се в някои модели котли на твърдо гориво и поз­во­ля­ваща зна­чи­телно ...

Междуна­ро­ден Ден на Земята

Денят на Земята, който се праз­нува два пъти в годи­ната — 20 март (про­лет­ното рав­но­ден­ствие) и 22 април, трудно ...

Монтаж на обо­рудване

Ние не само про­да­ваме обо­рудване от висок клас за използване на възоб­но­вя­ема енер­гия, но и изграж­даме надеждни енер­гийни ...

Междуна­ро­ден Час на Земята

Часът на Земята — това е еко­ло­гична акция, която се про­вежда всяка година в послед­ната или пред­по­след­ната събота на месец ...

Петно на нашата био­гра­фия

Помните ли, как се паза­ру­ваше преди 30 години? Взимаха се пазар­ски чанти и в тях се е поста­вяха: хар­ти­ени пакети ...

Слънчеви колек­тори

Слънче­вите колек­тори, за раз­лика от слън­че­вите бате­рии, не про­из­веж­дат елек­три­че­ство, а нагря­ват вода или анти­фриз. Съвремен­ните модели ...

Компания VIADRUS (Чехия)

Чешката ком­па­ния VIADRUS е осно­вана в далеч­ната 1888 година и е тра­ди­ци­о­нен про­из­во­ди­тел на отопли­телна тех­ника от сто­мана ...

Стойност на елек­тро­е­нер­ги­ята в България

По данни на Евростат сред­ната стой­ност на елек­тро­е­нер­ги­ята за насе­ле­ни­ето в България през пър­вата поло­вина на 2014 година ...

Слънчева енер­гия за дома и биз­неса

Всеки от нас може да направи крачка към при­ро­дата, да я съхрани чиста за себе си и своите деца. Това е толкова ...

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by