Автономни фотоволтаични системи

Автономни фото­вол­та­ични системи

Соларна цен­трала без свър­зване към обще­стве­ната (външна) енер­го­пре­носна мрежа (Off-Grid или Stand-alone Solar Power System) оси­гу­рява неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия. Важен ком­по­нент на такава система са аку­му­ла­то­рите, които поз­во­ля­ват използване на слън­чева енер­гия не само през деня, но и през нощта.

Когато свети слън­цето, кон­тро­лера използва мощ­но­стта на фото­е­лек­три­че­с­ките модули за заряд на аку­му­ла­тори и за захран­ване на елек­три­че­ски уреди през бате­риен инвер­тор. Понякога кон­тро­лерът на заряда може да бъде вгра­ден в кор­пуса на Off-Grid инвер­тора.

Например, ако в опре­де­лен момент фото­вол­та­ич­ната цен­трала гене­рира 4 kW, а мощ­но­стта на рабо­те­щите елек­тро­уреди е 5 kW, то от аку­му­ла­то­рите ще се кон­су­мира само 1 kW.

Ако цен­тра­лата про­из­вежда повече мощ­ност, откол­кото е необ­хо­дима в кон­крет­ния момент, то «излиш­ната» енер­гия ще бъде насо­чена за заряд на аку­му­ла­то­рите, които обра­зу­ват система за съхра­не­ние на енер­гия.

Фотовол­та­ич­ните елект­ро­цен­трали от типа Off-Grid биват с про­из­волна мощ­ност: от микро-системи за кара­вана или лодка до мащабни про­миш­лени инста­ла­ции.

В най-опро­стен вид, авто­ном­ната микро-елект­ро­цен­трала може да работи без инвер­тор, захран­вайки с елек­три­че­ство уре­дите, рабо­тещи с посто­янно напре­же­ние 12 волта. Това може да бъде освет­ле­ние, вен­тил­ация, авто­мо­би­лен хла­дил­ник, зарядни за теле­фони и мно­же­ство други.

Капаци­тетът на обик­но­ве­ната система за съхра­не­ние на елек­тро­е­нер­гия изгла­жда дено­нощ­ните или сед­мич­ните изме­не­ния в инсо­ла­ци­ята, но не е достатъчна, за да ком­пен­сира изме­не­ни­ята на достъп­ната годишна слън­чева енер­гия. Тоест, не е въз­можно съхра­не­ние на лят­ната слън­чева енер­гия за зимата.

Ако се прави разчет на мощ­но­стта на елект­ро­цен­тра­лата и капа­ци­тета на систе­мата за съхра­не­ние за лет­ните месеци, то през зимата ще се наблю­дава явен дефи­цит на енер­гия. При раз­чети «за зимен вари­ант», ще полу­чим изли­шък от енер­гия през летния период, който не бихме могли да опол­зотво­рим. По този начин, опти­мално се явява тър­сене на ком­про­мис с умерен дефи­цит през зимата и допу­стими загуби през лятото.

За ком­фортно използване на авто­номна система е необ­хо­димо пред­ва­ри­телно пла­ни­ране на енер­го­по­треб­ле­ни­ето на обекта, за ори­ен­ти­ро­въчно съв­па­де­ние с про­из­во­ди­тел­но­стта на елект­ро­цен­тра­лата. Например, охла­ждане на поме­ще­ни­ята през лятото може да се осъще­ствява с използване не елек­три­че­ство, а отоп­ле­ние през зимата — с помо­щта на пелетна камина. Същото се отнася и за оси­гу­ря­ване на топла вода.

За опре­де­лени случаи, напри­мер, при продъ­л­жи­телно мрачно време, може да се използва дизел-гене­ра­тор, за бързо заре­ждане на аку­му­ла­то­рите до нуж­ното ниво.

Автома­тично стар­ти­ране на гене­ра­тора

Автоном­ната система е по-сложна и по-скъпа, откол­кото мре­жо­вата фото­вол­та­ична елект­ро­цен­трала. В много случаи, обаче, изграж­да­нето ѝ се оказва по-изгодно и се осъще­ствява зна­чи­телно по-бързо, в срав­не­ние с про­це­ду­рата за свър­зване към енер­го­пре­нос­ната мрежа.

Понякога само­до­статъч­но­стта и неза­ви­си­мо­стта играят по-важна роля, отколко ико­но­ми­ята. Собстве­ната елект­ро­цен­трала гаран­тира финан­сова защита и уве­ре­ност в утрешния ден.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by