Реализи­рани проекти

Тагове
всичко
hybrid
дом
off-grid
бизнес
ферма
on-grid
отопление

06.11.2022

22 kWp
Слънчева енер­гия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да полз­ват ...

29.06.2021

41.8 kWp 61.4 kW·h
Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се къща край София с молба за монтаж на соларна ...

03.08.2020

10.56 kWp 17.6 kW·h
Електри­че­ство за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гу­рят ...

15.07.2020

1.32 kWp 2.64 kW·h
Електри­че­ство за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свър­зан ...

30.05.2020

6.6 kWp 15.36 kW·h
Автономна елект­ро­цен­трала за фер­мер­ска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­я­щата се сграда. ...

20.12.2019

2.88 kWp 6.5 kW·h
Електри­че­ство за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

19.08.2019

2.52 kWp 4.8 kW·h
Слънчева цен­трала във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­че­ство ...

27.07.2019

3.36 kWp 8.8 kW·h
Слънчева цен­трала в пла­ни­ната

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на зву­ците ...

23.05.2019

4.13 kWp 17.6 kW·h
Соларна цен­трала във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна соларна елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

10.05.2019

0.78 kWp 3.36 kW·h
Слънчева цен­трала в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нер­гия ...

07.11.2018

3.96 kWp 17.6 kW·h
Слънчева цен­трала в село Говедарци

През есента на 2018 година соб­стве­ни­кът на къща в село Говедарци (община Самоков) ни поръча да построим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала. ...

17.04.2018

76.8 kW·h
Система за съхра­не­ние на енер­гия в град Русе

След мон­тажа на слън­че­вата елект­ро­цен­трала в град Русе, нашият клиент реши да повиши нивото на авто­ном­ност на своя дом с помо­щта ...

19.12.2017

21.78 kWp
Слънчева цен­трала в град Русе

Все по-често хората искат да нама­лят зави­си­мо­стта си от достав­чи­ците на енер­гия. Нараства и коли­че­ството на люби­тели на съвре­мен­ните ...

26.10.2016

бизнесотоп­ле­ние
Пелетна камина в офис

Система за отоп­ле­ние и снаб­дя­ване с гореща вода за офисно поме­ще­ние

29.07.2016

дом
Отопле­ние и гореща вода в село Рудник

Стопан­инът на нов дом във Варнен­ска област ни помоли да мон­ти­раме ико­но­мична система за отоп­ле­ние и снаб­дя­ване с гореща вода. ...

09.07.2016

дом
Смяна на слън­чев колек­тор в Аксаково

В нашата ком­па­ния постъпи искане за диа­гно­стика на система за снаб­дя­ване с гореща вода в частен дом. Старият слън­чев колек­тор ...

28.06.2016

бизнес
Слънчеви колек­тори за хотел WRC

През 2015 година мон­ти­рахме в хотел White Rock Castle слън­чеви колек­тори, пеле­тен котел, бойлер и ради­а­тори за отоп­ле­ние. Системата се оказа ...

15.03.2016

дом
Смяна на котел на твърдо гориво в Ален мак

Собстве­ник на пре­кра­сен и почти авто­но­мен дом в селище Ален Мак се обърна към нас за помощ — отопли­тел­ният котел се повре­дил, ...

24.10.2015

бизнес
Инстала­ция за White Rock Castle

White Rock Castle се намира в град Балчик, на брега на Черно море. Изиска­ният дизайн, пано­рам­ната гледка и бли­зо­стта до Ботани­че­с­ката ...

15.11.2014

бизнес
Отопле­ние в ресто­рант Аксаков­ска пано­рама

Ресторант «Аксаков­ска пано­рама» е раз­по­ло­жен в живо­писна мест­ност близо до Варна. Той е изве­стен със своята уни­кална атмо­сфера, ...

14.01.2014

дом
Отопле­ние с пелети в три­стаен апар­та­мент

През януари 2014 година полу­чихме поръчка за монтаж на система за отоп­ле­ние в три­стаен апар­тамент във Варна. В къщата имаше ...

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by