Нашето порт­фолио

Монтаж на слън­чеви колек­тори от ком­па­ния NENCOM

В този раздел можете да се запо­зна­ете с при­мери на реа­ли­зи­рани от нас про­екти за монтаж на еко­ло­гично чисто енер­ге­ти­че­ско обо­рудване. За ваше удоб­ство порт­фо­лиото е групи­рано по видове обекти. Доволните кли­енти — най-добрата реклама. Подробно →

Реализи­рани про­екти

 

Подробно за нашата работа

Няма по-добра реклама, от отлично свър­ше­ната работа, затова ние се отна­сяме вни­ма­телно към детай­лите на всеки етап: пре­го­вори с кли­енти, про­ек­ти­ране, монтаж на обо­рудване и под­дръжка.

Нашата цел — раз­про­стра­не­ние на чисти и енер­го­е­фек­тивни тех­но­ло­гии по цял свят, и ние раз­би­раме, че от каче­ството на нашата работа зависи не само репу­та­ци­ята на фирма NENCOM, но и отно­ше­ни­ето на обще­ството към възоб­но­вя­е­мите източ­ници на енер­гия.

Нашите достав­чици — само най-добрите про­из­во­ди­тели на енер­ге­тично обо­рудване, рабо­тещи в средна и висока ценова кате­го­рия, по този начин нашата ком­па­ния гаран­тира високо каче­ство, неза­ви­симо от бюд­жета на кли­ента.

Инстали­ране на енер­ге­ти­че­ско обо­рудване от спе­ци­а­ли­сти на НЕНКОМ

Ние про­да­ваме и мон­ти­раме слън­чеви колек­тори, котли и камини на био­го­риво, фото­е­лек­три­че­ски панели, тер­мо­помпи, системи за анализ на енер­го­по­треб­ле­ние и друго обо­рудване. Работим с частни и юри­ди­че­ски лица.

Следвайте ни в соци­ал­ните мрежи, да видите неза­бавно нови обекти в нашето порт­фо­лио. Линк към ака­ун­тите има в долната част на сайта. ↓

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи