Акции на перспективни енергийни компании

Акции на пер­спек­тивни енер­гийни ком­пании

03.06.2015

На тoзи инфор­мер ние съб­рахме бор­со­вите коти­ровки на акци­ите на някои ком­па­нии, вли­я­ещи съще­ствено на фор­ми­ра­нето на новия енер­гиен пазар. Ние избрахме тези фирми, чиято съдба сами наблю­да­ваме с голям инте­рес.

В гор­ната част на виджета е раз­по­ло­жен интер­ак­ти­вен списък на ком­па­нии, а в лявата — теку­щата цена за една акция, която се обно­вява в реално време по бор­со­вите часов­ници.

Графиката показва исто­ри­ята на про­ме­ните в стой­но­стта на акци­ите в тече­ние на година (1y), но вие можете да избе­рете всеки друг период.

Обръщаме ви вни­ма­ние на това, че пока­ч­ва­нето или спа­да­нето на стой­но­стта на акци­ите не винаги отра­зява реал­ната ситу­а­ция в ком­па­ни­ята. На стой­но­стта на акци­ите влияят много фак­тори, вклю­чи­телно оча­к­ва­ни­ята на инве­сти­то­рите и спе­ку­ла­ци­ите на фон­до­вите борси.

Разшиф­ро­ване на ико­но­ми­че­с­ките пока­за­тели

1. Prev (Previous Close Price) — цената на зат­ва­ряне на цен­ните книжа в пре­диш­ния ден за тър­го­вия. В при­мера по-долу, ние виждаме, че в края на пред­ход­ната тър­гов­ска сесия, стой­но­стта на една акция на ком­па­ни­ята First Solar е била $59.75.

2. Open (Open Price) — цената, по която е напра­вена пър­вата сделка след откри­ва­нето на теку­щата тър­гов­ска сесия на бор­сата. Ние виждаме, че в самото начало на тър­го­ви­ята стой­но­стта на една акция на ком­па­ни­ята First Solar е била $59.47.

3. Last Price — послед­ната цена, или цената в момента. По време на рабо­тата на бор­сата, този пока­за­тел в нашия инфор­мер се акту­а­ли­зира посто­янно. Текущата стой­ност на една акция в нашия пример $60.67.

4. Change — изме­не­ние на теку­щата цена по отно­ше­ние на пре­диш­ната цена при зат­ва­ряне. В нашия пример, ние виждаме, че цената се е пови­шила с $0,92. Когато цената се пока­чва — числата са зелени, когато пада — чер­вени.

5. Change, % — този пока­за­тел е подо­бен на пре­диш­ния, но показва изме­не­ни­ето на цените не в долари, а в про­центи. В нашия пример, ние виждаме, че цената се е уве­ли­чила с 1.54%.

6. Mkt Cap (Market Capitalization) — пазар­ната капи­та­ли­за­ция на ком­па­ни­ята. Този пока­за­тел се изчис­лява чрез умно­жа­ване на стой­но­стта на една акция по коли­че­ството на акци­ите, тър­гу­вани на бор­сата. Буквата «B» след чис­лото озна­чава мили­ард, «M» — милион. В нашия пример, ние виждаме, че бор­со­вата оценка на ком­па­ни­ята е в размер на 5.922 мили­арда щатски долара. Действи­тел­ната стой­ност на ком­па­ни­ята може да се раз­ли­чава, както в поло­жи­телна, така и в отри­ца­телна посока.

7. EPS (Earnings per Share) — базо­вата печалба от акция. За да се изчисли този пара­метър от годиш­ната нетна печалба на ком­па­ни­ята се при­спа­дат диви­ден­тите по при­ви­ле­ги­ро­ва­ните акции и се раз­деля на сред­но­пре­тег­ле­ния брой обик­но­вени акции в обръ­ще­ние. В нашия случай EPS е $3.97.

8. PE (Price/Earnings) — кое­фи­ци­ент цена/печалба. Този мул­ти­пли­ка­тор е много популя­рен сред инве­сти­то­рите и показва отно­ше­ни­ето на стой­но­стта на акци­ите на ком­па­ни­ята (Last Price) към базо­вата печалба от акция (EPS). Резултатът показва колко инве­сти­то­рите плащат за всеки долар печалба. В нашия пример PE=15.28.

9. Beta (Beta Coefficient) — ста­ти­сти­ческа зави­си­мост на стой­но­стта на акци­ите на ком­па­ни­ята от общото дви­же­ние на пазара, пока­за­тел за инве­сти­ци­он­ния риск. Средната стой­ност на β за общия пазар като цяло е равна на 1. Ако β на акци­ите е над 1, озна­чава, че цената им е чув­стви­телна към про­ме­ните на пазара, което озна­чава не само по-висок риск за инве­сти­тора, но и по-голяма потен­ци­ална доход­ност. В нашият пример β=1.95. Това озна­чава, че при ръст на пазара с 1%, акци­ите на ком­па­ния First Solar се очаква да нараст­нат на 1.95%.

Стойно­стите на пока­за­те­лите от раз­лични източ­ници на инфор­ма­ция могат да се раз­ли­ча­ват поради използва­нето на раз­лични мето­дики и ста­ти­сти­че­ски пери­оди.

Линкове по темата

Google Finance

Yahoo Finance

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by