Смяна на котел на твърдо гориво в Ален мак

Смяна на котел на твърдо гориво в Ален мак

15.03.2016

Собстве­ник на пре­кра­сен и почти авто­но­мен дом в селище Ален Мак се обърна към нас за помощ — отопли­тел­ният котел се повре­дил, а слън­че­вите колек­тори рабо­тят недо­статъчно ефек­тивно.

Пробле­мът със слън­че­вите колек­тори ние решихме бързо: отстра­ни­хме от систе­мата излиш­ния въздух, който се е появил в резул­тат на непра­ви­лен монтаж на обезвъз­ду­ши­теля, сме­ни­хме повре­ден тер­мо­стат и напъл­ни­хме систе­мата с нов топло­но­си­тел.

А вместо стария котел на твърдо гориво имаше нужда от нов — прост и надеж­ден, който ще служи зна­чи­телно по-дълго от пред­ход­ния. След обсъж­дане с кли­ента на няколко вари­анта, се спряхме на модел VIADRUS Hercules U22 D — този чешки котел има репу­та­ция на непре­тен­ци­о­зен дъл­го­лет­ник.

Отчитайки отоп­ля­е­мия обем, кон­су­ма­ци­ята на топла вода и раз­мера на котел­ното, избрахме моди­фи­ка­ция с мощ­ност 25 kW. Ние също инста­ли­рахме непрекъ­сва­емо захран­ване за цир­ку­ла­ци­он­ната помпа така, че при прекъ­сване на елек­три­че­ството, систе­мата да продъ­лжи да работи.

Инстали­ране на котел на твърдо гориво VIADRUS Hercules U22 D

Котелът работи пре­красно: в къщата отново има гореща вода и отоп­ле­ние. Ремонтът е извършен през март 2016 година.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by