Пиролизно горене

Пиролизно горене — това е осо­бена тех­но­ло­гия, използ­ваща се в някои модели котли на твърдо гориво и поз­во­ля­ваща зна­чи­телно уве­ли­че­ние на техния КПД.

Пиролиз­ните, или както още ги нари­чат, газо­ге­не­ра­торни котли са обо­рудвани с две камери. В пър­вата камера гори­вото се раз­палва и бавно тлее при недо­стиг на кис­ло­род, което дава нача­лото на про­цеса пиро­лиза — тем­пе­ра­турно раз­ло­же­ние на гори­вото с отде­ляне на газ. Получе­ният газ, с помо­щта на изсмук­ващ вен­ти­ла­тор, постъпва във вто­рата камера, там се смесва с кис­ло­род и изгаря при по-висока тем­пе­ра­тура.

Пиролизно горене1. Входящ въздух
2. Първичен въздух
3. Вторичен въздух
4. Първична горивна камера
5. Пиролизна камера
6. Изсмук­ващ вен­ти­ла­тор
7. Комин

Този режим има много пре­дим­ства в срав­не­ние с оби­чай­ното изга­ряне на гори­вото. Повишава се тем­пе­ра­ту­рата в каме­рата, уве­ли­чава се вре­мето на горене с едно заре­ждане, нама­лява отде­ля­нето на пепел в каме­рата и еми­си­ите на въг­ле­ро­ден диок­сид изхвър­лени в атмо­сфе­рата.

Пиролиз­ните котли са от един и поло­вина до два пъти по-скъпи от тра­ди­ци­он­ните, но са по-ико­но­мични при екс­пло­атация.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи