Котли на твърдо гориво

Котли на твърдо гориво

16.08.2014

Котлите на твърдо гориво поз­во­ля­ват ико­но­мично да се отоп­ля­ват частни жилища, хотели, ресто­ранти и фаб­рики. В зави­си­мост от моди­фи­ка­ци­ята те рабо­тят с дърва, въг­лища, пелети, а с използва­нето на допъл­ни­телни аксе­со­ари и с други видове горива.

Съвремен­ните котли на твърдо гориво, които при­те­жа­ват всички пре­дим­ства на своите пред­ше­стве­ници, са допъл­нени с тех­но­ло­гии за авто­ма­ти­за­ция и пови­ша­ване на КПД. С тяхна помощ можете да отоп­ля­вате поме­ще­ния с вся­ка­кви раз­мери еко­ло­гично и ико­но­мично.

Някои модели котли рабо­тят на прин­ципа на пиро­лиз­ното горене, което уве­ли­чава тях­ната ефек­тив­ност още повече. А кот­лите рабо­тещи с пелети, поз­во­ля­ват да се авто­ма­ти­зира напълно про­цеса, вклю­чи­телно пода­ва­нето на гориво в горив­ната камера.

Kотли на твърдо гориво

Също така, кот­лите на твърдо гориво могат да бъдат ком­би­ни­рани с обемни водо­на­гре­ва­тели и слън­чеви колек­тори, обез­пе­ча­вайки не само отоп­ле­ние, но и топла вода.

Във фирма NENCOM можете да купите котел, който най-добре да отго­варя на вашите нужди и бюджет, а нашите спе­ци­а­ли­сти ще го инста­ли­рат и ще настроят необ­хо­ди­мото обо­рудване.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by