Национален статистически институт на България

Национа­лен ста­ти­сти­че­ски инсти­тут на България

08.10.2014 01.12.2020

Институтът събира и ана­ли­зира ста­ти­сти­че­ски данни в обла­сти като енер­ге­тика, еко­ло­гия, ико­но­мика, демо­гра­фия, здра­вео­пазване, тър­го­вия, пра­во­съдие, кул­тура и много други.

Национал­ният ста­ти­сти­че­ски инсти­тут на България е осно­ван през 1880 година като отде­ле­ние за ста­ти­сти­че­ски данни на Министер­ството на пра­во­съди­ето. Година по-късно той се пре­об­ра­зува в само­сто­я­телно бюро, а през 1991 година — в «Национа­лен ста­ти­сти­че­ски инсти­тут» (НСИ). През 2007 година инсти­тутът е вклю­чен към евро­пей­с­ката ста­ти­сти­ческа система.

Към Института работи център за под­дръжка на полз­ва­те­лите на Европей­ска ста­ти­сти­ческа инфор­ма­ция (ESDS Help Desk), спе­ци­а­ли­стите на който предо­ста­вят на всички заин­те­ре­со­вани лица без­платна и ква­ли­фи­ци­рана помощ за полу­ча­ване на цялата необ­хо­дима инфор­ма­ция.

Националeн ста­ти­сти­че­ски инсти­тут на Република България

Официа­лен сайт: nsi.bg

Справоч­ник «България 2020»

Годишник «България 2019»

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by