Министерство на енергетиката на България

Министер­ство на енер­ге­ти­ката на България

01.03.2015

Министер­ството на енер­ге­ти­ката на България е съз­да­дено през 2014 година чрез раз­де­ляне на бив­шето Министер­ство на ико­но­ми­ката, енер­ге­ти­ката и туризма на три раз­лични ведом­ства. През вре­мето на своето съще­ству­ване енер­гий­ният сектор на пра­ви­тел­ството няколко пъти е бил само­сто­я­телна струк­тура, а така също и в състава на други мини­стер­ства.

Основната задача на Министер­ството на енер­ге­ти­ката е опти­ми­за­ци­ята на енер­го­по­треб­ле­ни­ето и съз­да­ване на ефек­ти­вен, кон­ку­рен­то­спо­со­бен енер­гиен пазар. Министер­ството се стреми да обез­печи на потре­би­те­лите спра­вед­ливи цени на елек­три­че­с­ката енер­гия и сво­бода при избора на достав­чик.

Министер­ството се грижи за нама­ля­ва­нето на ене­грий­ната зави­си­мост на България, допри­на­сяйки за раз­ви­ти­ето на соб­ствени енер­гийни ресурси. При това най-важни усло­вия са ико­но­ми­че­с­ката целе­съоб­раз­ност на про­ек­тите, опазва­нето на окол­ната среда и съо­т­вет­стви­ето със зако­но­да­тел­ството на България и Европей­ския съюз.

Министер­ство на енер­ге­ти­ката на България

Официа­лен сайт: me.government.bg

Някои ана­ли­тични доклади на Министер­ството

на бъл­гар­ски език

Енерге­ти­ката на България 2014

Енерге­ти­ката на България 2013

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by