Соларни модули Jinko Solar

Соларни модули Jinko Solar

Фирма Jinko Solar е све­то­вен лидер по обем на про­из­вод­ството на фото­вол­та­ични клетки, модули и панели. Структу­рата на хол­дин­го­вото дру­же­ство е вер­ти­кално инте­гри­рана, което поз­во­лява на Джинко Солар да кон­тро­лира целия про­из­вод­ствен цикъл и да работи с мини­мални раз­ходи.

Модулите Jinko могат да бъдат про­из­ве­дени от моно­кри­ста­лен или поли­кри­ста­лен сили­ций, да имат до пет токо­про­во­дящи шини на всеки еле­мент и да се мон­ти­рат по тех­но­ло­гия «Half-Cell» (поло­винки клетки). «Smart» сери­ята фото­мо­дули е снаб­дена с вгра­дени опти­ми­за­тори на енер­гия.

Стойност

jinko
Модифи­ка­ция Мощност, Wp Цена
JKM 325M-60-V 325 245
JKM 320M-60HB 320 259
JKM 330M-60H-BDVP 330 310

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Производ­ство на фото­вол­та­ични модули Jinko Solar

Производ­ство на фото­вол­та­ични модули Jinko Solar

Докумен­тация

Eagle 60P

Eagle HC 60P

Eagle PERC 60M

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2023 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by