Соларни модули Jinko Solar

Соларни модули Jinko Solar

Фирма Jinko Solar е све­то­вен лидер по обем на про­из­вод­ството на фото­вол­та­ични клетки, модули и панели. Структу­рата на хол­дин­го­вото дру­же­ство е вер­ти­кално инте­гри­рана, което поз­во­лява на Джинко Солар да кон­тро­лира целия про­из­вод­ствен цикъл и да работи с мини­мални раз­ходи.

Модулите Jinko могат да бъдат про­из­ве­дени от моно­кри­ста­лен или поли­кри­ста­лен сили­ций, да имат до пет токо­про­во­дящи шини на всеки еле­мент и да се мон­ти­рат по тех­но­ло­гия «Half-Cell» (поло­винки клетки). «Smart» сери­ята фото­мо­дули е снаб­дена с вгра­дени опти­ми­за­тори на енер­гия.

Стойност

«P» — поли­кри­ста­лен сили­ций, «M» — моно­кри­ста­лен сили­ций, «H» — поло­винки клетки, «S» — smart серия, «B» — black серия. Минимална поръчка — 52 модула

Модифи­ка­цияМощност, WpЦена
Eagle JKM 260PP-60260
Eagle JKM 265PP-60265325
Eagle JKM 270PP-60270330
Eagle JKM 275PP-60275
Eagle JKM 280PP-60H280345
Eagle JKM 285PP-60H285350
Eagle JKM S285M-60B285
Eagle JKM 285M-60HB285
Eagle JKM 305M-60305405

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Производ­ство на фото­вол­та­ични модули Jinko Solar

Производ­ство на фото­вол­та­ични модули Jinko Solar

Докумен­тация

Eagle 60P

Eagle HC 60P

Eagle PERC 60M

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by