Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се сгло­бя­ема къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Соларни модули SHARP

Соларни модули SHARP

Компани­ята NENCOM е офи­ци­а­лен дис­три­бу­тор на SHARP Solar за България. Ние с удо­вол­ствие използ­ваме фото­вол­та­ич­ните модули SHARP в нашите про­екти и ги про­да­ваме на едро и дребно в цяла Европа.

Фотовол­та­ич­ните модули са най-важ­ната част от солар­ната елект­ро­цен­трала, затова от гледна точка на защита на инве­сти­ци­ята, на преден план излиза надежд­но­стта както на самия про­дукт, така и на фир­мата про­из­во­ди­тел. SHARP е най-ста­рият про­из­во­ди­тел на фото­вол­та­ични панели (от 1959 година) от съще­ству­ва­щите на пазара днес, с богат опит в про­из­вод­ството на модули за кос­ми­че­с­ката инду­стрия и суро­вите кли­ма­тични усло­вия.

Съдържа­ние

Стойност
Докумен­та­ция
Примери за монтаж
Гаранция
За ком­па­ни­ята

Стойност

Стойно­стта на моду­лите е посо­чена при заку­пу­ване на цели палети (обик­но­вено 36 броя) и вклю­чва доставка до посо­чен адрес в България. Доплаща­нето за нецял палет е 200 лв с ДДС. Цените за по-малки коли­че­ства или за покупки на едро в кон­тей­нери се изчис­ля­ват инди­ви­ду­ално. Минимал­ната поръчка за модел NB-JD580 е 5 палета.

SHARP
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
NU-JC415 415

210

NU-JC435 435 230
NB-JD580 (Bifacial) 580 322

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Докумен­та­ция

В тази папка сме раз­по­ло­жили сер­ти­фи­кат на офи­ци­а­лен пред­ста­ви­тел за България, бро­шура с опи­са­ние на всички модули SHARP, както и тех­ни­ческа доку­мен­та­ция за най-популяр­ните модели:

Докумен­та­ция SHARP

Примери за монтаж

Монтаж на фото­вол­та­ични панели SHARP на покрив на частна къща в София

Монтаж на модули SHARP в София

Гаранция

Продук­то­вата гаран­ция за соларни модули SHARP варира от 12 до 25 години, гаран­ци­ята за изходна мощ­ност — от 25 до 30 години. Подробно опи­са­ние на гаран­ци­он­ните усло­вия е в след­ния доку­мент:

Warranty SHARP

За ком­па­ни­ята

Компани­ята SHARP Solar е осно­вана през 1959 година като дъщерно пред­при­я­тие на SHARP Electronics и започва раз­ра­бот­ва­нето на соларни клетки. През 1963 година тя стар­тира масово про­из­вод­ство на фото­вол­та­ични клетки и за първи път в исто­ри­ята инста­лира сола­рен панел на оке­ан­ска шаман­дура.

Сателит Ume 1976-019A със слън­чеви панели Sharp

Сателит «Ume 1976-019A»

През 1976 година е успешно изстре­лян япон­ският спът­ник «Ume» за сон­ди­ране на йоно­сфе­рата, чийто цилин­дри­чен корпус беше почти изцяло покрит с моно­кри­стални сили­ци­еви соларни еле­менти SHARP, и е раз­ра­бо­тен пър­вият в света кал­ку­ла­тор, захран­ващ се от слън­чеви клетки. Оттогава ком­па­ни­ята е обо­рудвала с фото­вол­та­ични клетки и модули повече от 180 сате­лита, десетки от които в момента са на орбита, е уста­но­вила мно­же­ство рекорди за про­из­во­ди­тел­ност и е ста­нала известна с без­ком­про­мис­ната надежд­ност на своите про­дукти. Освен това, SHARP е един от най-голе­мите про­из­во­ди­тели в света на бай­пасни диоди за използване в кос­ми­че­ското про­стран­ство.

История на ком­па­ни­ята SHARP

Компани­ята гледа уве­рено в бъде­щето, като раз­ра­ботва ултратънки слън­чеви панели с висока ефек­тив­ност за използване на повърх­но­стта на дири­жабли, дро­нове, пара­п­ла­нери и авто­мо­били.

Гъвкав покрив за елек­три­че­ски каб­ри­о­лет, изра­бо­тен от ултратънки слън­чеви панели SHARP

Концепт на гъвкав сола­рен покрив за елек­три­че­ски каб­ри­о­лет

Страто­сфе­рен кому­ни­ка­ци­о­нен планер, захран­ван от слън­чеви панели SHARP

Концепт на стра­то­сфе­рен кому­ни­ка­ци­о­нен планер

Самоле­тящи пара­п­ла­нери, рабо­тещи със слън­чеви бате­рии SHARP, ще доста­вят товари в отда­ле­чени райони в случай на сти­хийно бед­ствие

Концепт на само­ле­тящ пара­п­ланер

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by