Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се сгло­бя­ема къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Victron Energy в България

Victron Energy в България

27.06.2023 11.10.2023

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално обо­рудване.

Ние изграж­даме авто­номни и хибридни соларни цен­трали Виктрон, оси­гу­ря­вайки енер­гия за домове, ферми, яхти и елек­тро­мо­били в цяла България.

Хибридна система Victron Energy за частна къща в София

Хибридна фото­вол­та­ична система Victron Energy за частна къща в София

Зареждане на елек­три­че­ски авто­мо­бил от соларна цен­трала Victron

Зареждане на елек­тро­мо­бил от домашна слън­чева елект­ро­цен­трала Виктрон

Слънчева елект­ро­цен­трала Victron за ката­ма­ран

Соларна елект­ро­цен­трала Victron за ката­ма­ран

Гъвкавата архи­тек­тура на еле­мен­тите на Victron Energy ни поз­во­лява да съз­да­ваме уни­кални системи за кон­кретни нужди на въз­ло­жи­теля и да ги раз­ши­ря­ваме впо­след­ствие.

Една от най-ярките черти на Victron Energy е изклю­чи­телно удоб­ният отда­ле­чен мони­то­ринг в реално време с широки въз­мож­но­сти за управ­ле­ние, диа­гно­стика и анализ на ста­ти­сти­че­ски данни.

Монито­ринг на авто­ма­тично стар­ти­ране на гене­ра­тор в кра­ве­ферма

Също така сери­о­зно пре­дим­ство е подроб­ната, интер­ак­тивна и добре струк­ту­ри­рана тех­ни­ческа доку­мен­та­ция, която е иде­ално допъл­нена от под­дръж­ката на онлайн общ­но­стта от фенове на мар­ката.

Дистри­бу­тори на Victron Energy на кар­тата на света

Компани­ята работи на всички кон­ти­ненти и сме много щаст­ливи, че имаме честта да пред­став­ля­ваме Victron Energy в България. Освен изграж­дане на системи и про­дажби на дребно, ние също доста­вяме обо­рудване на Victron Energy на инста­ла­тор­ски, транс­портни и теле­ко­му­ни­ка­ци­онни ком­па­нии в цяла България. Предла­гаме спе­ци­ални усло­вия, обу­че­ние и тех­ни­ческа под­дръжка за мон­тажници и дилъри.

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by