Електровелосипед в дълбок сняг

Електро­ве­ло­сипед в дълбок сняг

07.01.2016

Още вчера се зара­д­вахме на първия сняг и тествахме нашият NENCOM Bike, но сега всичко е много по-сери­о­зно. След мно­го­ча­сова вие­лица, на наше раз­по­ло­же­ние — истин­ски преспи.

На вело­си­педа са мон­ти­рани стан­дартни гуми, но този път ние нама­лихме наля­га­нето в тях от 3 на 1.8 атмо­сфери, за да уве­ли­чим площта на кон­такт с повърх­но­стта и да подоб­рим про­хо­ди­мо­стта в дъл­бо­кия сняг.

На елек­тро­ве­ло­си­пед по пре­спите

Ние осъзна­вахме, че пъл­но­при­вод­ният елек­тро­байк ще се справи със зада­чата, но леко­тата, с която той пре­одо­лява пре­спите, ни удиви. Какво ли не пра­вихме, за да го спрем — без­по­лезно, той върви като танк!

След 6 кило­метра удо­вол­ствие в такъв режим, успяхме да вка­раме в бате­ри­ята 0.442 kW·h — това са 71 % от пълния и капа­ци­тет. По този начин, цялото раз­вле­че­ние ни струва 5 сто­тинки при заре­ждане по нощ­ната тарифа.

Темпера­ту­рата на въздуха по време на теста беше −5 °C.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by