Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Стойност на пътуването с електровелосипед

Стойност на пъту­ва­нето с елек­тро­ве­ло­сипед

18.12.2015

Днес ние решихме да узнаем стой­но­стта на едно пъту­ване с елек­тро­ве­ло­си­пед и да го срав­ним с други видове транс­порт. За това поста­вихме да се заре­жда напълно раз­ре­де­ната бате­рия, вклю­ч­вайки заряд­ното устрой­ство през битов ват­метър.

Зарежда­нето продъ­лжи 4 часа и 15 минути, и за това време устрой­ството израз­ходва 0.622 кВт·ч от мре­жата. В съо­т­вет­ствие с дей­ства­щите тарифи, 1 кВт·ч за битови кли­енти във Варна струва 0.22 лева денем и 0.12 лева нощем.

Следова­телно пъл­ното заре­ждане на нашия аку­му­ла­тор ни струва 14 сто­тинки по днев­ната тарифа и 8 сто­тинки — по нощ­ната.

Както пока­заха екс­пе­ри­мен­тите, с едно заре­ждане нашият NENCOM Bike гаран­ти­рано изми­нава 30 км без използване на педа­лите. За пример раз­глеж­даме изпи­та­ния от нас марш­рут от офиса на NENCOM до курорта «Златни Пясъци» и обратно.

Маршрут Варна - Златни Пясъци

Билет за авто­бус от Варна до Златни Пясъци струва 3 лева, а стой­но­стта на пъту­ва­нето «до там и обратно» е 6 лева, което е 75 пъти по-скъпо, откол­кото с нашия елек­тро­ве­ло­си­пед, заре­ден по нощ­ната тарифа. Между дру­гото, шест лева ще бъдат достатъчни, да карате елек­тро­байк по този марш­рут всеки ден в тече­ние на два и поло­вина месеца. Разбира се, при еже­дневно пъту­ване с авто­бус може да си купите «карта» и малко да спе­стите.

Скутер с дви­га­тел 50 см3 — основ­ният «кон­ку­рент» на елек­тро­ве­ло­си­педа — израз­ходва около 3 литра гориво на 100 км. При цена 2 лева за литър бензин, пъту­ва­нето по нашия марш­рут струва 1 лев и 80 сто­тинки. По-евтино, в срав­не­ние с авто­буса, но 22 пъти по-скъпо, откол­кото с елек­три­че­ски вело­си­пед.

Audi NENCOM

Горивото за ана­ло­гично пъту­ване с нашия дизе­лов фургон Ауди ни струва пет и поло­вина лева. Почти както с авто­бус, но при това в авто­мо­била могат да се возят няколко човека и поле­зен товар. За по-голяма наг­лед­ност ние обе­ди­ни­хме резул­та­тите от изчис­ле­ни­ята в таб­лица:

ТранспортСтойност на пъту­ва­нето, лвСтойност 365 пъту­ва­ния, лв
Електро­ве­ло­си­пед, нощна тарифа0.0829
Електро­ве­ло­си­пед, дневна тарифа0.1451
Скутер, 50 см31.80657
Audi A6, 3.0TDI5.502 008
Билет за авто­бус6.002 190

В тази статия ние отчи­таме само раз­хода на енер­гия за дви­же­ние на личния транс­порт, което не е реал­ната стой­ност на пъту­ва­нето. При изчис­ле­ние на дей­стви­тел­ната стой­ност на 1 км пробег се отчи­тат данъци, застра­ховка, ремонт, тех­ни­че­ско обслуж­ване и нама­ля­ване на пазар­ната цена. Също така в рам­ките на тази статия ние не раз­глеж­даме плю­со­вете и мину­сите на всеки вид транспорт.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by