Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Сглобяваме електровелосипеда

Сглобя­ваме елек­тро­ве­ло­сипеда

28.11.2015

Ние сгло­би­хме пъл­но­при­во­ден елек­тро­ве­ло­си­пед с мощ­ност 2000 Вт и сме готови да спо­де­лим с вас първите си впе­чат­ле­ния. Веднага ще кажем, че дина­ми­ката на байка над­мина нашите оча­к­ва­ния.

Пълнопри­вод­ната схема избрахме, за да демон­стри­раме въз­мож­но­стите на мото­рите-колела. В дей­стви­тел­ност, мотор-колела може да се мон­ти­рат дори и на легло, и то ще тръгне. Не е нужно да се при­тес­ня­вате за транс­ми­сия, за пре­да­ване на вър­тя­щия момент — всичко е пре­делно просто и надеждно.

За основа ние взехме пла­нин­ски вело­си­пед среден ценови клас DRAG ZX9 Pro от воде­щия бъл­гар­ски про­из­во­ди­тел DRAG Bicycles.

Велоси­пед DRAG ZX9 Pro

При нор­мални обсто­я­тел­ства, ако вие инста­ли­рате едно мотор-колело, а ние пре­поръ­ч­ваме именно този вари­ант, всичко е достатъчно просто: сва­ляме стан­дарт­ното колело, вместо него мон­ти­раме мотор-колело и уси­л­ва­тели, които са вклю­чени в ком­плекта. След това закреп­ваме бате­ри­ята към рам­ката и буто­ните за кон­трол върху волана. Свързваме кабе­лите с помо­щта на спе­ци­ални конек­тори и — готово. Разбира се, поня­кога въз­ни­кват малки труд­но­сти, но ако оби­чате да май­сто­рите — това ще ви хареса.

В нашия случай зада­чата се усложни от това, че се наложи да вземем в ръце поял­ник и да напра­вим така, че двата мотора-колела да полу­ча­ват команди от един ком­плект бутони, а захран­ване — от една бате­рия. Резултатът може да се види в този кратък видео­клип:

На старта — усе­щане за полет! Велоси­педа не върви, а просто излита от място. Но това уско­ре­ние има и своите минуси. Моторите Golden Motor Magic Pie имат огро­мен въртящ момент, по 65 Н·м всеки, и при посто­янни резки стар­тове вала на дви­га­теля може да счупи дро­па­у­тите и да се превърти. В такъв случай може да пострада не само вело­си­педа.

Усилва­тели на дро­па­у­тите при монтаж на мотор-колела

За реша­ване на този про­блем в ком­плекта с мото­рите има уси­л­ва­тели на дро­па­у­тите. С тях, раз­бира се, е по-надеждно, но ако искате да удъ­л­жите живота на своя вело­си­пед — пома­гайте на мотора на старта с педа­лите във всички случаи. Така вие ще съхра­ните заряда на бате­ри­ите и ще нама­лите нато­вар­ва­нето на дро­па­у­тите. Освен това, към мотора може да се свърже ком­пютър и да се сменят настрой­ките на кон­тро­лера така, че да се намали сте­пента на уско­ре­ние при стар­ти­ране.

Максимал­ната ско­рост надви­шава 50 км/ч, но при раз­ре­ждане на бате­ри­ята, дина­ми­ката на уско­ре­ни­ето и мак­си­мал­ната ско­рост нама­ля­ват. По време на първия тест, ние изми­на­хме 30 км до пълно раз­ре­ждане на бате­ри­ята в доста екс­тре­ма­лен режим: рязко уско­ре­ние, стръмни изка­ч­ва­ния и дълбок пясък. След това, за пълно заре­ждане на аку­му­ла­тора бяха нужни 4 часа и 13 минути.

Дисплея на елек­тро­ве­ло­си­педа, мак­си­мална ско­рост

Занапред ни оча­к­ват нови тестове и екс­пе­ри­менти. Ние детайлно ще ана­ли­зи­раме тех­ни­че­с­ките харак­те­ри­стики и ще достиг­нем лимита на въз­мож­но­стите на нашия елек­тро­ве­ло­си­пед, ще про­ве­дем замер­ва­ния на мак­си­мал­ната ско­рост, дина­ми­ката на уско­ре­ни­ето, стой­но­стта на елек­три­че­ството за пълен заряд на бате­ри­ята и ще раз­ка­жем за това в нашия бордови журнал.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by