Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

Слънчева енергия за дома и бизнеса

Слънчева енер­гия за дома и бизнеса

15.08.2013

Всеки от нас може да направи крачка към при­ро­дата, да я съхрани чиста за себе си и своите деца. Това е тол­кова просто: нужно е да се използ­ват възоб­но­вя­еми източ­ници на енер­гия и разумно да се израз­ход­ват.

Към момента имаме всичко необ­хо­димо, за да можем да живеем в съо­т­вет­ствие с при­ро­дата и да не зави­сим от цен­трал­ните елек­три­че­ски мрежи. Разрабо­тени са и посто­янно се усъвър­шен­стват устрой­ства за еко­ло­гично и авто­номно про­из­вод­ство на елек­три­че­ство, отоп­ле­ние и снаб­дя­ване с гореща вода.

За една секунда Слънцето про­из­вежда повече енер­гия, откол­кото чове­че­ството може да добие за цялата си исто­рия. Именно Слънцето се явява основ­ният източ­ник на живот на Земята. Растени­ята пре­об­ра­зу­ват слън­че­вата свет­лина в кис­ло­род, без който е невъз­мо­жен живота на нашата Планета. Без Слънцето са невъз­можни дъжда, вятъра и мор­ските вълни. Всичко нао­коло бук­вално се състои от енер­гия, запа­сът на която е достатъчна за милярди години. И не е нужно да пла­щаме за тази енер­гия.

Слънчева елек­тро­стан­ция NENCOM в България

Слънчеви бате­рии, колек­тори, вет­ро­ге­не­ра­тори, котли на био­го­риво и други про­гре­сивни съоръ­же­ния ще ви поз­во­лят да използ­вате силата на при­ро­дата. Винаги можете да наме­рите опти­мална ком­би­на­ция от обо­рудване за всеки кон­кре­тен случай, и да допри­не­сете за защи­тата на окол­ната среда.

Слънцето, вятърът и водата имат огромна сила, чрез която живее и се раз­вива нашата Планета. Тази енер­гия е достатъчна за всички. Започнете да я съби­рате и използ­вате, а ние ще ви помо­гнем.

Завършване на монтаж на слън­чева елек­тро­стан­ция

Новата Енергийна Компания NENCOM се спе­ци­а­ли­зира в областта на алтер­на­тив­ната енер­ге­тика и опти­ми­за­ция на енер­го­по­треб­ле­ни­ето. Ние ви пред­ла­гаме заедно с нас да напра­вите своите домове и бизнес енер­го­е­фек­тивни и авто­номни, погри­жете се за еко­ло­ги­ята и здра­вето на най-близките ви хора.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by