Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

Слънчева енергия за дома и бизнеса

Слънчева енер­гия за дома и бизнеса

15.08.2013

Всеки от нас може да направи крачка към при­ро­дата, да я съхрани чиста за себе си и своите деца. Това е тол­кова просто: нужно е да се използ­ват възоб­но­вя­еми източ­ници на енер­гия и разумно да се израз­ход­ват.

Към момента имаме всичко необ­хо­димо, за да можем да живеем в съо­т­вет­ствие с при­ро­дата и да не зави­сим от цен­трал­ните елек­три­че­ски мрежи. Разрабо­тени са и посто­янно се усъвър­шен­стват устрой­ства за еко­ло­гично и авто­номно про­из­вод­ство на елек­три­че­ство, отоп­ле­ние и снаб­дя­ване с гореща вода.

За една секунда Слънцето про­из­вежда повече енер­гия, откол­кото чове­че­ството може да добие за цялата си исто­рия. Именно Слънцето се явява основ­ният източ­ник на живот на Земята. Растени­ята пре­об­ра­зу­ват слън­че­вата свет­лина в кис­ло­род, без който е невъз­мо­жен живота на нашата Планета. Без Слънцето са невъз­можни дъжда, вятъра и мор­ските вълни. Всичко нао­коло бук­вално се състои от енер­гия, запа­сът на която е достатъчна за милярди години. И не е нужно да пла­щаме за тази енер­гия.

Слънчева елек­тро­стан­ция NENCOM в България

Слънчеви бате­рии, колек­тори, вет­ро­ге­не­ра­тори, котли на био­го­риво и други про­гре­сивни съоръ­же­ния ще ви поз­во­лят да използ­вате силата на при­ро­дата. Винаги можете да наме­рите опти­мална ком­би­на­ция от обо­рудване за всеки кон­кре­тен случай, и да допри­не­сете за защи­тата на окол­ната среда.

Слънцето, вятърът и водата имат огромна сила, чрез която живее и се раз­вива нашата Планета. Тази енер­гия е достатъчна за всички. Започнете да я съби­рате и използ­вате, а ние ще ви помо­гнем.

Завършване на монтаж на слън­чева елек­тро­стан­ция

Новата Енергийна Компания NENCOM се спе­ци­а­ли­зира в областта на алтер­на­тив­ната енер­ге­тика и опти­ми­за­ция на енер­го­по­треб­ле­ни­ето. Ние ви пред­ла­гаме заедно с нас да напра­вите своите домове и бизнес енер­го­е­фек­тивни и авто­номни, погри­жете се за еко­ло­ги­ята и здра­вето на най-близките ви хора.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by