Филмът «Дом. История на пъту­ването»

Филм Дом от Ян Артюс-БертранДокумен­тал­ният филм «Дом. История на пъту­ва­нето» трябва да се гледа от всеки от вас. Този филм е обръ­ще­ние на фото­графа Ян Артюс-Бертран към цялото чове­че­ство, което се явява едно огромно семей­ство, живе­ещо под един покрив.

И ние трябва да реша­ваме какъв да бъде този Дом: светъл и здрав, или мръсен и непри­го­ден за живе­ене.

Филмът е ярък и про­ни­зи­те­лен. Велико­лепни при­родни кадри, уни­кално редки сцени и лични комен­тари на автора. След гле­да­нето на филма ти се иска да замъ­л­чиш.

Вените на реки и хре­бети на пла­нини, горе­щите изди­ша­ния на вул­кани и про­хлад­ните — на водо­пади и гори. Гладките поля, въл­не­ни­ето на океани и сту­де­ното мъл­ча­ние на лед­ници. Нашата Планета е жива и тя може много да се раз­бо­лее.

Кадр из филма на Ян Артюс-Бертран Дом

Издигайки се с вер­то­лета заедно с Ян Артюс-Бертран, ние виждаме дъл­бо­ките белези, оста­нали от шах­тите за доби­ване на въг­лища и неф­те­ните гнойни рани, изга­ря­ни­ята от пожари при доби­ва­нето на газ. Човекът е захвър­лил еко­ло­ги­ята в ъгъла. Земята се моли за пощада!

Изход има — отго­вор­ност на всеки за здра­вето на нашата пла­нета, разумно потреб­ле­ние и алтер­на­тивни източ­ници на енер­гия.

Някои страни, вече са избрали пътя на въз­рож­де­ни­ето. Във филма ние виждаме, как те използ­ват чистата енер­гия на при­ро­дата — про­ме­нена от вет­ро­ге­не­ра­тори, елек­тро­стан­ции на горещи извори и слън­чеви бате­рии. Всичко това е възоб­но­вя­ема енер­гия, недо­статъци в която няма.

Кадр из филма на Ян Артюс-Бертран Дом

Ян Артюс-Бертран посве­тил на филма «Дом» цели 15 години. През цялото това време той е напра­вил 500 хиляди фото­гра­фии в 100 страни от целия свят, напи­сал е няколко книги, орга­ни­зи­рал е 100 без­платни фото­граф­ски изло­же­ния и е заснел 4 филма, които са гле­дани от над 5 мили­она души.

Филмът «Дом» е сниман 18 месеца с актив­ното уча­стие на леген­дар­ния Люк Бесон, който се явява про­ду­цент на филма. Снимач­ната група, със своя вер­то­лет, е оби­ко­лила 53 страни. Но не нав­ся­къде е било гладко и без­про­блемно.

Кадр из филма от Ян Артюс-Бертран Дом

В Китай и Саудит­ска Арабия на режисьора му е забра­нено да снима от въз­духа. В Индия поло­ви­ната заснет мате­риал е кон­фис­ку­ван, а в Аржентина целият сни­ма­чен екип е изка­рал една сед­мица в затвора. «Значи има какво да крият» — спо­деля Ян Артюс-Бертран. Като се има пред­вид, че филмът неофи­ци­ално е бил забра­нен в 36 страни, можем да се съгла­сим с режисьора.

Премиерата на филма се състоя на 5 юни 2009 година, на меж­ду­на­род­ния ден за защита на окол­ната среда. Филмът е показван без­платно на открити големи пло­щадки в 87 страни в света едновре­менно.

Кадр из филма от Ян Артюс-Бертран Дом

За пръв път в исто­ри­ята на све­тов­ното кино, режисьор и про­ду­цент вървят против пра­ви­лата на кине­ма­то­гра­фи­ята и съз­да­ват филм, без автор­ски права.

Ян Артюс-Бертран на сним­ките на филма Дом«Тази печалба, която ние оча­к­ваме от филма, не се изчис­лява в долари или евро, а в коли­че­ството хора, които ще видят този филм и ще се замис­лят. Никакви огра­ни­че­ния, ника­кви копи­рай­тинги, пока­жете го на кол­кото се може повече хора. Този филм не е мой или на Люк Бесон. Този филм е на всеки от нас!».


Ние пред­ла­гаме на вашето вни­ма­ние пъл­ната режисьор­ска версия на този филм с мак­си­мално каче­ство — HDTV 1920×1080.

Дом. История на пъту­ва­нето. Част първа


Впечат­лява ли ви? Споделете тази статия със своите при­я­тели, за да могат заедно с нас да се замис­лят — какво ще се случи утре с нашият Дом. И гле­дайте непре­менно вто­рата част.

Дом. История на пъту­ването. Част втора

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 5741@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи