Агенция за енергийно развитие на България

Агенция за енер­гийно раз­ви­тие на България

04.07.2015

Агенция за устой­чиво енер­гийно раз­ви­тие — бюд­жетна орга­ни­за­ция, явя­ваща се изпъл­ни­те­лен орган на Министер­ството на енер­ге­ти­ката на България. АУЕР активно вза­и­мо­дей­ства с всички участ­ници на енер­гий­ния пазар, ога­ни­зира семи­нари и раз­ра­ботва про­грами по енер­гийна ефек­тив­ност, вза­и­мо­дей­ства с орга­ните на властта и обменя опит с енер­гий­ните аген­ции на други страни.

През 2014 година Агенци­ята при­ключи раз­ра­бот­ва­нето на обща инфор­ма­ци­онна плат­форма за биз­неса, пра­ви­тел­ството и частни лица за възоб­но­вя­еми източ­ници на енер­гия в България.

В систе­мата работи интер­ак­тивна карта на всички дей­стващи еко­ло­гично чисти елект­ро­цен­трали с гъв­каво тър­сене и тех­ни­ческа инфор­ма­ция за всеки обект.

Официа­лен сайт: seea.government.bg

Информа­ци­о­нен портал: portal.seea.government.bg

Някои инфор­ма­ци­онни бюле­тини на Агенци­ята

на бъл­гар­ски език

Създаване на инфор­ма­ци­онна плат­форма за ВЕИ

Информа­ци­онна система за възоб­но­вя­ема енергия

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by