Компания VIADRUS (Чехия)

Компания VIADRUS (Чехия)

05.10.2013

Чешката ком­па­ния VIADRUS е осно­вана в далеч­ната 1888 година и е тра­ди­ци­о­нен про­из­во­ди­тел на отопли­телна тех­ника от сто­мана и чугун.

Днес в завода рабо­тят 700 ква­ли­фи­ци­рани сътруд­ници, про­из­веж­дащи котли за раз­лични видове горива, камини, ради­а­тори, буферни съдове и друга тех­ника. Продук­ци­ята на ком­па­ни­ята се про­дава в над 40 страни, а годиш­ния й оборот е 1.5 мили­арда крони.

Хит на про­из­вод­стве­ната линия е котела на твърдо гориво VIADRUS Hercules U22 D, които има проста и надеждна кон­струк­ция. Също така и широко извест­ните чугу­нени ради­а­тори VIADRUS в кла­си­че­ски и ретро стил.

Радиатори VIADRUS

Един от при­о­ри­те­тите на ком­па­ни­ята е непрекъ­с­на­тото наблю­де­ние на въз­дей­стви­ето върху окол­ната среда както при про­из­вод­ството, така и по време на екс­пло­ата­ци­ята на про­из­ве­де­ното отопли­телно обо­рудване.

През 1997 година ком­па­ни­ята VIADRUS получи сер­ти­фи­кат за съо­т­вет­ствие със систе­мата за еко­ло­гично управ­ле­ние на про­из­вод­ството ISO 14001.

Подроб­но­сти

Продук­тов ката­лог (ru)

Продук­тов каталог (en)

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2022 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by