Пелетни камини и печки

Пелетни камини и печки

05.10.2015

Пелетните камини отоп­ля­ват и укра­ся­ват всяко поме­ще­ние, при това рабо­тят в напълно авто­ма­ти­чен режим. Те са лесни за упо­треба, без­опасни, надеждни и еко­ло­гични.

За гориво на тези камини се използ­ват дър­весни гра­нули — пелети. Те се поста­вят в спе­ци­а­лен кон­тей­нер в гор­ната част на ками­ната и авто­ма­тично постъп­ват в горив­ната камера в необ­хо­ди­мото коли­че­ство. Трябва само да зада­дете жела­ната тем­пе­ра­тура на дис­плея и да се насла­жда­вате. Запалва­нето на ками­ната и поддъ­р­жа­нето на зада­де­ната тем­пе­ра­тура в поме­ще­ни­ето се оси­гу­рява авто­ма­тично.

Има модели с въз­душно отоп­ле­ние, както и такива с водна риза. Първите са под­хо­дящи за отоп­ле­ния на малки поме­ще­ния или на отделни стаи. Те са лесни за инста­ли­ране и се изис­ква мини­мална инве­сти­ция. Вторите нагря­ват топло­но­си­тел (вода или анти­фриз), който цир­ку­лира в ради­а­то­рите и отоп­лява всички поме­ще­ния. Тези камини имат по-висок КПД, могат да се ком­би­ни­рат с обемни водо­на­гре­ва­тели, слън­чеви колек­тори и друго отопли­телно обо­рудване.

Пример за монтаж на пелетна камина в апар­та­мент

Търсенето на пелетни камини в све­то­вен мащаб посто­янно расте, тъй като те са лесни за използване и много ико­но­мични. Във фирма NENCOM вие можете да купите камина, съо­т­вет­стваща на площта на вашите поме­ще­ния и с под­хо­дящ дизайн, а нашите спе­ци­а­ли­сти ще обез­пе­чат достав­ката, мон­тажа и настрой­ката на обо­рудването.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by