Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

За първи път в България: инвертори Hypontech

18.09.2022 05.01.2023

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. Главното пре­дим­ство на тези инвер­тори е изгод­ното съот­но­ше­ние между цена и каче­ство.

Преди, мар­ката Hypontech постигна успех на паза­рите в Австра­лия и Южна Америка, а сега нав­лиза в пазара на Европа с активно уча­стие на кома­ни­ята NENCOM. Ние не само поддъ­р­жаме всички модели инвер­тори на склад и предо­ста­вяме тех­ни­ческа под­дръжка на нашите кли­енти, но също така вза­и­мо­дей­стваме директно с инже­не­рите на Hypontech за непрекъ­с­нато подоб­ря­ване на соф­ту­ера. Ядрото на инже­нер­ния екип на Hypontech се състои от слу­жи­тели с опит на работа в такива известни кор­по­ра­ции като SMA, Schneider Electric и Eaton.

Днес ние ще ви запо­знаем с мре­жо­вите PV инвер­тори Hypontech и заедно ще раз­гле­даме един от тях отвътре. Към момента про­из­во­ди­те­лят пред­лага за евро­пей­ския пазар 1-фазни инвер­тори с мощ­ност от 1 до 6 kW (чер­вени) и 3-фазни инвер­тори с мощ­ност от 3 до 50 kW (сини). До 32 инвер­тора могат да рабо­тят пара­лелно в една система. Фабрич­ната гаран­ция за всички модели е 10 години.

Инвертори Hypontech в склада в България

Инвертори Hypontech в склада на NENCOM във Варна

Мрежовите инвер­тори Хайпон­тек са пред­ста­вени в няколко серии. Модифи­ка­ци­ите с раз­лична мощ­ност в една и съща серия имат една­къв корпус и подобни тех­ни­че­ски пара­метри. Сега ще раз­гле­даме пред­ста­ви­теля на «стар­шата» серия HPT 30~50K, а точно моди­фи­ка­ци­ята HPT 36K с мощ­ност от 36 kW.

Първата буква «H» в наиме­но­ва­ни­ето на модела озна­чава «Hypontech», вто­рата буква «P» озна­чава тип на инвер­тора — «Photovoltaic» (може да бъде «B» — «Battery» или «H» — «Hybrid»). Третата буква «T» озна­чава «Three-phase» (може да бъде «S» — «Single-phase» или «K» — за най-ком­пакт­ните едно­фазни модели).

Серията HPT 30~50K са 3-фазни соларни инвер­тори с напре­же­ние на входа до 1100 V. Модифи­ка­ци­ите с мощ­ност 30, 33 и 36 kW имат три MPPT. Модифи­ка­ци­ите с мощ­ност 40 и 50 kW имат четири MPPT. Всички версии са обо­рудвани с два входа за всеки тракер.

Комплект на достав­ката на инвер­тора Hypontech HPT 36K

Комплектът вклю­чва: мон­тажна планка, дюбели, AC и DC конек­тори, Wi-Fi адап­тер, доклад за фаб­рично тестване, а също така цветни инструк­ции за монтаж и настройки

Инверторът е опа­ко­ван в здрава кутия с меки вложки. Вътреш­ното про­стран­ство е добре орга­ни­зи­рано, за да побере инструк­ции и аксе­со­ари

Трифазен инвер­тор Hypontech HPT 36K

Размерите на инвер­тора са 580×435×242 mm, масата е 38 kg. От пред­ната страна има дис­плей с под­светка, сиг­нални све­то­ди­оди и бутон за смяна на вида инфор­ма­ция на дис­плея. Настрой­ките се осъще­ствя­ват с помо­щта на при­ло­же­ни­ето HiPortal на смарт­фон

Етикети с пара­метри на модела на инвер­тора Hypontech HPT 36K

Отстрани на кор­пуса има инфор­ма­ци­онни сти­кери с името на моди­фи­ка­ци­ята на инвер­тора, основ­ните харак­те­ри­стики, сериен номер, деко­ди­ране на све­то­идни сиг­нали и QR код за изте­г­ляне на при­ло­же­ни­ето HiPortal на смарт­фон

Радиатор за охла­ждане на инвер­тора Hypontech от серия HPT

В зад­ната част на инвер­тора се намира голям ради­а­тор за охла­ждане

Долна част на инвер­тора Hypontech HPT 36K

В дол­ната част виждаме DC прев­клю­ч­ва­тели, конек­тори и вен­ти­ла­тори за обдухване на ради­а­тора (вклю­ч­ва­нето и ско­ро­стта им на вър­тене зави­сят от сте­пента на нагря­ване на инвер­тора). Моделите с мощ­ност по-малко от 15 kW имат пасивно охла­ждане

PV конек­тори и DC прев­клю­ч­ва­тели върху кор­пуса на инвер­тора Hypontech HPT 36K

Горният DC прев­клю­ч­ва­тел е пред­на­зна­чен за първия и втория MPPT, а дол­ният — за третия и четвър­тия. В нашата моди­фи­ка­ция има три тра­кера, затова на мястото на четвър­тия има тапи. Високо­ка­че­ствени PV конек­тори тип MC4 са затво­рени с меки сили­ко­нови капачки

Удобни дръжки за носене и монтаж на инвер­тора Hypontech HPT 36K

В ъглите на кор­пуса са раз­по­ло­жени големи и удобни дръжки, които улес­ня­ват пре­на­ся­нето и мон­тажа на инвер­тора

Отваряне на капака на инвер­тора Hypontech HPT 36K

Нека да видим какво има вътре в алу­ми­ни­е­вия корпус с клас на защита IP65. След раз­ви­ва­нето на шест винта и леко повди­гане на капака, е необ­хо­димо вни­ма­телно да се изключи кабела от дис­плея

Инвертор Hypontech HPT 36K без капак

Вътре виждаме две платки с ясна струк­тура: отляво са раз­по­ло­жени DC ком­по­нен­тите (вход), отдясно — AC ком­по­нен­тите (изход). Фотовол­та­ични инвер­тори Hypontech, както и пове­чето съв­пре­менни PV инвер­тори, са без транс­фор­ма­тори. Силовите тран­зи­стори са раз­по­ло­жени в дол­ната част на кор­пуса под печат­ните платки и са заляти с ком­паунд

Защита от импулсно пре­на­пре­же­ние в инвер­тора Hypontech HPT 36K

DC част: вгра­дена защита от импулсно пре­на­пре­же­ние (пре­поръ­чва се допъл­ни­телно инста­ли­ране на външна такава)

Печатна платка на инвер­тора Hypontech HPT 36K

DC част: кон­ден­за­тори, MPPT и управ­ля­ваща елек­тро­ника

Изход за про­мен­лив ток на инвер­тора Hypontech HPT 36K

AC част: токо­из­мер­ва­тели, фил­три­ращи кон­ден­за­тори и силови релета

Вътрешен вен­ти­ла­тор на инвер­тора Hypontech HPT 36K

Допълни­те­лен вътре­шен вен­ти­ла­тор за рав­но­мерно раз­пре­де­ле­ние на топ­ли­ната в кор­пуса

Като цяло каче­ството на мате­ри­а­лите и изра­бот­ката оставя добро впе­чат­ле­ние. В близ­ките дни този екзем­пляр ще бъде пуснат в екс­пло­ата­ция в скла­до­вата база във Варна и ще го видим в дей­ствие.

Подробни тех­ни­че­ски харак­те­ри­стики, сер­ти­фи­кати, доку­мен­та­ция, както и цени на инвер­тори и допъл­ни­телни аксе­со­ари можете да наме­рите на стра­ни­цата Hypontech. NENCOM е офи­ци­а­лен дис­три­бу­тор на про­дук­тите на Hypontech в България. Ние про­да­ваме инвер­тори на едро и дребно, оси­гу­ря­ваме гаран­ци­онно обслуж­ване и тех­ни­ческа под­дръжка.

Компани­ята NENCOM е екс­клу­зи­вен пред­ста­ви­тел на Hypontech в България

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by