Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Слънчеви контролери на заряда Victron Energy

Слънчеви кон­тролери на заряда Victron Energy

Компани­ята Victron Energy про­из­вежда надеждни и ефек­тивни кон­тро­лери на заряда за слън­чеви цен­трали. Ще ви помо­гнем да избе­рете и заку­пите под­хо­дящ модел кон­тро­лер за само­сто­я­телно инста­ли­ране или ще про­ек­ти­раме и изгра­дим елект­ро­цен­трала «до ключ».

Съдържа­ние

Особено­сти на кон­тро­ле­рите
Контро­лери BlueSolar PWM
Контро­лери BlueSolar MPPT
Контро­лери SmartSolar MPPT
Контро­лери SmartSolar MPPT RS
Примерни мон­тажи
Видео за кон­тро­лери

Особено­сти на кон­тро­ле­рите

Контро­ле­рите Victron Energy заре­ждат аку­му­ла­тори за авто­номни или хибридни слън­чеви елек­тро­стан­ции директно от фото­вол­та­ични модули, без пре­об­ра­зу­ване в про­мен­лив ток. Потреби­тел­ските уреди също могат да полу­ча­ват слън­чева енер­гия чрез кон­тро­лер, но нали­чи­ето на аку­му­ла­тори в такава система е необ­хо­димо, тъй като те дей­стват като буфер.

Внимание! Винаги първо свър­звайте аку­му­ла­тор­ните бате­рии към кон­тро­лера и чак след това — слън­че­вите модули. Изключ­ва­нето трябва да се извърши в обра­тен ред. При нару­шена после­до­ва­тел­ност кон­тро­лера може да бъде повре­ден. Внимателно след­вайте инструк­ци­ите на про­из­во­ди­теля, за да се сведе до мини­мум риска от нара­ня­ване или пожар.

В най-опро­стен вид, когато всички потре­би­тели рабо­тят на посто­я­нен ток (DC), авто­номна слън­чева елект­ро­цен­трала се състои от три клю­чови ком­по­нента: слън­чеви модули, кон­тро­лер и бате­рии:

Контро­лер Victron Energy в система с потре­би­тели на посто­я­нен ток

Ако има потре­би­тели, рабо­тещи на про­мен­лив ток (AC), тогава към систе­мата трябва да се добави инвер­тор, който пре­об­ра­зува посто­ян­ното напре­же­ние (DC) от бате­ри­ите и кон­тро­лера в про­мен­ливо напре­же­ние 230 волта (AC) :

Контро­лер Victron Energy в система с потре­би­тели на про­мен­лив ток

При налич­ност на външна мрежа, трябва да се добави и мре­жово зарядно устрой­ство или по-добре — хибри­ден инвер­тор-чар­джър, който не само пре­об­ра­зува прав ток в про­мен­лив, но и поз­во­лява заре­ждане на бате­рии от мре­жата. В този случай полу­ча­ваме хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала:

Контро­лер Victron Energy в хибридна елект­ро­цен­трала

В мре­жо­вите слън­чеви елек­тро­стан­ции не изис­кват кон­тро­лери за заре­ждане, тъй като не се използ­ват аку­му­ла­торни бате­рии.

Компани­ята Victron Energy про­из­вежда два типа слън­чеви кон­тро­лери — PWM и MPPT. Принци­пи­ал­ната раз­лика между двете тех­но­ло­гии можете да про­че­тете в след­ния доку­мент:

Which solar charge controller: PWM or MPPT?

Контро­ле­рите Victron Energy рабо­тят с три типа оловно-кисе­линни бате­рии: Gel, AGM или Flooded, а някои модели — с лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии LiFePO4. За да удъ­л­жат живота на аку­му­ла­то­рите кон­тро­ле­рите използ­ват три­сте­пе­нен алго­ритъм за заре­ждане «bulk ➝ absorption ➝ float».

Контро­лери BlueSolar PWM

PWM кон­тро­лери Victron Energy — това са прости и евтини устрой­ства за заре­ждане на аку­му­ла­тори от фото­вол­та­ични модули. Те са защи­тени от пре­гря­ване, пре­то­вар­ване, късо съе­ди­не­ние и обър­нат поля­ри­тет.

Контро­лер Victron Energy PWM BlueSolar Light

Контро­лер Victron Energy PWM BlueSolar Light

PWM кон­тро­ле­рите не пре­об­ра­зу­ват вход­ното напре­же­ние и рабо­тят на прин­ципа широ­чинно-импул­сна моду­ла­ция (Pulse-Width Modulation). Те съе­ди­ня­ват слън­че­вите модули и бате­рии директно, регу­ли­райки тока чрез висо­ко­че­стотни прекъ­сва­ния:

Регули­ране на тока с помоща на широ­чинно-импул­сна моду­ла­ция

Затова е много важно напре­же­ни­ето на солар­ните модули да е под­хо­дящо за бате­рии. Например, за да заре­ждате 12-вол­това бате­рия, трябва да използ­вате 18-волтов слън­чев модул (36 клетки), а за 24-вол­това бате­рия — 36-волтов слън­чев модул (72 клетки) или два после­до­ва­телно свър­зани модула по 18-волта.

Контро­лер Victron Energy PWM BlueSolar Pro

Контро­лер Victron Energy PWM BlueSolar Pro

Контро­ле­рите Victron Energy BlueSolar PWM се пред­ла­гат в няколко модела с раз­лични функ­ции и мощ­ност. Например мар­ки­ров­ката «12/24V-10A» озна­чава, че кон­тро­лера може да заре­жда бате­рии с номи­нално напре­же­ние 12 или 24 волта (настройва се авто­ма­тично при свър­зване), а номи­нал­ния ток на заряд/разряд е 10 ампера. Следова­телно номи­нал­ната изходна мощ­ност на кон­тро­лера в 12-вол­това система ще бъде около 120 вата, в 24-вол­това — около 240 вата. Това трябва да се има пред­вид при избора на соларни модули и при свър­зване на товар.

PWM
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
BlueSolar PWM Light
12/24V-5A 60 / 120 55
12/24V-10A 120 / 240 66
12/24V-20A 240 / 480 89
12/24V-30A 360 / 720 122
48V-10A 480 133
48V-20A 960 171
48V-30A 1 440 200
BlueSolar PWM LCD & USB
12/24V-5A 60 / 120 78
12/24V-10A 120 / 240 89
12/24V-20A 240 / 480 111
12/24V-30A 360 / 720 144
48V-10A 480 156
BlueSolar PWM Pro
12/24V-5A 60 / 120 67
12/24V-10A 120 / 240 100
12/24V-20A 240 / 480 156
12/24V-30A 360 / 720 245
BlueSolar PWM DUO
12/24V-20A 240 / 480 183
Аксесо­ари
Temperature sensor for BlueSolar PWM-Pro 26
BlueSolar PWM-Pro to USB interface cable 26
Remote Panel for BlueSolar PWM Pro 133
Remote Panel for BlueSolar PWM DUO 160

Цените са в лева с ДДС 20%

Купи или питай

Специфи­ка­ция PWM Light 12/24V

Специфи­ка­ция PWM Light 48V

Специфи­ка­ция PWM LCD & USB

Специфи­ка­ция PWM Pro

Специфи­ка­ция PWM DUO

Инструк­ция PWM Light 12/24V

Инструк­ция PWM Light 48V

Инструк­ция PWM LCD & USB 12/24V 5÷20A

Инструк­ция PWM LCD & USB 12/24V 30A & 48V 10÷30A

Инструк­ция PWM Pro

Инструк­ция Remote Panel for PWM Pro

Инструк­ция Software for PWM Pro

Инструк­ция PWM DUO

Инструк­ция Remote Panel for PWM DUO

Контро­лери BlueSolar MPPT

MPPT кон­тро­ле­рите Victron Energy посто­янно регу­ли­рат напре­же­ни­ето на слън­че­вите модули, нами­райки точ­ката на мак­си­мална мощ­ност(Maximum Power Point Tracking) за кон­крет­ните метео­ро­ло­гични усло­вия. Алгорит­мите на Victron правят това много бързо, което е осо­бено забе­ле­жимо при облачно време, когдато осве­тя­ва­нето на моду­лите често се про­меня.

MPPT Victron Energy

За раз­лика от PWM, при използване на MPPT кон­тро­лери, напре­же­ни­ето на моду­лите може да бъде зна­чи­тело по-високо от напре­же­ни­ето на аку­му­ла­тор­ните бате­рии, което нама­лява загу­бите на енер­гия в кабе­лите. MPPT кон­тро­лера пони­жава вход­ното напре­же­ние до необ­хо­ди­мото за заряд на аку­му­ла­тори ниво, про­пор­цио­нално пови­ша­вайки тока и съхра­ня­вайки почти цялата мощ­ност, про­из­ве­дена от слън­че­вите модули.

Контро­лер за заре­ждане Victron Energy BlueSolar MPPT 150/100 Tr

Например, мар­ки­ров­ката «MPPT 150 | 100» озна­чава, че мак­си­мал­ното входно напре­же­ние от PV модули може да бъде не повече от 150 волта, а изход­ния ток огра­ни­чен на ниво до 100 ампера. Такъв кон­тро­лер може да заре­жда аку­му­ла­тори с номи­нално напре­же­ние 12, 24, 36 или 48 волта. В 48-вол­това система номи­нал­ната мощ­ност на този кон­тро­лер е 100 × 48 = 4 800 вата. Действи­тел­ната мак­си­мална мощ­ност може да бъде и по-висока, напри­мер — 5 800 вата, когато напре­же­ни­ето на систе­мата достига 58 волта.

Инстали­ра­ната мощ­ност на слън­че­вите модули може да надви­шава това ниво, ако е необ­хо­димо да се получи повече енер­гия в облачно време. За да се избере опти­мал­ната кон­фи­гу­ра­ция се използва спе­ци­а­лен MPPT кал­ку­ла­тор Victron Energy. При по-големи масиви от слън­чеви модули, няколко кон­тро­лера могат да рабо­тят пара­лелно.

Контро­лер на заряда Victron Energy BlueSolar MPPT 150/45 MC4

Буквите «Tr» в мар­ки­ров­ката на кон­тро­лера показ­ват, че за свър­зване на кабели от слън­че­вите модули исполз­ват се вин­тови скоби, а над­писа «MC4» озна­чава, че за това са пред­ви­дени спе­ци­ални конек­тори. На стой­но­стта това не влияе.

Специални кабели поз­во­ля­ват свър­зва­нето на кон­тро­лери от сери­ята BlueSolar MPPT към теле­фон или ком­пютър за кон­фи­гу­ри­ране и мони­то­ринг на близки раз­сто­я­ния:

Кабели VE.Direct Bluetooth Smart Dongle и VE.Direct to USB за обо­рудване Victron Energy

Кабели «VE.Direct Bluetooth Smart Dongle» и «VE.Direct to USB»

Настрой­ване на кон­тро­ле­рите от серия BlueSolar MPPT и наблю­да­ване на основ­ните пара­метри на тях­ната работа може да бъде и с помоща на опцио­нал­ния дис­плей «MPPT Control»:

Дисплей Victron Energy MPPT Control

Освен това, MPPT кон­тро­ле­рите Victron Energy могат да се свър­зват с помоща на кабела «VE.Direct» до GX устрой­ства Victron Energy за отда­ле­чен мони­то­ринг и съби­ране на ста­ти­сти­че­ски данни чрез без­плат­ния VRM Portal :

Пример на мони­то­ринг в реално време

Статистика на про­из­вод­ство и потреб­ле­ние на елек­тро­е­нергя в VRM Portal

Пример на ста­ти­стика в VRM Portal

BlueSolar-MPPT
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
BlueSolar 75 ➝ 12 / 24V
MPPT 75 | 10 145 / 290 180
MPPT 75 | 15 220 / 440 200
BlueSolar 100 ➝ 12 / 24V
MPPT 100 | 15 220 / 440 245
MPPT 100 | 30 440 / 880 445
MPPT 100 | 50 700 / 1 400 668
BlueSolar 150 ➝ 12 / 24 / 36 / 48V
MPPT 150 | 35 500 ÷ 2 000 668
MPPT 150 | 45 650 ÷ 2 600 1 003
MPPT 150 | 60 860 ÷ 3 440 1 114
MPPT 150 | 70 1 000 ÷ 4 000 1 226
Аксесо­ари
Кабел VE.Direct (0.3, 0.9 или 1.8 m) 33
Кабел VE.Direct (3 m) 37
Кабел VE.Direct (5 m) 42
Кабел VE.Direct (10 m) 51
Кабел VE.Direct to USB (0.3, 0.9 или 1.8 m) 33
Кабел VE.Direct to USB (3 m) 37
Кабел VE.Direct to USB (5 m) 42
Кабел VE.Direct to USB (10 m) 51
Кабел VE.Direct Bluetooth Smart Dongle 111
MPPT Control Display (без кабел VE.Direct) 178

Цените са в лева с ДДС 20%

Купи или питай

Специфи­ка­ция BlueSolar MPPT 75|10÷15 & 100|15

Специфи­ка­ция BlueSolar MPPT 100|30÷50

Специфи­ка­ция BlueSolar MPPT 150|35

Специфи­ка­ция BlueSolar MPPT 150|45÷100

Инструк­ция BlueSolar MPPT 75|10÷15 & 100|15

Инструк­ция BlueSolar MPPT 100|30÷50

Инструк­ция BlueSolar MPPT 150|35

Инструк­ция BlueSolar MPPT 150|45÷100

Контро­лери SmartSolar MPPT

MPPT кон­тро­лери Victron Energy с при­ставка «Smart» имат всички пре­дим­ства на кон­тро­ле­рите от сери­ите BlueSolar MPPT, но допол­ни­телно са обо­рудвани с инте­гри­ран Bluetooth модул, който поз­во­лява да се свърже кон­тро­лера със смарт­фон без използване на спе­ци­ални кабели «VE.Direct Bluetooth Smart Dongle».

Свързване на заря­ден кон­тро­лер Victron Energy SmartSolar MPPT с теле­фон

Някои версии на SmartSolar са обо­рудвани с интер­фейс «VE.Can» за син­хро­ни­за­ция до 25 кон­тро­лера при пара­лелна работа:

Интерфейс VE.Can за заря­ден кон­тро­лер Victron Energy SmartSolar MPPT 150/100

Контро­ле­рите SmartSolar могат да бъдат обо­рудвани с вин­тови скоби за свър­зване на PV кабели (мар­ки­ровка «Tr»), или със спе­ци­ални конек­тори (мар­ки­ровка «MC4»). На стой­но­стта това не влияе:

Стандартни конек­тори MC4 за заря­ден кон­тро­лер Victron Energy SmartSolar MPPT 250/100

Като опция за най-мощ­ните моди­фи­ка­ции се пред­лага дис­плей «SmartSolar Control», показ­ващ основни пара­метри на слън­чеви модули и аку­му­ла­тори:

Контро­лер Victron Energy SmartSolar MPPT 250/60 Tr с дис­плей

SmartSolar-MPPT
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
SmartSolar 75 ➝ 12 / 24V
MPPT 75 | 10 145 / 290 247
MPPT 75 | 15 220 / 440 267
SmartSolar 100 ➝ 12 / 24V
MPPT 100 | 15 220 / 440 312
MPPT 100 | 20 290 / 580

321

MPPT 100 | 30 440 / 880 512
MPPT 100 | 50 700 / 1 400 735
SmartSolar 100 ➝ 48V
MPPT 100 | 20 1 160 356
SmartSolar 150 ➝ 12 / 24 / 36 / 48V
MPPT 150 | 35 500 ÷ 2 000 735
MPPT 150 | 45 650 ÷ 2 600 1 114
MPPT 150 | 60 860 ÷ 3 440 1 226
MPPT 150 | 70 1 000 ÷ 4 000 1 337
MPPT 150 | 70 VE.Can 1 000 ÷ 4 000 1 449
MPPT 150 | 85 VE.Can 1 200 ÷ 4 900 1 580
MPPT 150 | 100 VE.Can 1 450 ÷ 5 800 1 806
SmartSolar 250 ➝ 12 / 24 / 36 / 48V
MPPT 250 | 60 860 ÷ 3 440 1 449
MPPT 250 | 70 1 000 ÷ 4 000 1 672
MPPT 250 | 85 VE.Can 1 200 ÷ 4 900 1 915
MPPT 250 | 100 VE.Can 1 450 ÷ 5 800 2 140
Аксесо­ари
SmartSolar Pluggable Display 111

Цените са в лева с ДДС 20%

Купи или питай

Специфи­ка­ция SmartSolar MPPT 75|10÷15 & 100|15÷20

Специфи­ка­ция SmartSolar MPPT 100|30÷50

Специфи­ка­ция SmartSolar MPPT 150|35

Специфи­ка­ция SmartSolar MPPT 150|45÷100

Специфи­ка­ция SmartSolar MPPT 150|70÷100 VE.Can

Специфи­ка­ция SmartSolar MPPT 250|60÷100

Инструк­ция SmartSolar MPPT 75|10÷15 & 100|15÷20

Инструк­ция SmartSolar MPPT 100|30÷50

Инструк­ция SmartSolar MPPT 150|35

Инструк­ция SmartSolar MPPT 150|45÷100 & 250|60÷100

Инструк­ция SmartSolar MPPT 150|70÷100 & 250|70÷100 VE.Can

Контро­лери SmartSolar MPPT RS

Слънчеви кон­тро­лери на заряда Victron Energy RS 450/100 и RS 450/200

RS
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
MPPT 450 | 100 5 800 2 675
MPPT 450 | 200 11 500

Цените са в лева с ДДС 20%

Купи или питай

Специфи­ка­ция SmartSolar MPPT 450|100

Инструк­ция SmartSolar MPPT 450|100

Примерни мон­тажи

Компани­ята NENCOM е офи­ци­а­лен дилър на обо­рудване Victron Energy. При нас можете да заку­пите кон­тро­лер за само­сто­я­телна инста­ла­ция или да поръ­чате ком­плексна услуга по про­ек­ти­ране и стро­и­тел­ство на слън­чева елек­тро­стан­ция.

Монтаж на кон­тро­лер Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 за слън­чева елект­ро­цен­трала в град Омуртаг

Монтаж на кон­тро­лер Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 за слън­чева елект­ро­цен­трала в град Омуртаг

Монтаж на кон­тро­лер Victron Energy SmartSolar MPPT 250/70 за слън­чева елект­ро­цен­трала в село Говедарци

Монтаж на кон­тро­лер Victron Energy SmartSolar MPPT 250/70 за слън­чева елект­ро­цен­трала в село Говедарци

Монтаж на кон­тро­лер Victron Energy SmartSolar MPPT 250/85 за слън­чева елек­тро­стан­ция в град Варна

Монтаж на кон­тро­лер Victron Energy SmartSolar MPPT 250/85 за слъ­чева елек­тро­стан­ция в град Варна

Видеоклип за кон­тро­лери Victron Energy

Видео за хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала с използване на кон­тролер Victron Energy:

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by