Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Батерии Dyness

Батерии Dyness

Dyness про­из­вежда лити­ево-желязо-фос­фатни (LiFePO4 или LFP) бате­рии за хибридни и авто­номни соларни елект­ро­цен­трали, а също за системи за непрекъ­сва­емо захран­ване. Заводската гаран­ция е 10 години.

Съдържа­ние

Особено­сти на бата­ри­ите
Dyness Tower
Примерни инста­ла­ции

Особено­сти на бате­ри­ите

Литий-желязо-фос­фат­ните бате­рии, за раз­лика от бол­шин­ството други видове лити­еви аку­му­ла­тори, са хими­че­ски и тер­мично ста­билни, което обу­славя без­опас­ната им екс­пло­ата­ция. Другите достойн­ства на тази тех­но­ло­гия са нис­ката ток­сич­ност и дъл­гият екс­пло­ата­ци­о­нен срок.

Фирмата Дайнес про­из­вежда широка гама LiFePO4 бате­рии с раз­лични напре­же­ния, както за домашни, така и за тър­гов­ски системи за съхра­не­ние на енер­гия. Високо­волт­ните бате­рии Dyness са съв­ме­стими с инвер­то­рите Hypontech, което е офи­ци­ално потвър­дено от двата про­из­во­ди­теля. Нисковолт­ните бате­рии Dyness са съв­ме­стими с инвер­то­рите Victron Energy, което към момента е офи­ци­ално заявено само от страна на Dyness.

Докумен­та­ция Dyness

Dyness Tower

Високо­волт­ната серия Tower се състои от бате­рийни модули с капа­ци­тет 3.55 kW·h и напре­же­ние 96 V. Всеки от тях съдъ­ржа 30 клетки, които са свър­зани после­до­ва­телно. Помежду си, моду­лите също се свър­зват после­до­ва­телно с помо­щта на вгра­дени конек­тори.

В една кула може да има от два до шест модула (номи­нално напре­же­ние от 192 до 576 волта съо­т­ветно). Добавя­нето им може да стане пое­тапно, но про­из­во­ди­те­лят пре­поръ­чва това да се извър­шва в рам­ките на шест месеца след пус­кане в екс­пло­ата­ция, за да се мини­ми­зира дис­ба­ланса.

Възможно е пара­лелно свър­зване на няколко една­кви кули в една система. Максимал­ната продъ­л­жи­телна мощ­ност на заряд/разряд при обмен на данни с инвер­тора съставя 0.6C (60% от капа­ци­тета) и зависи от про­цента на заряда на бате­ри­ята. Корпусът на бате­ри­ята оси­гу­рява защита срещу прах и влага на ниво IP54.

Батерии Dyness Tower

Докумен­та­ция Dyness Tower

Tower
Модифи­ка­ция Енергия, kW·h Мощност, kW Цена
Tower T7 7.10 4.26 8 220
Tower T10 10.66 6.39 11 420
Tower T14 14.21 8.52 14 620
Tower T17 17.76 10.65 17 820
Tower T21 21.31 12.78 21 020
+ модул 3.552 2.13 3 200
BDU + base set 1 820

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Примерни инста­ла­ции

Фирмата NENCOM е офи­ци­а­лен дис­три­бу­тор на Dyness. От нас можете да заку­пите бате­рии за само­сто­я­те­лен монтаж или да поръ­чате ком­плексна услуга за про­ек­ти­ране и изграж­дане на фото­вол­та­ична цен­трала.

Батерия Dyness Tower T17 за хибридна соларна елект­ро­цен­трала в Царево

Батерия Dyness Tower T17 за хибридна соларна елект­ро­цен­трала в Царево

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by