Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Хибридни инвертори Victron Energy

Хибридни инвертори Victron Energy

Инверто­рите и заряд­ните устрой­ства Victron Energy са известни със своята надежд­ност. Те се при­ла­гат не само ста­ци­о­нарно, но и като част от мобилни слън­чеви елект­ро­цен­трали за кем­пери, яхти и кораби. Инверто­рите Виктрон Енерджи могат да рабо­тят както в авто­но­мен режим, така и с мре­жова връзка.

Съдържа­ние

Особено­сти на инвер­то­рите
Инвертор MultiPlus
Инвертор MultiPlus Compact
Инвертор MultiPlus Mini
Инвертор MultiGrid
Инвертор MultiPlus-II
Инвертор Quattro
Примерни мон­тажи
Видео за инвер­то­рите

Особен­но­сти на инвер­то­рите

За работа с фото­вол­та­ични модули пове­чето инвер­тори на Victron Energy се нуж­даят от кон­тро­лери за заре­ждане. Когато външ­ната мрежа е изклю­чена, транс­фе­рен ключ прев­клю­чва инвер­тора момен­тално за работа от аку­му­ла­торни бате­рии, като оси­гу­рява непрекъ­с­нато захран­ване на потре­би­те­лите.

Бързо прев­клю­ч­ване на инвер­тори Victron Energy при отпа­дане на външ­ната мрежа

Инверто­рите имат висока пикова мощ­ност, чиста сину­со­ида, опти­ми­зи­ран алго­ритъм за заре­ждане на аку­му­ла­тори, както и защита срещу късо съе­ди­не­ние, пре­то­вар­ване и пре­гря­ване.

Инвертори Victron Energy имат висока пикова мощ­ност, чиста сину­со­ида, както и защита срещу късо съе­ди­не­ние, пре­то­вар­ване и пре­гря­ване

За да се уве­личи мощ­но­стта, няколко инвер­тора Victron Energy могат да рабо­тят пара­лелно, обра­зу­вайки едно­фазна или три­фазна мрежа. Допълни­тел­ните аксе­со­ари поз­во­ля­ват да се наблю­дава дистан­ци­онно рабо­тата на солар­ната цен­трала, да се про­ме­нят настрой­ките на систе­мата и да се събира ста­ти­стика.

Паралелна работа на инвер­тори Victron Energy и дистан­ци­о­нен мони­то­ринг

Някои модели са обо­рудвани с два входа за раз­лични източ­ници на про­мен­лив ток (напри­мер външна мрежа и дизе­лов гене­ра­тор) и два изхода (за кри­тични и некри­тични кон­су­ма­тори).

Инвертор MultiPlus

Този транс­фор­ма­то­рен инвер­тор-зарядно в здрав алу­ми­ниев корпус има 8 моди­фи­ка­ции, които са обо­рудвани с един AC-вход и два AC-изхода. Моделите с мощ­ност 3 000 VA се пред­ла­гат с работно напре­же­ние 12, 24 или 48 V. Инверто­рите с мощ­ност 5 000 VA могат да бъдат с напре­же­ния 24 или 48 V.

Инвертор Victron Energy MultiPlus

Модифи­ка­цияМощност, WЦена
12 | 3000 | 120-162 4003 241
12 | 3000 | 120-502 4003 501
24 | 3000 | 70-162 4003 241
24 | 3000 | 70-502 4003 501
24 | 5000 | 1204 0005 186
48 | 3000 | 35-162 4002 627
48 | 3000 | 35-502 4002 693
48 | 5000 | 704 0004 437

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция Victron Energy MultiPlus

Инструк­ция Victron Energy MultiPlus 3 000 VA

Инструк­ция Victron Energy MultiPlus 5 000 VA

Инвертор MultiPlus Compact

Компактна версия на инвер­тора MultiPlus с един AC-изход. Произвежда се в 8 версии с мощ­ност от 800 до 2 000 VA и работно напре­же­ние 12 или 24 V.

Инвертор Victron Energy MultiPlus

Модифи­ка­цияМощност, WЦена
C12 | 800 | 357001 641
C12 | 1200 | 501 0002 054
C12 | 1600 | 701 3002 100
C12 | 2000 | 801 6002 624
C24 | 800 | 167001 641
C24 | 1200 | 251 0002 054
C24 | 1600 | 401 3002 100
C24 | 2000 | 501 6002 624

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция Victron Energy MultiPlus

Инструк­ция Victron Energy MultiPlus 800÷1 600 VA

Инструк­ция Victron Energy MultiPlus 2 000 VA

Инвертор MultiPlus Mini

Миниатю­рен и мощен транс­фор­ма­то­рен инвер­тор с функ­ция на зарядно устрой­ство. Предста­вен е от девет моди­фи­ка­ции с мощ­ност от 500 до 1 200 VA и работно напре­же­ние 12, 24 или 48 V. Той е обо­рудван с един AC-вход и един AC-изход.

Инвертор Victron Energy MultiPlus (mini)

Модифи­ка­цияМощность, WЦена
12 | 500 | 20430965
12 | 800 | 357001 197
12 | 1200 | 501 0001 668
24 | 500 | 10430965
24 | 800 | 167001 197
24 | 1200 | 251 0001 668
48 | 500 | 6430965
48 | 800 | 97001 197
48 | 1200 | 131 0001 668

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция Victron Energy MultiPlus (mini)

Инструк­ция Victron Energy MultiPlus (mini)

Инвертор MultiGrid

Особеност на модела MultiGrid е нали­чи­ето на инте­гри­рана Anti-Islanding система, която отго­варя на стро­гия немски стан­дарт VDE-AR-N4105 (свър­зване на нис­ко­вол­тови гене­ра­тори към мре­жата). Инверторът е снаб­ден с един AC вход и два AC изхода. Мощност на устрой­ството — 3 000 VA. Предла­гат се моди­фи­ка­ции с работно напре­же­ние 24 и 48 V.

Инвертор Victron Energy MultiGrid

Модифи­ка­цияМощност, WЦена
24 | 3000 | 702 4002 626

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция Victron Energy MultiGrid

Инструк­ция Victron Energy MultiGrid

Инвертор MultiPlus-II

Второто поко­ле­ние на леген­дар­ния инвер­тор съче­тава най-добрите харак­те­ри­стики на моде­лите MultiPlus и MultiGrid, като същевре­менно раз­по­лага с по-ком­пак­тен корпус и достъпна цена. Като опция е въз­можно да се използва външен токов сензор за реа­ли­зи­ране на функ­ци­ите PowerControl и PowerAssist. Всички версии на MultiPlus-II имат работно напре­же­ние 48 V. Понасто­я­щем са налични мощ­но­сти 3 000 и 5 000 VA, като се очаква про­из­вод­ство на по-мощни моди­фи­ка­ции.

Инвертор Victron Energy MultiPlus 2

Модифи­ка­цияМощност, WЦена
48 | 3000 | 35-352 4002 363
48 | 5000 | 70-504 0003 993

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Пример за монтаж на инвер­тор Victron Energy MultiPlus-II 3000, град Омуртаг

Пример за монтаж на инвер­тор Victron Energy MultiPlus-II 3000, град Омуртаг

Специфи­ка­ция Victron Energy MultiPlus-II

Инструк­ция Victron Energy MultiPlus-II

Сравне­ние MultiPlus-II с MultiGrid и MultiPlus (new)

Сравне­ние MultiPlus-II с MultiGrid и MultiPlus (old)

Инвертор Quattro

Инвертор-зарядно Victron Energy Quattro има 9 моди­фи­ка­ции с мощ­ност от 3 до 15 kVA. Особеност на модела е нали­чи­ето на два AC-входа, с въз­мож­ност за авто­ма­тично прев­клю­ч­ване между тях. Има и два изхода за про­мен­лив ток: еди­ният от тях работи непрекъ­с­нато и е пред­на­зна­чен за кри­тични кон­су­ма­тори, а вто­рият само ако има про­мен­лив ток на един от вхо­до­вете на Quattro.

Инвертор Victron Energy Quattro

Модифи­ка­цияМощност, WЦена
12 | 3000 | 120-50 | 502 4004 928
12 | 5000 | 220-100 | 1004 0007 674
24 | 3000 | 70-50 | 502 4004 682
24 | 5000 | 120-100 | 1004 0006 417
24 | 8000 | 200-100 | 1006 5008 098
48 | 5000 | 70-100 | 1004 0005 195
48 | 8000 | 110-100 | 1006 5007 050
48 | 10000 | 140-100 | 1008 0008 424
48 | 15000 | 200-100 | 10012 00011 066

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Пример за монтаж на инвер­тор Victron Energy Quattro 5000, село Говедарци

Пример за монтаж на инвер­тор Victron Energy Quattro 5000, село Говедарци

Инвертор Victron Energy Quattro 8000 като част от слън­чева елект­ро­цен­трала, град Варна

Инвертор Victron Energy Quattro 8000 като част от слън­чева елект­ро­цен­трала, град Варна

Примерен монтаж на инвер­тор Victron Energy Quattro 8000, град Варна

Примерен монтаж на инвер­тор Victron Energy Quattro 8000, град Варна

Специфи­ка­ция Victron Energy Quattro

Инструк­ция Victron Energy Quattro 3 kVA

Инструк­ция Victron Energy Quattro 5÷15 kVA

Примери за монтаж

NENCOM е офи­ци­а­лен дилър на обо­рудване Victron Energy. При нас можете да заку­пите инвер­тор за само­сто­я­телна инста­ла­ция или да поръ­чате цялостна услуга за про­ек­ти­ране и изграж­дане на соларна цен­трала.

Монтаж на инвер­тор Victron Energy MultiGrid 3000 за слън­чева елект­ро­цен­трала в село Близнаци

Монтаж на инвер­тор Victron Energy MultiGrid 3000 за слън­чева елект­ро­цен­трала в село Близнаци

Монтаж на инвер­тор Victron Energy MultiPlus-II 3000 за слън­чева елект­ро­цен­трала в град Омуртаг

Монтаж на инвер­тор Victron Energy MultiPlus-II 3000 за слън­чева елект­ро­цен­трала в град Омуртаг

Монтаж на инвер­тор Victron Energy Quattro 5000 за слън­чева елект­ро­цен­трала в село Говедарци

Монтаж на инвер­тор Victron Energy Quattro 5000 за слън­чева елект­ро­цен­трала в село Говедарци

Монтаж на инвер­тор Victron Energy Quattro 8000 за слън­чева елек­тро­стан­ция в град Варна

Монтаж на инвер­тор Victron Energy Quattro 8000 за слън­чева елек­тро­стан­ция в град Варна

Видео за инвер­тори Victron Energy

Видеоклип за изграж­дане на хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала с инвертор Victron Energy:

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by