Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се сгло­бя­ема къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Инвертори Victron Energy

Инвертори Victron Energy

Инверто­рите и заряд­ните устрой­ства Victron Energy са известни със своята надежд­ност. Те се при­ла­гат не само ста­ци­о­нарно, но и като част от мобилни слън­чеви елект­ро­цен­трали за кем­пери, яхти и кораби. Инверто­рите Виктрон Енерджи могат да рабо­тят както в авто­но­мен режим, така и с мре­жова връзка.

Съдържа­ние

Особено­сти на инвер­то­рите
Инвертор MultiPlus
Инвертор MultiPlus Compact
Инвертор MultiPlus Mini
Инвертор MultiGrid
Инвертор MultiPlus-II
Инвертор Quattro
Примерни мон­тажи
Видео за инвер­то­рите

Особен­но­сти на инвер­то­рите

За работа с фото­вол­та­ични модули пове­чето инвер­тори на Victron Energy се нуж­даят от кон­тро­лери за заре­ждане. Когато външ­ната мрежа е изклю­чена, транс­фе­рен ключ прев­клю­чва инвер­тора момен­тално за работа от аку­му­ла­торни бате­рии, като оси­гу­рява непрекъ­с­нато захран­ване на потре­би­те­лите.

Бързо прев­клю­ч­ване на инвер­тори Victron Energy при отпа­дане на външ­ната мрежа

Инверто­рите имат висока пикова мощ­ност, чиста сину­со­ида, опти­ми­зи­ран алго­ритъм за заре­ждане на аку­му­ла­тори, както и защита срещу късо съе­ди­не­ние, пре­то­вар­ване и пре­гря­ване.

Инвертори Victron Energy имат висока пикова мощ­ност, чиста сину­со­ида, както и защита срещу късо съе­ди­не­ние, пре­то­вар­ване и пре­гря­ване

За да се уве­личи мощ­но­стта, няколко инвер­тора Victron Energy могат да рабо­тят пара­лелно, обра­зу­вайки едно­фазна или три­фазна мрежа. Допълни­тел­ните аксе­со­ари поз­во­ля­ват да се наблю­дава дистан­ци­онно рабо­тата на солар­ната цен­трала, да се про­ме­нят настрой­ките на систе­мата и да се събира ста­ти­стика.

Паралелна работа на инвер­тори Victron Energy и дистан­ци­о­нен мони­то­ринг

Някои модели са обо­рудвани с два входа за раз­лични източ­ници на про­мен­лив ток (напри­мер външна мрежа и дизе­лов гене­ра­тор) и два изхода (за кри­тични и некри­тични кон­су­ма­тори).

Инвертор MultiPlus

Този транс­фор­ма­то­рен инвер­тор-зарядно в здрав алу­ми­ниев корпус има 8 моди­фи­ка­ции, които са обо­рудвани с един AC-вход и два AC-изхода. Моделите с мощ­ност 3 000 VA се пред­ла­гат с работно напре­же­ние 12, 24 или 48 V. Инверто­рите с мощ­ност 5 000 VA могат да бъдат с напре­же­ния 24 или 48 V.

Инвертор Victron Energy MultiPlus

MultiPlus
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
12 | 3000 | 120-16 2 400

3 140

12 | 3000 | 120-50 2 400 3 380
24 | 3000 | 70-16 2 400 3 140
24 | 3000 | 70-50 2 400 3 380
48 | 3000 | 35-16 2 400 1 950
48 | 3000 | 35-50 2 400 2 040
24 | 5000 | 120-100 4 000 4 970
48 | 5000 | 70-100 4 000 2 910

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция Victron Energy MultiPlus

Инструк­ция Victron Energy MultiPlus 3 000 VA

Инструк­ция Victron Energy MultiPlus 5 000 VA

Инвертор MultiPlus Compact

Компактна версия на инвер­тора MultiPlus с един AC-изход. Произвежда се в 8 версии с мощ­ност от 800 до 2 000 VA и работно напре­же­ние 12 или 24 V.

Инвертор Victron Energy MultiPlus

Compact
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
C12 | 800 | 35 700 1 180
C12 | 1200 | 50 1 000 1 670
C12 | 1600 | 70 1 300 1 880
C12 | 2000 | 80 1 600 2 540
C24 | 800 | 16 700 1 180
C24 | 1200 | 25 1 000 1 670
C24 | 1600 | 40 1 300 1 880
C24 | 2000 | 50 1 600 2 540

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция Victron Energy MultiPlus

Инструк­ция Victron Energy MultiPlus 800÷1 600 VA

Инструк­ция Victron Energy MultiPlus 2 000 VA

Инвертор MultiPlus Mini

Миниатю­рен и мощен транс­фор­ма­то­рен инвер­тор с функ­ция на зарядно устрой­ство. Предста­вен е от девет моди­фи­ка­ции с мощ­ност от 500 до 1 200 VA и работно напре­же­ние 12, 24 или 48 V. Той е обо­рудван с един AC-вход и един AC-изход.

Инвертор Victron Energy MultiPlus (mini)

Mini
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
12 | 500 | 20 430 890
12 | 800 | 35 700 1 160
12 | 1200 | 50 1 000 1 620
12 | 1600 | 70 1 400 1 840
12 | 2000 | 80 1 600 2 440
24 | 500 | 10 430 890
24 | 800 | 16 700 1 160
24 | 1200 | 25 1 000 1 620
24 | 1600 | 40 1 400 1 840
24 | 2000 | 50 1 600 2 440
48 | 500 | 6 430 730
48 | 800 | 9 700 850
48 | 1200 | 13 1 000 1 190
48 | 1600 | 20 1 400 1 350
48 | 2000 | 25 1 600 1 510

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция Victron Energy MultiPlus (mini)

Инструк­ция Victron Energy MultiPlus (mini)

Инвертор MultiGrid

Особеност на модела MultiGrid е нали­чи­ето на инте­гри­рана Anti-Islanding система, която отго­варя на стро­гия немски стан­дарт VDE-AR-N4105 (свър­зване на нис­ко­вол­тови гене­ра­тори към мре­жата). Инверторът е снаб­ден с един AC вход и два AC изхода. Мощност на устрой­ството — 3 000 VA. Предла­гат се моди­фи­ка­ции с работно напре­же­ние 24 и 48 V.

Инвертор Victron Energy MultiGrid

MultiGrid
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
24 | 3000 | 70 2 400 -

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция Victron Energy MultiGrid

Инструк­ция Victron Energy MultiGrid

Инвертор MultiPlus-II

Второто поко­ле­ние на леген­дар­ния инвер­тор съче­тава най-добрите харак­те­ри­стики на моде­лите MultiPlus и MultiGrid, като същевре­менно раз­по­лага с по-ком­пак­тен корпус и достъпна цена. Като опция е въз­можно да се използва външен токов сензор за реа­ли­зи­ране на функ­ци­ите PowerControl и PowerAssist.

Инвертор Victron Energy MultiPlus 2

MultiPlus-II
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
12 | 3000 2 400 3 060
24 | 3000 2 400 2 910
24 | 3000 GX 2 400 3 000
24 | 5000 4 000 4 880
48 | 3000 2 400 1 640
48 | 3000 GX 2 400 1 770
48 | 5000 4 000 2 450
48 | 5000 GX 4 000 2 570
48 | 8000 6 400 3 840
48 | 10000 8 000 4 580
48 | 15000 12 000 6 400

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Пример за монтаж на инвер­тор Victron Energy MultiPlus-II 3000, град Омуртаг

Пример за монтаж на инвер­тор Victron Energy MultiPlus-II 3000, град Омуртаг

Специфи­ка­ция Victron Energy MultiPlus-II

Инструк­ция Victron Energy MultiPlus-II

Сравне­ние MultiPlus-II с MultiGrid и MultiPlus (new)

Сравне­ние MultiPlus-II с MultiGrid и MultiPlus (old)

Инвертор Quattro

Инвертор-зарядно Victron Energy Quattro има 9 моди­фи­ка­ции с мощ­ност от 3 до 15 kVA. Особеност на модела е нали­чи­ето на два AC-входа, с въз­мож­ност за авто­ма­тично прев­клю­ч­ване между тях. Има и два изхода за про­мен­лив ток: еди­ният от тях работи непрекъ­с­нато и е пред­на­зна­чен за кри­тични кон­су­ма­тори, а вто­рият само ако има про­мен­лив ток на един от вхо­до­вете на Quattro.

Инвертор Victron Energy Quattro

Quattro
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
12 | 3000 | 120-50 | 50 2 400 4 540
12 | 5000 | 220-100 | 100 4 000 7 070
24 | 3000 | 70-50 | 50 2 400 4 360
24 | 5000 | 120-100 | 100 4 000 5 970
24 | 8000 | 200-100 | 100 6 500 7 530
48 | 5000 | 70-100 | 100 4 000 4 920
48 | 8000 | 110-100 | 100 6 500 6 500
48 | 10000 | 140-100 | 100 8 000 7 760
48 | 15000 | 200-100 | 100 12 000 10 200

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Пример за монтаж на инвер­тор Victron Energy Quattro 5000, село Говедарци

Пример за монтаж на инвер­тор Victron Energy Quattro 5000, село Говедарци

Инвертор Victron Energy Quattro 8000 като част от слън­чева елект­ро­цен­трала, град Варна

Инвертор Victron Energy Quattro 8000 като част от слън­чева елект­ро­цен­трала, град Варна

Примерен монтаж на инвер­тор Victron Energy Quattro 8000, град Варна

Примерен монтаж на инвер­тор Victron Energy Quattro 8000, град Варна

Специфи­ка­ция Victron Energy Quattro

Инструк­ция Victron Energy Quattro 3 kVA

Инструк­ция Victron Energy Quattro 5÷15 kVA

Примери за монтаж

NENCOM е офи­ци­а­лен дилър на обо­рудване Victron Energy. При нас можете да заку­пите инвер­тор за само­сто­я­телна инста­ла­ция или да поръ­чате цялостна услуга за про­ек­ти­ране и изграж­дане на соларна цен­трала.

Монтаж на инвер­тор Victron Energy MultiGrid 3000 за слън­чева елект­ро­цен­трала в село Близнаци

Монтаж на инвер­тор Victron Energy MultiGrid 3000 за слън­чева елект­ро­цен­трала в село Близнаци

Монтаж на инвер­тор Victron Energy MultiPlus-II 3000 за слън­чева елект­ро­цен­трала в град Омуртаг

Монтаж на инвер­тор Victron Energy MultiPlus-II 3000 за слън­чева елект­ро­цен­трала в град Омуртаг

Монтаж на инвер­тор Victron Energy Quattro 5000 за слън­чева елект­ро­цен­трала в село Говедарци

Монтаж на инвер­тор Victron Energy Quattro 5000 за слън­чева елект­ро­цен­трала в село Говедарци

Монтаж на инвер­тор Victron Energy Quattro 8000 за слън­чева елек­тро­стан­ция в град Варна

Монтаж на инвер­тор Victron Energy Quattro 8000 за слън­чева елек­тро­стан­ция в град Варна

Видео за инвер­тори Victron Energy

Видеоклип за изграж­дане на хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала с инвертор Victron Energy:

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by