Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Батерии BYD

Батерии BYD

BYD е един от све­тов­ните лидери в про­из­вод­ството на елек­три­че­ски пре­возни сред­ства и системи за съхра­не­ние на енер­гия. Литиево-желязо-фос­фат­ните (LiFePO4 или LFP) бате­рии BYD са известни с висо­ката си надежд­ност и издръж­ли­вост. Гаранция на про­из­во­ди­теля е 10 години.

Съдържа­ние

Особено­сти на бате­ри­ите
Battery Box Premium LVS
Battery Box Premium LVL
Battery Box Premium HVS
Battery Box Premium HVM
Примери за монтаж

Особено­сти на бате­ри­ите

Батери­ите BYD Box Premium не съдъ­р­жат кобалт. Използва­ната от тях LiFePO4 тех­но­ло­гия се харак­те­ри­зира с хими­ческа ста­бил­ност, която оси­гу­рява голям брой цикли и влияе поло­жи­телно върху сигур­но­стта на систе­мата.

Батерии BYD Battery Box Premium LVL отвътре

Батери­ите BYD се използ­ват като част от авто­номни или свър­зани към мре­жата елект­ро­цен­трали, така и в системи за непрекъ­сва­емо захран­ване. Те са съв­ме­стими с едно­фазни и три­фазни инвер­тори на известни марки като Victron Energy, GoodWe, SMA, SolarEdge, Fronius и други.

BYD Battery Box Premium HV

Компани­ята про­из­вежда бате­рии с ниско (LV) и високо (HV) напре­же­ние. Модулната архи­тек­тура поз­во­лява да се съз­да­ват системи за съхра­не­ние на енер­гия с вся­ка­къв капа­ци­тет в диа­па­зона от 3.8 до 983 кВт·ч.

Battery Box Premium LVS

Нисковол­то­вите бате­рии BYD серия LVS се състоят от модули с капа­ци­тет от 3.84 кВт·ч и напре­же­ние 51 волта. Модулите сe под­ре­ждат един върху друг, фор­ми­райки бло­кове и се свър­зват помежду си с помо­щта на вгра­дени конек­тори, без да се използ­ват кабели. В блок могат да се ком­би­ни­рат от един до шест модула. Кула от шест модула съхра­нява 23.04 кВт·ч енер­гия.

Модифи­ка­ции на BYD Battery Box Premium LVS

Връзката на моду­лите в блока е пара­лелна, така че номи­нал­ното напре­же­ние винаги е 51 волта, неза­ви­симо от броя модули в систе­мата. Блокове с размер до четири модула също могат да бъдат свър­зани пара­лелно един с друг — до 16 блока в една система. По този начин мак­си­мал­ният запас на енер­гия в една LVS система може да бъде 245.8 кВт·ч.

Система от 16 блока BYD Battery Box Premium LVS

Модулната струк­тура поз­во­лява да се съз­да­ват хра­ни­лища на енер­гия с необ­хо­ди­мия размер в диа­па­зона от 3.84 до 245.8 кВт·ч. Например, осем модула могат да бъдат сгло­бени в два блока от по четири модула, а девет модула — в три блока от по три модула. По всяко време систе­мата за съхра­не­ние на енер­гия може да бъде раз­ши­рена чрез инста­ли­ране на допъл­ни­телни модули.

Система за съхра­не­ние на енер­гия BYD Battery Box Premium LVS

Модифи­ка­цияЕнергия, kW·hЦена
LVS 3.83.845 680
LVS 7.77.6810 620
LVS 11.511.5215 560
LVS 15.415.3620 500
LVS 19.219.2025 440
LVS 23.023.0430 380
+ модул3.844 940

Цените са в лева с ДДС 20%

Купи или питай

Специфи­ка­ция на BYD Premium LVS

Battery Box Premium LVL

Нисковол­то­вите бате­рии BYD серия LVL се състоят от бло­кове с капа­ци­тет 15.36 кВт·ч и напре­же­ние 51 волта. Два блока могат да се мон­ти­рат един върху друг и да се свър­зват пара­лелно, оси­гу­ря­вайки енер­гиен резерв от 30.72 кВт·ч. В една система могат да се използ­ват до 64 блока, полу­ча­вайки капа­ци­тет 983 кВт·ч.

BYD Battery Box Premium LVL

Системата за съхра­не­ние на енер­гия LVL може да бъде раз­ши­рена впо­след­ствие чрез доба­вяне на нови бате­рии. Поради пара­лел­ното свър­зване на бате­ри­ите номи­нал­ното напре­же­ние винаги остава ниско, неза­ви­симо от раз­мера на хра­ни­ли­щето.

Модифи­ка­цияЕнергия, kW·hЦена
LVL 15.415.3620 080

Цените са в лева с ДДС 20%

Купи или питай

Специфи­ка­ция BYD Premium LVL

Ръковод­ство BYD Premium LVL

Бърз старт BYD Premium LVL

Конфигу­ра­ции BYD Premium LVL

Battery Box Premium HVS

Високо­вол­то­вите бате­рии BYD серия HVS се състоят от модули с капа­ци­тет 2.56 кВт·ч и напре­же­ние 102 волта. Модулите сe под­ре­ждат един върху друг, фор­ми­райки бло­кове и сe свър­зват помежду си с помо­щта на вгра­дени конек­тори, без да са необ­хо­дими кабели. В блок могат да се използ­ват от два до пет модула. Петмодулна кула съхра­нява 12.8 кВт·ч енер­гия.

Модифи­ка­ции на BYD Battery Box Premium HVS

Връзката на моду­лите в блока е серийна, така че номи­нал­ното напре­же­ние е от 204 до 512 волта, в зави­си­мост от броя на моду­лите в устрой­ството. До три една­кви блока също могат да бъдат свър­зани пара­лелно един с друг. По този начин мак­си­мал­ният запас на енер­гия в една HVS система може да бъде 38.4 кВт·ч.

Високо­вол­тови бате­рии BYD Premium HVS

Модулната струк­тура поз­во­лява да се съз­даде хра­ни­лище за енер­гия с жела­ния размер в диа­па­зона от 5.12 до 38.40 кВт·ч. Например, пет модула могат да бъдат сгло­бени в един блок, а шест модула — в два блока от по три модула. По всяко време систе­мата за съхра­не­ние на енер­гия може да бъде раз­ши­рена чрез инста­ли­ране на допъл­ни­телни модули.

Модифи­ка­цияЕнергия, kW·hЦена
HVS 5.15.129 310
HVS 7.77.6813 120
HVS 10.210.2416 930
HVS 12.812.8020 740
+ модул2.563 810

Цените са в лева с ДДС 20%

Купи или питай

Специфи­ка­ция BYD Premium HVS/M

Battery Box Premium HVM

Високо­вол­то­вите бате­рии BYD серия HVM се състоят от модули с капа­ци­тет 2.76 кВт·ч и напре­же­ние 51 волта. Модулите сe под­ре­ждат един върху друг, фор­ми­райки бло­кове и се свър­зват помежду си с помо­щта на вгра­дени конек­тори, без да се използ­ват кабели. В блок могат да се ком­би­ни­рат от три до осем модула. Кула от осем модула съхра­нява 22.08 кВт·ч енер­гия.

Модифи­ка­ции на BYD Battery Box Premium HVM

Връзката на моду­лите в блока е серийна, така че номи­нал­ното напре­же­ние е от 153 до 409 волта, в зави­си­мост от броя модули в устрой­ството. До три една­кви блока също могат да бъдат свър­зани пара­лелно един с друг. По този начин мак­си­мал­ният запас на енер­гия в една HVM система може да бъде 66.24 кВт·ч.

Високо­вол­тови бате­рии BYD Premium HVM

Модулната струк­тура поз­во­лява да се съз­даде запас от енер­гия с необ­хо­ди­мия размер в диа­па­зона от 8.28 до 66.24 кВт·ч. Например, осем модула могат да бъдат сгло­бени в един блок, а девет модула — в три блока от по три модула. По всяко време систе­мата за съхра­не­ние на енер­гия може да бъде раз­ши­рена чрез инста­ли­ране на допъл­ни­телни модули.

Модифи­ка­цияЕнергия, kW·hЦена
HVM 8.38.2813 230
HVM 11.011.0417 080
HVM 13.813.8020 930
HVM 16.616.5624 780
HVM 19.319.3228 630
HVM 22.122.0832 480
+ модул2.763 850

Цените са в лева с ДДС 20%

Купи или питай

Специфи­ка­ция BYD Premium HVS/M

Примери за монтаж

Фирма NENCOM е офи­ци­а­лен дилър на мар­ката BYD. При нас можете да заку­пите бате­рии за само­сто­я­те­лен монтаж или да поръ­чате цялостна услуга за про­ек­ти­ране и изграж­дане на соларна елект­ро­цен­трала.

Доставка на бате­рии BYD Premium в NENCOM

Батерии BYD Premium се доста­вят в здрави дървени кутии

Разопа­ко­ване BYD Premium в NENCOM

Батерии BYD в ком­па­ния NENCOM

Тестване BYD Premium Battery в ком­пания NENCOM

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by