Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Батерии BYD

Батерии BYD

BYD е един от све­тов­ните лидери в про­из­вод­ството на елек­три­че­ски пре­возни сред­ства и системи за съхра­не­ние на енер­гия. Литиево-желязо-фос­фат­ните (LiFePO4 или LFP) бате­рии BYD са известни с висо­ката си надежд­ност и издръж­ли­вост. Гаранция на про­из­во­ди­теля е 10 години.

Съдържа­ние

Особено­сти на бате­ри­ите
Battery Box Premium LVS
Battery Box Premium LVL
Battery Box Premium HVS
Battery Box Premium HVM
Примери за монтаж

Особено­сти на бате­ри­ите

Батери­ите BYD Box Premium не съдъ­р­жат кобалт. Използва­ната от тях LiFePO4 тех­но­ло­гия се харак­те­ри­зира с хими­ческа ста­бил­ност, която оси­гу­рява голям брой цикли и влияе поло­жи­телно върху сигур­но­стта на систе­мата.

Батерии BYD Battery Box Premium LVL отвътре

Батери­ите BYD се използ­ват като част от авто­номни или свър­зани към мре­жата елект­ро­цен­трали, така и в системи за непрекъ­сва­емо захран­ване. Те са съв­ме­стими с едно­фазни и три­фазни инвер­тори на известни марки като Victron Energy, GoodWe, SMA, SolarEdge, Fronius и други.

BYD Battery Box Premium HV

Компани­ята про­из­вежда бате­рии с ниско (LV) и високо (HV) напре­же­ние. Модулната архи­тек­тура поз­во­лява да се съз­да­ват системи за съхра­не­ние на енер­гия с вся­ка­къв капа­ци­тет в диа­па­зона от 4 до 983 kW·h.

Battery Box Premium LVS

Нисковол­то­вите бате­рии BYD серия LVS се състоят от модули с капа­ци­тет от 4 kW·h и напре­же­ние 51 волта. Модулите сe под­ре­ждат един върху друг, фор­ми­райки бло­кове и се свър­зват помежду си с помо­щта на вгра­дени конек­тори, без да се използ­ват кабели.

BYD Battery Box Premium LVS 8.0

В блок могат да се ком­би­ни­рат от един до шест модула. Кула от шест модула съхра­нява 24 kW·h енер­гия.

Модифи­ка­ции на BYD Battery Box Premium LVS

Връзката на моду­лите в блока е пара­лелна, така че номи­нал­ното напре­же­ние винаги е 51 волта, неза­ви­симо от броя модули в систе­мата. Блокове с размер до четири модула също могат да бъдат свър­зани пара­лелно един с друг — до 16 блока в една система. По този начин мак­си­мал­ният запас на енер­гия в една LVS система може да бъде 256 kW·h.

Система от 16 блока BYD Battery Box Premium LVS

Модулната струк­тура поз­во­лява да се съз­да­ват хра­ни­лища на енер­гия с необ­хо­ди­мия размер в диа­па­зона от 4 до 256 kW·h. Например, осем модула могат да бъдат сгло­бени в два блока от по четири модула, а девет модула — в три блока от по три модула. По всяко време систе­мата за съхра­не­ние на енер­гия може да бъде раз­ши­рена чрез инста­ли­ране на допъл­ни­телни модули.

Система за съхра­не­ние на енер­гия BYD Battery Box Premium LVS

LVS
Модифи­ка­ция Енергия, kW·h Цена
LVS 4.0 4 6 210
LVS 8.0 8 10 960
LVS 12.0 12 15 710
LVS 16.0 16 20 460
LVS 20.0 20 25 210
LVS 24.0 24 29 960
+ модуль 4 4 750

Цените са в лева с ДДС 20%

Купи или питай

Специфи­ка­ция BYD Premium LVS

Ръковод­ство BYD Premium LVS

Бърз старт BYD Premium LVS

Конфигу­ра­ции BYD Premium LVS

Battery Box Premium LVL

Нисковол­то­вите бате­рии BYD серия LVL се състоят от бло­кове с капа­ци­тет 15.36 kW·h и напре­же­ние 51 волта. Два блока могат да се мон­ти­рат един върху друг и да се свър­зват пара­лелно, оси­гу­ря­вайки енер­гиен резерв от 30.72 kW·h. В една система могат да се използ­ват до 64 блока, полу­ча­вайки капа­ци­тет 983 kW·h.

BYD Battery Box Premium LVL

Системата за съхра­не­ние на енер­гия LVL може да бъде раз­ши­рена впо­след­ствие чрез доба­вяне на нови бате­рии. Поради пара­лел­ното свър­зване на бате­ри­ите номи­нал­ното напре­же­ние винаги остава ниско, неза­ви­симо от раз­мера на хра­ни­ли­щето.

LVL
Модифи­ка­ция Енергия, kW·h Цена
LVL 15.4 15.36 16 500

Цените са в лева с ДДС 20%

Купи или питай

Специфи­ка­ция BYD Premium LVL

Ръковод­ство BYD Premium LVL

Бърз старт BYD Premium LVL

Конфигу­ра­ции BYD Premium LVL

Battery Box Premium HVS

Високо­вол­то­вите бате­рии BYD серия HVS се състоят от модули с капа­ци­тет 2.56 kW·h и напре­же­ние 102 волта. Модулите сe под­ре­ждат един върху друг, фор­ми­райки бло­кове и сe свър­зват помежду си с помо­щта на вгра­дени конек­тори, без да са необ­хо­дими кабели. В блок могат да се използ­ват от два до пет модула. Петмодулна кула съхра­нява 12.8 kW·h енер­гия.

Модифи­ка­ции на BYD Battery Box Premium HVS

Връзката на моду­лите в блока е серийна, така че номи­нал­ното напре­же­ние е от 204 до 512 волта, в зави­си­мост от броя на моду­лите в устрой­ството. До три една­кви блока също могат да бъдат свър­зани пара­лелно един с друг. По този начин мак­си­мал­ният запас на енер­гия в една HVS система може да бъде 38.4 kW·h.

Високо­вол­тови бате­рии BYD Premium HVS

Модулната струк­тура поз­во­лява да се съз­даде хра­ни­лище за енер­гия с жела­ния размер в диа­па­зона от 5.12 до 38.40 kW·h. Например, пет модула могат да бъдат сгло­бени в един блок, а шест модула — в два блока от по три модула. По всяко време систе­мата за съхра­не­ние на енер­гия може да бъде раз­ши­рена чрез инста­ли­ране на допъл­ни­телни модули.

HVS
Модифи­ка­ция Енергия, kW·h Цена
HVS 5.1 5.12 9 310
HVS 7.7 7.68 13 120
HVS 10.2 10.24 16 930
HVS 12.8 12.80 20 740
+ модуль 2.56 3 810

Цените са в лева с ДДС 20%

Купи или питай

Специфи­ка­ция BYD Premium HV

Battery Box Premium HVM

Високо­вол­то­вите бате­рии BYD серия HVM се състоят от модули с капа­ци­тет 2.76 kW·h и напре­же­ние 51 волта. Модулите сe под­ре­ждат един върху друг, фор­ми­райки бло­кове и се свър­зват помежду си с помо­щта на вгра­дени конек­тори, без да се използ­ват кабели. В блок могат да се ком­би­ни­рат от три до осем модула. Кула от осем модула съхра­нява 22.08 kW·h енер­гия.

Модифи­ка­ции на BYD Battery Box Premium HVM

Връзката на моду­лите в блока е серийна, така че номи­нал­ното напре­же­ние е от 153 до 409 волта, в зави­си­мост от броя модули в устрой­ството. До три една­кви блока също могат да бъдат свър­зани пара­лелно един с друг. По този начин мак­си­мал­ният запас на енер­гия в една HVM система може да бъде 66.24 kW·h.

Високо­вол­тови бате­рии BYD Premium HVM

Модулната струк­тура поз­во­лява да се съз­даде запас от енер­гия с необ­хо­ди­мия размер в диа­па­зона от 8.28 до 66.24 kW·h. Например, осем модула могат да бъдат сгло­бени в един блок, а девет модула — в три блока от по три модула. По всяко време систе­мата за съхра­не­ние на енер­гия може да бъде раз­ши­рена чрез инста­ли­ране на допъл­ни­телни модули.

HVM
Модифи­ка­ция Енергия, kW·h Цена
HVM 8.3 8.28 13 230
HVM 11.0 11.04 17 080
HVM 13.8 13.80 20 930
HVM 16.6 16.56 24 780
HVM 19.3 19.32 28 630
HVM 22.1 22.08 32 480
+ модуль 2.76 3 850

Цените са в лева с ДДС 20%

Купи или питай

Специфи­ка­ция BYD Premium HV

Примери за монтаж

Фирма NENCOM е офи­ци­а­лен дилър на мар­ката BYD. При нас можете да заку­пите бате­рии за само­сто­я­те­лен монтаж или да поръ­чате цялостна услуга за про­ек­ти­ране и изграж­дане на соларна елект­ро­цен­трала.

Доставка на бате­рии BYD Premium в NENCOM

Батерии BYD Premium се доста­вят в здрави дървени кутии

Разопа­ко­ване BYD Premium в NENCOM

Батерии BYD в ком­па­ния NENCOM

Тестване BYD Premium Battery в ком­па­ния NENCOM

Батерия BYD Battery Box Premium LVL

Батерия BYD Battery Box и система за мони­торинг VRM Portal

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by