Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се сгло­бя­ема къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Инвертори Hypontech

Инвертори Hypontech

Фотовол­та­ич­ните инвер­тори Hypontech съче­та­ват високо каче­ство и достъпна цена. Фирмата NENCOM е екс­клу­зи­вен пред­ста­ви­тел на Hypontech за България. Ние про­да­ваме мре­жови и хибридни инвер­тори на едро и дребно, пома­гаме с настройки.

Съдържа­ние

Особено­сти на инвер­то­рите
Мрежови 1-фазни HPK 1~3K
Мрежови 1-фазни HPS 3~6K
Мрежови 3-фазни HPT 3~10K
Мрежови 3-фазни HPT 15~25K
Мрежови 3-фазни HPT 30~50K
Хибридни 1-фазни HHS 3~6K
Хибридни 3-фазни HHT 5~12K
«Умни» елек­тро­мери
Регистра­тор на данни HiManager
Монито­ринг на систе­мата
Настройка на инвер­то­рите
Сертифи­ци­ране на Hypontech

Особено­сти на инвер­то­рите

Към момента Хайпон­тек пред­лага за евро­пей­ския пазар едно­фазни мре­жови инвер­тори (чер­вени), три­фазни мре­жови инвер­тори (сини), а също така бате­рийни и хибридни инвер­тори (бели). Официал­ната гаран­ция за всички модели е 10 години.

Видове инвер­тори Hypontech

Мрежовите инвер­тори Hypontech могат да се кон­фи­гу­ри­рат както за про­дажба на цялата про­из­ве­дена енер­гия в мре­жата, така и за соб­ствено потреб­ле­ние на обекта. Във втория случай е необ­хо­дим смарт­метър, а настрой­ките поз­во­ля­ват или да се огра­ничи пода­ва­нето на излишна енер­гия към мре­жата, или да се раз­реши, в зави­си­мост от дого­вора с мре­жо­вия опе­ра­тор. Няколко инвер­тора могат да се ком­би­ни­рат в една система с помо­щта на HiManager.

Важно: три­фаз­ните мре­жови инвер­тори Hypontech са симет­рични гене­ра­тори и имат два вари­анта за огра­ни­ча­ване на екс­порта: по сумата от всички фази и по фазата с най-малко потреб­ле­ние. В първия случай изход­ната мощ­ност на инвер­тора ще бъде огра­ни­чена до сумата от кон­су­ма­ци­ята на всички фази, което допуска връ­ща­нето към мре­жата по отделни фази при неба­лан­си­рано нато­вар­ване. Във втория случай изход­ната мощ­ност на инвер­тора ще бъде огра­ни­чена на всяка фаза до нивото на потреб­ле­ние на най-нена­то­ва­ре­ната фаза, за да се предот­врати връ­ща­нето към мре­жата по отделни фази.

Хибрид­ните инвер­тори Hypontech са съв­ме­стими с висо­ко­волт­ните LiFePO4 бате­рии Dyness и могат да рабо­тят в раз­лични режими. Първо, те могат да рабо­тят в мрежов режим (без бате­рия), което поз­во­лява изграж­да­нето на фото­вол­та­ична система пое­тапно, доба­вяйки аку­му­ла­тори в бъдеще. Второ, те могат да рабо­тят в три режима с бате­рия: авто­но­мен (със слън­чеви модули без връзка към мре­жата), хибри­ден (със слън­чеви модули и връзка към мре­жата) и като система за непрекъ­сва­емо захран­ване (с връзка към мре­жата, но без слън­чеви модули). Всеки от режи­мите има допъл­ни­телни настройки.

Важно: три­фаз­ните хибридни инвер­тори Hypontech могат да рабо­тят с неба­лан­си­рано нато­вар­ване във всеки от режи­мите (вклю­чи­телно и без бате­рия). Изходната мощ­ност на всяка фаза може неза­ви­симо да варира от нула до 1/3 от номи­нал­ната мощ­ност на инвер­тора.

При ава­рийно прекъ­сване на мре­жата прев­клю­ч­ва­нето към работа от бате­рия се случва за по-малко от 10 ms, оси­гу­ря­вайки непрекъ­с­нато захран­ване. Изходната мощ­ност в авто­но­мен и ава­риен режими на работа не се огра­ни­чава. При свър­зване на хибрид­ния инвер­тор към мре­жата не е необ­хо­дим смарт­метър, защото ком­плектът вклю­чва измер­ва­телни токови транс­фор­ма­тори (CT).

Всички инвер­тори Hypontech имат здрав алу­ми­ниев корпус с клас на защита IP65 и голям ради­а­тор за охла­ждане. Те са обо­рудвани с мно­го­сте­пенна защита, дис­плей, кому­ни­ка­ци­о­нен интер­фейс RS-485 и Wi-Fi адап­тер. Моделите с мощ­ност до 12 kW имат пасивно охла­ждане, моде­лите с мощ­ност от 15 kW са снаб­дени с вен­ти­ла­тори.

В инвер­то­рите Hypontech се полз­ват ком­по­ненти от висок клас от известни про­из­во­ди­тели

В инвер­то­рите Hypontech се използ­ват ком­по­ненти от висок клас от известни про­из­во­ди­тели: Stäubli, Texas Instruments, Fujitsu, MuRata, Tamura и други

Серия HPK 1~3K

Серия HPK са ком­пактни 1-фазни мре­жови инвер­тори с мощ­ност от 1 до 3 kW с един MPPT (Maximum Power Point Tracking). Напреже­ние на входа до 500 V.

Инвертори Hypontech, серия HPK 1-3K

Докумен­та­ция HPK 1~3K

Hypontech HPK 1-3K
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
HPK 1K 1 000

706

HPK 1.5K 1 500 744
HPK 2K 2 000 811
HPK 3K 3 000 976

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Серия HPS 3~6K

Серия HPS са 1-фазни мре­жови инвер­тори с мощ­ност от 3 до 6 kW с два неза­ви­сими MPPT (по един вход за всеки тракер). Напреже­ние на входа до 600 V.

Инвертори Hypontech, серия HPS 4-6K

Докумен­та­ция HPS 3~6K

Hypontech HPS 3-6K
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
HPS 3K 3 000 1 138
HPS 4K 4 000

1 341

HPS 5K 5 000 1 427
HPS 6K 6 000

1 495

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Серия HPT 3~10K

Серия HPT с мощ­ност от 3 до 10 kW са 3-фазни мре­жови инвер­тори с два неза­ви­сими MPPT (по един вход за всеки тракер). Напреже­ние на входа до 1000 V.

Инвертори Hypontech, серия HPT 3-10K

Докумен­та­ция HPT 3~10K

Hypontech HPT 3-10K
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
HPT 3K 3 000

1 889

HPT 4K 4 000 2 001
HPT 5K 5 000 2 092
HPT 6K 6 000 2 174
HPT 8K 8 000 2 347
HPT 10K 10 000 2 516

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Серия HPT 15~25K

Серия HPT с мощ­ност от 15 до 25 kW са 3-фазни мре­жови инвер­тори с два неза­ви­сими MPPT (по два входа за всеки тракер). Напреже­ние на входа до 1000 V.

Инвертори Hypontech, серия HPT 15-25K

Докумен­та­ция HPT 15~25K

Hypontech HPT 15-25K
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
HPT 15K 15 000

2 873

HPT 20K 20 000 3 015
HPT 25K 25 000 3 305

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Серия HPT 30~50K

Серия HPT с мощ­ност от 30 до 50 kW са 3-фазни мре­жови инвер­тори с напре­же­ние на входа до 1100 V. Модифи­ка­ци­ите с мощ­ност 30, 33 и 36 kW имат 3 неза­ви­сими MPPT. Модифи­ка­ци­ите с мощ­ност 40 и 50 kW имат 4 неза­ви­сими MPPT. Всички версии са обо­рудвани с два входа за всеки тракер.

Инвертори Hypontech, серия HPT 30-50K

Докумен­та­ция HPT 30~50K

Hypontech HPT 30-50K
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
HPT 30K 30 000

4 394

HPT 33K 33 000 4 957
HPT 36K 36 000 5 182
HPT 40K 40 000 5 445
HPT 50K 50 000 5 629

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Серия HHS 3~6K

Серия HHS са 1-фазни хибридни инвер­тори с мощ­ност от 3 до 6 kW с два неза­ви­сии MPPT (по един вход за всеки тракер). Напреже­ние на PV входа до 600 V. Напряже­ние на бате­рии от 80 до 480 V.

Инвертори Hypontech, серия HHS

Hypontech HHS 3-6K
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
HHS 3K 3 000

2 854

HHS 3.68K 3 680 2 937
HHS 5K 5 000 3 019
HHS 6K 6 000 3 184

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Серия HHT 5~12K

Серия HHT са 3-фазни хибридни инвер­тори с мощ­ност от 5 до 12 kW с два неза­ви­сии MPPT (по един вход за всеки тракер). Напреже­ние на PV входа до 1100 V. Напряже­ние на бате­рии от 160 до 800 V.

Hypontech HHT 5-12K
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
HHT 5K 5 000

4 694

HHT 6K 6 000 4 882
HHT 8K 8 000 5 257
HHT 10K 10 000 5 633
HHT 12K 12 000 6 008

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

«Умни» елек­тро­мери

За фото­вол­та­ични системи без соб­ствено потреб­ле­ние, които отда­ват цялата про­из­ве­дена енер­гия към мре­жата, Smart Meter не е необ­хо­дим. За системи, пред­на­зна­чени за соб­ствени нужди, е необ­хо­дим Smart Meter, който се инста­лира на входа на мре­жата между елек­тро­мера на мре­жо­вия опе­ра­тор и потре­би­те­лите. Хибрид­ните инвер­тори Hypontech съдъ­р­жат в ком­плекта измер­ва­телни токови транс­фор­ма­тори (CT), които изпъл­ня­ват ролята на смарт метъра.

Едноли­нейна схема за инста­ли­ране на смарт метъра Eastron за инвер­тора Hypontech

Едноли­нейна схема за инста­ли­ране на смарт метъра

Smart Meter се свързва с инвер­тора чрез интер­фейса RS-485 и му съоб­щава данни за потреб­ле­ни­ето на енер­гия от мре­жата (при недо­статък на слън­чева енер­гия) и за екс­порта на енер­гия в мре­жата (при изли­шък на слън­чева енер­гия). Инверторът използва тези данни за регу­ли­ране на мощ­но­стта и ги пре­дава към пор­тала за мони­то­ринг чрез интернет. В настрой­ките на инвер­тора, в зави­си­мост от усло­ви­ята на дого­вора с мре­жо­вия опе­ра­тор, е въз­можно частично да се огра­ничи или напълно да се забрани (zero feed-in) въз­връ­ща­нето на излишна енер­гия към мре­жата. Поради тази при­чина Smart Meter в подобни системи поня­кога нари­чат «огра­ни­чи­тел».

В системи с инвер­то­рите Hypontech се полз­ват «умни» елек­тро­мери на Eastron: 1-фазни и 3-фазни, с директно измер­ване (до 100 A) и с измер­ва­телни токови транс­фор­ма­тори (CT). Четирите модела се мон­ти­рат на DIN шина, имат дис­плей с под­светка и бутони за прег­лед на измер­ва­ните пара­метри: активна и реак­тивна енер­гия, напре­же­ние, честота и други.

Електро­мери Eastron за инвер­тори Hypontech

Eastron
Модифи­ка­ция Фази Измерване Цена
SDM 230 1 директно 147
SDM 120 CTM 1 CT 164
SDM 630 3 директно 282
SDM 630 MCT 3 CT 329

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Свързване на елек­тро­мер Eastron към инвер­тор Hypontech

Datasheet Eastron SDM 230

Datasheet Eastron SDM 120 CTM

Datasheet Eastron SDM 630

Datasheet Eastron SDM 630 MCT

Manual Eastron SDM 230

Manual Eastron SDM 120 CTM

Manual Eastron SDM 630

Manual Eastron SDM 630 MCT

Регистра­тор на данни HiManager

В някои ситу­а­ции ще е необ­хо­дим спе­ци­а­лен логер HiManager, който предо­ставя допъл­ни­телни въз­мож­но­сти:

1. Вашата мре­жова PV система е пред­на­зна­чена за соб­ствено потреб­ле­ние, на входа на мре­жата е инста­ли­ран Smart Meter. В тъм­ната част на дено­но­щи­ето мре­жо­вият инвер­тор «заспива» и не пре­дава към пор­тала данни за потреб­ле­ние на енер­гия от мре­жата. HiManager никога не спи, което поз­во­лява съби­ра­нето на ста­ти­стика дено­нощно.

2. Необхо­димо е да ком­би­ни­рате няколко инвер­тора за пара­лелна работа в една система. В този случай инвер­то­рите се свър­зват после­до­ва­телно един към друг чрез кому­ни­ка­ци­о­нен интер­фейс RS-485: до 16 броя с нали­чен смарт метър в систе­мата или до 32 броя в систе­мата без смарт метъра. Ако в систе­мата няма повече от 16 инвер­тора, послед­ният се свързва към конек­тора COM1 на HiManager. COM2 при това може да се използва за свър­зване на смарт метъра. Ако в систе­мата има повече от 16 инвер­тора, тогава и двата конек­тора се полз­ват за свър­зване на инвер­то­рите.

Конектори Hypontech HiManager

Конектори HiManager

HiManager
Модифи­ка­ция Цена
HiManager 526

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Manual Hypontech HiManager

Монито­ринг на систе­мата

За мони­то­ринг на фото­вол­та­ични системи с инвер­то­рите Hypontech чрез интернет работи без­пла­тен Hypon.Cloud. Всеки инста­ла­тор или соб­стве­ник на система може да реги­стрира елект­ро­цен­трала в пор­тала, за да я кон­тро­лира в реално време и да ана­ли­зира ста­ти­сти­ката. В много случаи това не изис­ква заку­пу­ване на допъл­ни­телно обо­рудване, достатъ­чен е Wi-Fi адап­тер, който е вклю­чен в ком­плект на доствка с инвер­тора.

Manual Hypontech HiPortal

Настройка на инвер­то­рите

Инверто­рите Hypontech могат да бъдат настро­ени както локално, така и чрез интернет. Тук ще наме­рите необ­хо­ди­мите инструк­ции:

Hypontech Wi-Fi stick guide

Hypontech settings from HiPortal

Hypontech local settings

Сертифи­ци­ране Hypontech

Инверто­рите Hypontech, пред­ла­гани на нашия уеб­сайт, са сер­ти­фи­ци­рани по евро­пей­с­ките стан­дарти за без­опас­ност и елек­тро­маг­нитна съв­ме­сти­мост. Произво­ди­те­лят декла­рира съо­т­вет­стви­ето на инвер­то­рите Hypontech с евро­пей­с­ките норми в този общ доку­мент:

Деклара­ция на Hypontech

Освен това, в опи­са­ни­ето на всяка серия инвер­тори ще наме­рите съо­т­вет­ните сер­ти­фи­кати. Голяма част от сер­ти­фи­ка­тите е изда­дена от TÜV SÜD Product Service GmbH (Германия) и може да бъде про­ве­рена по номера на офи­ци­ал­ния уеб­сайт на тества­щата орга­ни­за­ция. Услови­ята за сер­ти­фи­ци­ране пред­по­ла­гат редовна про­верка на про­из­вод­стве­ния процес и про­дук­тите.

Инверто­рите Hypontech са сер­ти­фи­ци­рани в Германия TÜV SÜD Product Service GmbH в съо­т­вет­ствие с евро­пей­с­ките стан­дарти

Фрагмент на един от сер­ти­фи­ка­тите Hypontech: подпис «Production monitored» върху печата TÜV озна­чава редо­вен кон­трол на про­из­вод­ството

Нашата фирма е офи­ци­а­лен дис­три­бу­тор на про­дук­тите на Hypontech за България. Ние про­да­ваме инвер­тори на едро и дребно, оси­гу­ря­ваме тех­ни­ческа под­дръжка и гаран­ци­онно обслуж­ване.

Фирмата NENCOM е екс­клу­зи­вен пред­стви­тел на Hypontech в България

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by