За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

PV инвертори Hypontech

PV инвертори Hypontech

Мрежовите фото­вол­та­ични инвер­тори Hypontech съче­та­ват високо каче­ство и достъпна цена. Фирмата NENCOM е екс­клу­зи­вен пред­ста­ви­тел на Hypontech за България. Ние про­да­ваме инвер­тори на едро и дребно, пома­гаме с настройки.

Съдържа­ние

Особено­сти на инвер­то­рите
Инвертори HPK 1~3K
Инвертори HPS 4~6K
Инвертори HPT 3~10K
Инвертори HPT 15~25K
Инвертори HPT 30~50K
Електро­мери
Монито­ринг на систе­мата
Настройка на инвер­то­рите
Сертифи­ци­ране на Hypontech

Особено­сти на инвер­то­рите

В момента Хайпон­тек пред­лага за евро­пей­ския пазар 1-фазни инвер­тори с мощ­ност от 1 до 6 kW (чер­вени) и 3-фазни инвер­тори с мощ­ност от 3 до 50 kW (сини). Официал­ната гаран­ция за всички модели е 10 години.

Инверто­рите Hypontech имат здрав алу­ми­ниев корпус с клас на защита IP65 и голям ради­а­тор за охла­ждане. Те са обо­рудвани с мно­го­сте­пенна защита, дис­плей, кому­ни­ка­ци­о­нен интер­фейс RS-485 и Wi-Fi адап­тер. Моделите с мощ­ност до 10 kW имат пасивно охла­ждане, моде­лите с мощ­ност от 15 kW са обо­рудвани с вен­ти­ла­тори.

В инвер­то­рите Hypontech се полз­ват ком­по­ненти от висок клас от известни про­из­во­ди­тели

В инвер­то­рите Hypontech се използ­ват ком­по­ненти от висок клас от известни про­из­во­ди­тели: Stäubli, Texas Instruments, Fujitsu, MuRata, Tamura и други

Серия HPK 1~3K

Серия HPK са ком­пактни 1-фазни инвер­тори с мощ­ност от 1 до 3 kW с един MPPT (Maximum Power Point Tracking). Напреже­ние на входа до 500 V.

Инвертори Hypontech, серия HPK 1-3K

Hypontech HPK 1-3K
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
HPK 1K 1 000

706

HPK 1.5K 1 500 744
HPK 2K 2 000 811
HPK 3K 3 000 976

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Datasheet Hypontech HPK 1~3K

Manual Hypontech HPK 1~3K

EN 62109 Certificate HPK 1~3K

EN 62109 Attestation HPK 1~3K

EN 50549 Compliance HPK 1~3K

EN 61000 Compliance HPK 1~3K

Серия HPS 4~6K

Серия HPS са 1-фазни инвер­тори с мощ­ност от 4 до 6 kW с два неза­ви­сими MPPT (по един вход за всеки тракер). Напреже­ние на входа до 600 V.

Инвертори Hypontech, серия HPS 4-6K

Hypontech HPS 4-6K
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
HPS 4K 4 000

1 341

HPS 5K 5 000 1 427
HPS 6K 6 000

1 495

HPS 6.5K 6 500

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Datasheet Hypontech HPS 4~6K

Manual Hypontech HPS 4~6K

EN 62109 Certificate HPS 4~6K

EN 62109 Attestation HPS 4~6K

Серия HPT 3~10K

Серия HPT с мощ­ност от 3 до 10 kW са 3-фазни инвер­тори с два неза­ви­сими MPPT (по един вход за всеки тракер). Напреже­ние на входа до 1000 V.

Инвертори Hypontech, серия HPT 3-10K

Hypontech HPT 3-10K
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
HPT 3K 3 000

1 889

HPT 4K 4 000 2 001
HPT 5K 5 000 2 092
HPT 6K 6 000 2 174
HPT 8K 8 000 2 347
HPT 10K 10 000 2 516

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Datasheet Hypontech HPT 3~10K

Manual Hypontech HPT 3~10K

EN 62109 Certificate HPT 3~10K

EN 62109 Attestation HPT 3~10K

EN 50549 Compliance HPT 3~10K

EN 61000 Compliance HPT 3~10K

Серия HPT 15~25K

Серия HPT с мощ­ност от 15 до 25 kW са 3-фазни инвер­тори с два неза­ви­сими MPPT (по два входа за всеки тракер). Напреже­ние на входа до 1000 V.

Инвертори Hypontech, серия HPT 15-25K

Hypontech HPT 15-25K
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
HPT 15K 15 000

2 873

HPT 20K 20 000 3 015
HPT 25K 25 000 3 305

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Datasheet Hypontech HPT 15~25K

Manual Hypontech HPT 15~25K

EN 62109 Certificate HPT 15~25K

EN 62109 Attestation HPT 15~25K

EN 50549 Compliance HPT 15~25K

EN 61000 Compliance HPT 15~25K

Серия HPT 30~50K

Серия HPT с мощ­ност от 30 до 50 kW са 3-фазни инвер­тори с напре­же­ние на входа до 1100 V. Модифи­ка­ци­ите с мощ­ност 30, 33 и 36 kW имат 3 неза­ви­сими MPPT. Модифи­ка­ци­ите с мощ­ност 40 и 50 kW имат 4 неза­ви­сими MPPT. Всички версии са обо­рудвани с два входа за всеки тракер.

Инвертори Hypontech, серия HPT 30-50K

Hypontech HPT 30-50K
Модифи­ка­ция Мощност, W Цена
HPT 30K 30 000

4 394

HPT 33K 33 000 4 957
HPT 36K 36 000 5 182
HPT 40K 40 000 5 445
HPT 50K 50 000 5 629

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Datasheet Hypontech HPT 30~50K

Manual Hypontech HPT 30~50K

EN 62109 Certificate HPT 30~50K

EN 62109 Attestation HPT 30~50K

EN 50549 Compliance HPT 30~50K

EN 61000 Compliance HPT 30~50K

«Умни» елек­тро­мери

За фото­вол­та­ични системи без соб­ствено потреб­ле­ние, които отда­ват цялата про­из­ве­дена енер­гия към мре­жата, Smart Meter не е необ­хо­дим. За системи, пред­на­зна­чени за соб­ствени нужди, е необ­хо­дим Smart Meter, който се инста­лира на входа на мре­жата между елек­тро­мера на мре­жо­вия опе­ра­тор и потре­би­те­лите.

Едноли­нейна схема за инста­ли­ране на смарт метъра Eastron за инвер­тора Hypontech

Едноли­нейна схема за инста­ли­ране на смарт метъра

Smart Meter се свързва с инвер­тора чрез интер­фейса RS-485 и му съоб­щава данни за потреб­ле­ни­ето на енер­гия от мре­жата (при недо­статък на слън­чева енер­гия) и за екс­порта на енер­гия в мре­жата (при изли­шък на слън­чева енер­гия). Инверторът използва тези данни за регу­ли­ране на мощ­но­стта и ги пре­дава към пор­тала за мони­то­ринг чрез интернет. В настрой­ките на инвер­тора, в зави­си­мост от усло­ви­ята на дого­вора с мре­жо­вия опе­ра­тор, е въз­можно частично да се огра­ничи или напълно да се забрани (zero feed-in) въз­връ­ща­нето на излишна енер­гия към мре­жата. Поради тази при­чина Smart Meter в подобни системи поня­кога нари­чат «огра­ни­чи­тел».

В системи с инвер­то­рите Hypontech се полз­ват «умни» елек­тро­мери на Eastron: 1-фазни и 3-фазни, с директно измер­ване (до 100 A) и с измер­ва­телни токови транс­фор­ма­тори (CT). Четирите модела се мон­ти­рат на DIN шина, имат дис­плей с под­светка и бутони за прег­лед на измер­ва­ните пара­метри: активна и реак­тивна енер­гия, напре­же­ние, честота и други.

Електро­мери Eastron за инвер­тори Hypontech

Eastron
Модифи­ка­ция Фази Измерване Цена
SDM 230 1 директно 147
SDM 120 CTM 1 CT 164
SDM 630 3 директно 282
SDM 630 MCT 3 CT 329

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Свързване на елек­тро­мер Eastron към инвер­тор Hypontech

Datasheet Eastron SDM 230

Datasheet Eastron SDM 120 CTM

Datasheet Eastron SDM 630

Datasheet Eastron SDM 630 MCT

Manual Eastron SDM 230

Manual Eastron SDM 120 CTM

Manual Eastron SDM 630

Manual Eastron SDM 630 MCT

Монито­ринг на систе­мата

За мони­то­ринг на фото­вол­та­ични системи с инвер­то­рите Hypontech чрез интернет работи без­пла­тен HiPortal . Всеки инста­ла­тор или соб­стве­ник на система може да реги­стрира елект­ро­цен­трала в пор­тала, за да я кон­тро­лира в реално време и да ана­ли­зира ста­ти­сти­ката. В много случаи това не изис­ква заку­пу­ване на допъл­ни­телно обо­рудване, достатъ­чен е Wi-Fi адап­тер, който е вклю­чен в ком­плект на доствка с инвер­тора.

Логер Hypontech HiManager

HiPortal и логер HiManager

В някои ситу­а­ции ще е необ­хо­дим спе­ци­а­лен логер HiManager, който предо­ставя допъл­ни­телни въз­мож­но­сти:

1. Вашата PV система е пред­на­зна­чена за соб­ствено потреб­ле­ние, на входа на мре­жата е инста­ли­ран Smart Meter. В тъм­ната част на дено­но­щи­ето инвер­торът «заспива» и не пре­дава към пор­тала данни за потреб­ле­ние на енер­гия от мре­жата. HiManager никога не спи, което поз­во­лява съби­ра­нето на ста­ти­стика дено­нощно.

2. Необхо­димо е да ком­би­ни­рате няколко инвер­тора за пара­лелна работа в една система. В този случай инвер­то­рите се свър­зват после­до­ва­телно един към друг чрез кому­ни­ка­ци­о­нен интер­фейс RS-485: до 16 броя с нали­чен смарт метър в систе­мата или до 32 броя в систе­мата без смарт метъра. Ако в систе­мата няма повече от 16 инвер­тора, послед­ният се свързва към конек­тора COM1 на HiManager. COM2 при това може да се използва за свър­зване на смарт метъра. Ако в систе­мата има повече от 16 инвер­тора, тогава и двата конек­тора се полз­ват за свър­зване на инвер­то­рите.

Конектори Hypontech HiManager

Конектори HiManager

HiManager
Модифи­ка­ция Цена
HiManager 526

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Manual Hypontech HiManager

Manual Hypontech HiPortal

Настройка на инвер­то­рите

Инверто­рите Hypontech могат да бъдат настро­ени както локално, така и чрез интернет. Тук ще наме­рите необ­хо­ди­мите инструк­ции:

Hypontech Wi-Fi stick guide

Hypontech settings from HiPortal

Hypontech local settings

Сертифи­ци­ране Hypontech

Инверто­рите Hypontech, пред­ла­гани на нашия уеб­сайт, са сер­ти­фи­ци­рани по евро­пей­с­ките стан­дарти за без­опас­ност и елек­тро­маг­нитна съв­ме­сти­мост. Произво­ди­те­лят декла­рира съо­т­вет­стви­ето на инвер­то­рите Hypontech с евро­пей­с­ките норми в този общ доку­мент:

Деклара­ция на Hypontech

Освен това, в опи­са­ни­ето на всяка серия инвер­тори ще наме­рите съо­т­вет­ните сер­ти­фи­кати. Голяма част от сер­ти­фи­ка­тите е изда­дена от TÜV SÜD Product Service GmbH (Германия) и може да бъде про­ве­рена по номера на офи­ци­ал­ния уеб­сайт на тества­щата орга­ни­за­ция. Услови­ята за сер­ти­фи­ци­ране пред­по­ла­гат редовна про­верка на про­из­вод­стве­ния процес и про­дук­тите.

Инверто­рите Hypontech са сер­ти­фи­ци­рани в Германия TÜV SÜD Product Service GmbH в съо­т­вет­ствие с евро­пей­с­ките стан­дарти

Фрагмент на един от сер­ти­фи­ка­тите Hypontech: подпис «Production monitored» върху печата TÜV озна­чава редо­вен кон­трол на про­из­вод­ството

Нашата фирма е офи­ци­а­лен дис­три­бу­тор на про­дук­тите на Hypontech за България. Ние про­да­ваме инвер­тори на едро и дребно, оси­гу­ря­ваме тех­ни­ческа под­дръжка и гаран­ци­онно обслуж­ване.

Фирмата NENCOM е екс­клу­зи­вен пред­стви­тел на Hypontech в България

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2023 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by