Отопление с пелети в тристаен апартамент

Отопле­ние с пелети в три­стаен апар­тамент

14.01.2014

През януари 2014 година полу­чихме поръчка за монтаж на система за отоп­ле­ние в три­стаен апар­та­мент във Варна. В къщата имаше цен­тра­лен димо­от­вод, поради което беше взето реше­ние да се инста­лира пелетна камина с водна риза и ради­а­тори за отоп­ле­ние.

След обсъж­дане с кли­ента на раз­лични пелетни камини, избрахме модел BURNiT Comfort с мощ­ност 15 kW. Тази камина работи авто­ма­тично — достатъчно е да зада­дете в настрой­ките жела­ната тем­пе­ра­тура и да напъл­ните бун­кера с пелети.

Камината се пали сама, управ­лява пода­ва­нето на топ­лив­ните гра­нули в горив­ната камера, цир­ку­ла­ци­ята на топло­но­си­теля в отопли­тел­ната система и други пара­метри. Смяна на настрой­ките е въз­можна с помо­щта на дистан­ци­он­ното управ­ле­ние.

Пелетна камина BURNiT в апар­та­мент

Също така инста­ли­рахме алу­ми­ни­еви ради­а­тори Helyos 500 във всички стаи с въз­мож­ност за инди­ви­ду­ално регу­ли­ране на тем­пе­ра­турата.

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2023 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by