Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Дървесни пелети (гранули)

Дървесни пелети (гранули)

24.02.2015 07.10.2019

Дървес­ните пелети — са гра­нули с цилин­дрична форма, про­из­ве­дени от отпадъци на дър­во­об­ра­ботка. Те са еко­ло­гично чисто био­го­риво и имат ред пре­дим­ства в срав­не­ние с кон­вен­цио­нал­ните дърва за огрев и други източ­ници на енер­гия.

Внимание: тази статия е само с инфор­ма­ци­онна цел. Не про­да­ваме пелети. Основният профил на нашата дей­ност е изграж­да­нето на фото­вол­та­ични системи.

Содержа­ние

Предим­ства на пелети
Производ­ство
Екология
Специфична топ­лина на изга­ряне
Стандарти и сер­ти­фи­ка­ция
Качество на пелети
Сравне­ние с елек­три­че­ство
Сравне­ние с дърва
Ръковод­ство ENplus
ENplus Handbook
Полезни доку­менти

Предим­ства на пелети

Пелетите съдъ­р­жат по-малко влага, откол­кото сухите дърва, имат по-висока плът­ност и заемат по-малко място. Те са удобни за транс­пор­ти­ране, разто­вар­ване, съхра­не­ние, и, бла­го­да­ре­ние на стан­дарт­ните си раз­мери и рав­но­мер­ната си плът­ност, поз­во­ля­ват напълно да се авто­ма­ти­зира про­це­сът на отоп­ле­ние.

При изга­ряне пеле­титe отде­лят повече топ­лина в срав­не­ние с дър­вата и обра­зу­ват зна­чи­телно по-малко пепел. Освен това, пеле­тите се про­из­веж­дат от суро­вини, които по-рано са изгни­вали в гори или изга­ряли по сме­тища. Сега това е ико­но­мично био­го­риво, което ще ви поз­воли да си отоп­ля­вате поме­ще­ния и полу­ча­вате топла вода по удобен начин.

За отоп­ле­ние с гра­нули се използ­ват авто­ма­ти­зи­рани пелетни котли или пелетни камини. Вие само трябва да напъл­ните резер­во­ара с гра­нули и да избе­рете жела­ната тем­пе­ра­тура на панела, а всичко оста­нало ще свърши авто­ма­ти­ката.

Пелетно обо­рудване отлично работи в ком­би­на­ция със слън­чеви колек­тори, оси­гу­ря­вайки още повече ико­но­мия.

Пелетите се използ­ват не само за отоп­ле­ние в дома­кин­ства, но и в про­миш­лен мащаб за про­из­вод­ство на топ­линна и елек­три­ческа енер­гия.

Производ­ство

Стърго­тини и талаш, оста­ващи след дър­во­об­ра­ботка, се насит­ня­ват и изсу­ша­ват в спе­ци­ална камера, след което се пре­со­ват в гра­нули под високо наля­гане. Свързва­щият еле­мент е лигнин, съдъ­р­жащ се в дър­ве­сина.

Производ­ство на пелетни гра­нули

След това пеле­тите се охла­ждат, опа­ко­ват се в чували (обик­но­вено по 15 kg), биг-бегове (около 1 тон) или се доста­вят до обекта насипно със спе­ци­а­лен транс­порт.

Доставка на пелетни гра­нули

Екология

При изга­ряне на дър­ве­сина се отделя тол­кова въг­ле­ро­ден диок­сид (CO2), кол­кото е било поето от дър­вото по време на израства­нето му. Освен това, ако не се изга­рят отпадъ­ците от дър­во­об­ра­ботка, те ще отде­лят същото коли­че­ство COв про­цеса на раз­ла­гане.

По този начин, изга­ряйки пелети, ние не вна­сяме допъл­ни­телни коли­че­ства въг­ле­ро­ден диок­сид в атмо­сфе­рата, което се случва при изга­ряне на въг­лища, нефт или газ, и не заси­л­ваме пар­ни­ко­вия ефект.

Енерги­ята, запа­зена в пелетни гра­нули, дърва, бри­кети и други видове био­го­риво, също има слън­чев про­из­ход, но, за раз­лика от изко­па­е­мите горива, се явява възоб­но­вяем ресурс.

Специфична топ­лина на изга­ряне

Топлината на изга­ряне, име­ну­ема също кало­рич­ност или топло­творна спо­соб­ност, е един от най-важ­ните потре­би­тел­ски пара­метри. Измерва се в мега­д­жа­ули, кило­ка­ло­рии или в по-известни кило­ват-часове. Топлотвор­но­стта на един кило­грам каче­ствени пелети обик­но­вено е от 4.6 до 5.1 kW·h. Точно тол­кова топ­линна енер­гия се отделя при пъл­ното изга­ряне на един кило­грам дър­весни гра­нули.

Некаче­стве­ните пелети имат ниска топ­лина на изга­ряне. Затова за по-малко пари полу­ча­ваме и по-малко коли­че­ство топ­линна енер­гия. Освен това, такава ико­но­мия неми­ну­емо води до изли­зане от строя на скъ­по­стру­ваща тех­ника.

Стандарти и сер­ти­фи­ка­ция

До 2015 година в Европа е дей­ствал стан­дарт EN 14961-2, опре­де­лящ изис­ква­ни­ята към пелетни горива. Той вече е заме­нен с по-строг меж­ду­на­ро­ден стан­дарт ISO 17225-2. Много бъл­гар­ски про­из­во­ди­тели на пелети сер­ти­фи­ци­рат про­дук­ци­ята си по немски стан­дарт DIN 51731 или австрий­ски ÖNORM M 7135.

Също така съще­ствува доб­ро­волна схема за сер­ти­фи­ци­ране ENplus , която се базира на нов меж­ду­на­ро­ден стан­дарт ISO 17225-2, но излиза извън рам­ките му с по-строги норми и допъл­ни­телни изис­ква­ния към гори­вните гра­нули. ENplus под­раз­бира кон­трол по цялата верига (избор на суро­вина, про­из­вод­ствен процес, опа­ковка, доставка и съхра­не­ние), а не само на край­ния про­дукт. Схемата ENplus е раз­ра­бо­тена от Немски Пелетен Институт (DEPI ) и се раз­вива от Европей­ски Пелетен Съвет (EPC ), който се явява част от Европей­с­ката Асоциа­ция на Биомаса (AEBIOM ).

Логотип ENplus

Логоти­път ENplus за пелети клас A1 с уни­ка­лен 5-значен ID за сер­ти­фи­ци­ран про­из­во­ди­тел или трейдър. Пъвите 2 сим­вола ID озна­ча­ват стра­ната на реги­стра­ция на ком­па­ни­ята, след­ва­щите 3 сим­вола — номер на ком­па­ни­ята в реги­стъра ENplus за съо­т­вет­ната страна. Всички сер­ти­фи­ци­рани ком­па­нии са пуб­ли­ку­вани на меж­ду­на­род­ния сайт ENplus

Качество на пелети

В съо­т­вет­ствие с ENplus, пелети за битови нужди се раз­де­лят на 3 класа каче­ство: A1, A2 и B. Основните отли­чия между тези кла­сове са в допу­сти­мото коли­че­ство обра­зу­ване на пепел и тем­пе­ра­ту­рата й на топене. Тези пара­метри са важни за надеждна работа на пелет­ните котли, печки и камини, тъй като сто­пя­ва­нето на пепе­лта може да доведе до натруп­ване на твърда шлака и повре­ждане на отопли­тел­ното обо­рудване.

На спе­ци­а­ли­стите от NENCOM вече се е случ­вало да въз­ста­но­вя­ват рабо­то­спо­соб­но­стта на пелетно обо­рудване, нару­шено при използване на нека­че­ствено гориво. Изглежда това така:

Стопена пепел е бло­ки­рала систе­мата за авто­ма­тично очистване на пеле­тен котел

Стопена пепел е бло­ки­рала систе­мата за авто­ма­тично очистване на пеле­тен котел

Също така стан­дартът ENplus огра­ни­чава съдъ­р­жа­ни­ето на хлор в пеле­тите, тъй като висо­ките му зна­че­ния пре­диз­ви­кват коро­зия на горив­ната камера. Това са само някои от изис­ква­ни­ята на този стан­дарт:

ПараметърENplus
A1
ENplus
A2
ENplus
B
Топлотвор­ност, kW·h/kg≥4.6
Пепелно съдъ­р­жа­ние, масов %≤0.7≤1.2≤2.0
t на топене на пепел, °C≥1 200≥1 100≥1 100
Азот, масов %≤0.3≤0.5≤1.0
Сяра, масов %≤0.04≤0.05≤0.05
Хлор, масов %≤0.02≤0.02≤0.03
Диаметър, mm6±1 или 8±1
Дължина, mm3.15 < Д ≤ 40
Влажност, масов %≤10
Насипна плът­ност, kg/m3600 ≤ НП ≤ 750

За котли и камини с малка мощ­ност (до 50 kW) се пре­поръ­чва да се използ­ват пелети от клас A1. За отопли­телно обо­рудване със средна мощ­ност (от 50 до 100 kW) е допу­стимо използва­нето на пелети от клас A2. Гранулите от клас B могат да се използ­ват само в голе­мите котли (от 100 kW) и само в случай, когато това е пред­ви­дено в инструк­ция от про­из­во­ди­теля на отопли­тел­ната тех­ника.

Сравне­ние с елек­три­че­ство

КПД на елек­три­че­ски котел, раз­по­ло­жен в отоп­ля­емо поме­ще­ние е ~100% (ако гра­ни­ците на систе­мата се считат за част от това поме­ще­ние), тъй като в него цялата кон­су­ми­рана елек­три­ческа енер­гия се пре­об­ра­зува в топ­линна. Но ако елек­тро­мерът е раз­по­ло­жен далеч от отоп­ля­ва­ното поме­ще­ние, тогава нагря­ва­нето на кабела в този участък ще озна­чава загуби. Така че при­е­маме ефек­тив­но­стта на елек­три­че­ското отоп­ле­ние за услов­ните 99%.

В същото време ефек­тив­но­стта на съвре­мен­ните пелетни котли и камини обик­но­вено е от 80 до 90%, дори в лабо­ра­торни усло­вия, тъй като зна­чи­телна част от топ­ли­ната гене­ри­рана от гори­вото се губи през комина. Действи­тел­ната ефек­тив­ност винаги ще бъде по-ниска от лабо­ра­тор­ната, поради не иде­ал­ните усло­вия за изга­ряне на гориво и обра­зу­ва­нето на сажди върху вод­ната риза.

Без да се задъл­бо­ча­ваме в мало­зна­чи­мите подроб­но­сти, можем да при­е­мем, че КПД на пелетно отопли­телно устрой­ство е 78%, а топло­твор­но­стта на пелет­ните гра­нули е 4.8 kW·h/kg. Да пред­по­ло­жим, че за отоп­ле­ние са ни необ­хо­дими 5 000 kW·h топ­линна енер­гия за сезона. Нека пре­смет­нем, колко пелети ще ни потряб­ват за това, и да срав­ним раз­хо­дите за тях с тези за елек­три­че­ско отоп­ле­ние:

ПараметърПелетиЕлектри­че­ство
нощ24 часа
Необхо­дима топ­линна енер­гия, kW·h5 0005 0005 000
КПД на котела, %789999
Разход на енер­го­но­си­теля, kW·h6 4105 0505 050
Топлотвор­ност, kW·h/kg4.8--
Маса на енер­го­но­си­теля, kg1 335--
Цена на енер­го­но­си­теля, лв/kg0.50--
Цена на енер­го­но­си­теля, лв/kW·h0.100.120.19
Стойност на отоп­ле­ние, лв668606960

В таб­ли­цата са използвани ори­ен­ти­ро­въчни цени на енер­го­но­си­тели в България за 2017 година: пелети — 500 лв/тон; елек­три­че­ство по дневна тарифа — 0.22 лв/kW·h (продъ­л­жи­тел­ност 16 часа); елек­три­че­ство по нощна тарифа — 0.12 лв/kW·h (продъ­л­жи­тел­ност 8 часа)

Както се вижда от таб­ли­цата, отоп­ле­ние с елек­три­че­ски котел в дено­но­щен режим с 44% по-скъпо от отоп­ле­ни­ето с пелети. При използване само на нощ­ната тарифа, елек­три­че­ството става по-изгодно с 9%. Ценови пари­тет се достига при пълно използване на нощ­ната тарифа (8 часа) и един час на дневна тарифа:

Cрав­ня­ване на стой­но­стите на пелети и елек­три­че­ство за отоп­ле­ние

Разбира се, по удоб­ство при използване, без­опас­ност и еко­ло­гич­ност на обекта (без отчи­тане на про­из­вод­стве­ната верига) елек­три­че­ското отоп­ле­ние е извън кон­ку­рен­ция. Но ако използ­ваме за отоп­ле­ние елек­три­че­ство, про­из­ве­дено, напри­мер, във въг­лищна елект­ро­цен­трала (КПД около 35% и загуби при пода­ване), то замър­ся­ваме атмо­сфе­рата зна­чи­телно повече, откол­кото при изга­ряне на пелети.

Освен това, в много случаи инста­ли­ра­нето на елек­три­че­ски котел с необ­хо­дима мощ­ност просто не е въз­можно, ако тази мощ­ност не може да бъде предо­ста­вена от опе­ра­тора на елек­три­че­с­ката мрежа. Също така трябва да се отчете рискът да оста­нем без отоп­ле­ние при прекъ­сване на елек­тро­за­хран­ва­нето.

Напълно разу­мен може да бъде ком­би­ни­ран вари­ант на отоп­ле­ние: през деня — с пеле­тен котел или камина, а през нощта — допъл­ни­телно затоп­ляне или пъл­но­ценно отоп­ле­ние с елек­три­че­ство.

При това срав­не­ние ние не раз­глеж­даме тер­мо­помпи, които имат кое­фи­ци­ент на транс­фор­ма­ция (да не се бърка с КПД) повече от еди­ница. Такива уста­новки, въпреки, че са по-скъпи от елек­три­че­с­ките котли, гене­ри­рат повече топ­линна енер­гия, откол­кото кон­су­ми­ра­ното за това елек­три­че­ство.

Сравне­ние с дърва

Отопле­ние с дърва излиза при­бли­зи­телно 2 пъти по-евтино, откол­кото с пелети, ако срав­ня­ваме котли с водни кон­тури:

ПараметърПелетиДърва
Необхо­дима топ­линна енер­гия, kW·h5 0005 000
КПД на котела, %7863
Разход на енер­го­но­си­теля, kW·h6 4107 937
Топлотвор­ност, kW·h/kg4.84.2
Маса на енер­го­но­си­теля, kg1 3351 890
Обем на енер­го­но­си­теля, m324
Цена на енер­го­но­си­теля, лв/kg0.500.17
Цена на енер­го­но­си­теля, лв/kW·h0.100.04
Стойност на отоп­ле­ние, лв668320

В таб­ли­цата са използвани ори­ен­ти­ро­въчни цени на енер­го­но­си­тели в България за 2017 година: пелети — 500 лв/тон; дърва — 80 лв/m3 (~470 kg)

Но такава ико­но­мия изис­ква много време и усилия. Дървата заемат 2 пъти повече място за съхра­не­ние при пре­смя­тане на kW·h полезна топ­линна енер­гия, те са по-чув­стви­телни спрямо влаж­но­стта, а при изга­ря­нето им се обра­зува повече пепел и дим. Освен това, про­це­сите заре­жда­нето на дър­вата и раз­пал­ва­нето е невъз­можно да се авто­ма­ти­зи­рат: котел на дърва изис­ква посто­янно вни­ма­ние, дори и през нощта.

Съвремен­ната пелетна тех­ника поз­во­лява напълно да се авто­ма­ти­зи­рат всич­ките основни етапи: раз­пал­ване, пода­ване на гра­нули в горив­ната камера, поддъ­р­жане на зада­де­ната тем­пе­ра­тура, работа по раз­пи­са­ние и даже управ­ле­ние чрез интернет. Много модели на пелет­ните котли са снаб­дени и със системи за авто­ма­тично очистване:

Инстали­ране и стар­ти­ране на пеле­тен котел

Инстали­ране и стар­ти­ране на пеле­тен котел в хотел

Механизми за пода­ване на пелети и за очистване на горив­ната камера

Механизми за пода­ване на пелети и за очистване на горив­ната камера

От глед­ната точка на опазване на при­ро­дата, изга­ряне на пелети, про­из­ве­дени от отпадъци на дър­во­об­ра­ботка, е за пред­по­чи­тане спрямо изга­ря­нето на дър­ве­сина.

Ръковод­ство ENplus

на руски език

Общие поло­же­ния
Процедура сер­ти­фи­ка­ции
Требова­ния к каче­ству гранул
Требова­ния к устой­чи­во­сти
Органи­за­ция схемы
График уплаты сборов

ENplus Handbook

на англий­ски език

General
Certification Procedure
Pellet Quality Requirements
Sustainability Requirements
Scheme Organisation
Schedule of fees

Полезни доку­менти

на англий­ски език

Световен пазар на пелети 2017
Правила за съхра­няване на пелети

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by