Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Международен Час на Земята

Междуна­роден Час на Земята

17.03.2014

Часът на Земята — това е еко­ло­гична акция, която се про­вежда всяка година в послед­ната или пред­по­след­ната събота на месец март от 20:30 до 21:30 местно време. Идеята е на Светов­ния фонд за дивата при­рода, който за първи път е провел Часът на Земята през 2007 година в Австра­лия.

Целта на меро­при­я­ти­ето — да се при­влече вни­ма­ни­ето на чове­че­ството към кли­ма­тич­ните про­мени на пла­не­тата чрез силата на енер­гийна общ­ност. Органи­за­то­рите при­кан­ват всички хора с акти­вен начин на живот, да се вклю­чат в акци­ята и да изклю­чат всички осве­ти­телни и елек­три­че­ски уреди за един час.

Ежегодно в акци­ята вземат уча­стие все по-голямо коли­че­ство хора. През 2008 година в Часът на Земята взеха уча­стие около 50 мили­она души по целия свят. През 2009 година съби­ти­ето бе най-масо­вото — повече от един мили­ард жители на Земята. Година по-късно, в съби­ти­ето участваха около 1500 града от 107 страни по целия свят. По-късно към акци­ята се при­съе­ди­ня­ват някои страни от Африка и Азия.

Изключ­ване на освет­ле­ни­ето в Часът на Земята

В голе­мите гра­дове, в този час по жела­ние на участ­ни­ците в акци­ята се изклю­чва освет­ле­ни­ето на исто­ри­че­ски памет­ници, забе­ле­жи­тел­но­сти, адми­ни­стра­тивни сгради, хотели, улици, ста­ди­они, тър­гов­ски цен­трове, и дори летища. В домо­вете се изклю­чва освет­ле­ни­ето, изклю­ч­ват се елек­три­че­с­ките уреди (изклю­ч­ва­нето на асан­сьо­рите е забра­нено). Провеж­дат се и други кул­турни, спортни и еко­ло­гични меро­при­я­тия. В акци­ите вземат активно уча­стие известни спор­ти­сти, актьори, теле­ви­зи­онни водещи и други обще­ствени фигури.

Изключ­ване на елек­три­че­ството в Часът на Земята

Едновре­менно с това, Часът на Земята е много кри­ти­ку­ван от екс­пер­тите. Много инже­нери, енер­ге­тици и физици под­чер­та­ват без­сми­сли­ето на съби­ти­ето. Своите думи те под­кре­пят със след­ните факти: акци­ята не нама­лява енер­го­по­треб­ле­ни­ето, тъй като тур­би­ните в цен­тра­лите, про­из­веж­дащи енер­гия, не могат да спрат за един час. Освен това, ико­но­ми­са­ната енер­гия през този час, не може да се натрупва и въг­ле­род­ния диок­сит отде­лен при про­из­вод­ството все пак попада в атмо­сфе­рата. Също така ряз­кото сни­же­ние, а след това ряз­кото уве­ли­че­ние на потреб­ле­ни­ето на енер­гия може да доведе до огромно нато­вар­ване, което ще доведе до повреди в елект­ро­цен­тра­лите и други про­блеми.

Какво си готов да напра­виш, за да спасиш пла­не­тата?

Ако човек е наи­стина загри­жен за про­блема с изме­не­ни­ето на кли­мата и пре­ко­мер­ната кон­су­ма­ция на енер­гия, то той може да се опита да го реши, не чрез емо­ци­ите, а с ума си. За това е нужно да ана­ли­зира ефек­тив­но­стта на своето потреб­ле­ние: да се откаже от обик­но­ве­ните крушки, заме­няйки ги със све­то­ди­одни, да изо­лира поме­ще­ни­ята си и да използва възоб­но­вя­еми източ­ници на енер­гия. Именно така може да се допри­несе полза на пла­нетата не с думи, а с дела.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by