Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

Стойност на елек­тро­е­нер­ги­ята в България

02.09.2013 19.02.2015

Стойност на елек­три­че­ството в БългарияПо данни на Евростат сред­ната стой­ност на елек­тро­е­нер­ги­ята за насе­ле­ни­ето в България през пър­вата поло­вина на 2014 година въз­лиза на около 0.08 евро за 1 kW⋅h, което е най-ниския пока­за­тел в Евросъюза.

За срав­не­ние, в Дания и Германия 1 kW⋅h струва на част­ните потре­би­тели около 0.3 евро. Средната стой­ност за Евросъюза в момента е 0.2 евро за 1 kW⋅h и непрекъ­с­нато се уве­ли­чава. Ние постро­ихме гра­фика за стой­но­стта на елек­три­че­ството в някои страни на Евросъюза. За да видите точ­ните стой­но­сти, при­дви­жете кур­сора по диа­гра­мата:

Имайки пред­вид нис­ките доходи на насе­ле­ни­ето в България, дори и цена 0.08 евро на 1 kW⋅h пре­диз­ви­ква опре­де­лено соци­ално напре­же­ние.

Ако живе­ете в частна къща, ние можем зна­чи­телно да нама­лим вашите смет­ките за елек­три­че­ство, инста­ли­райки фото­вол­та­ична система на покрива.

За да про­сле­дите дина­ми­ката на про­ме­ните в цената на елек­тро­е­нер­ги­ята за крайни потре­би­тели в България през послед­ните години, ние постро­ихме гра­фика на база на данни от Национал­ния Статисти­че­ски Институт. Статисти­ката е събрана в съо­т­вет­ствие с Директива 90/377  на Европей­с­ката коми­сия.

На гра­фи­ката е ука­зана сред­ната фак­ти­ческа стой­ност на един кило­ват­час в нацио­нална валута за раз­лич­ните кате­го­рии потре­би­тели на елек­тро­е­нер­гия. Данните са пред­ста­вени по полу­го­дия, с вклю­чени всички данъци и такси, на базата на изда­дени фак­тури. За да видите точ­ните стой­но­сти, при­дви­жете кур­сора по диа­гра­мата.

Цена на елек­тро­е­нер­ги­ята за част­ните потре­би­тели

Групи частни
крайни потре­би­тели
Годишно потреб­ле­ние,
kW⋅h
Д1по-малко от 1 000
Д21 000 — 2 500
Д32 500 — 5 000
Д45 000 — 15 000
Д5повече от 15 000

Цена на елек­тро­е­нер­ги­ята за про­миш­лени потре­би­тели

Групи про­миш­лени
крайни потре­би­тели
Годишно потреб­ление,
MW⋅h
И1по-малко от 20
И220 — 500
И3500 — 2 000
И42 000 — 20 000
И520 000 — 70 000
И670 000 — 150 000
И7повече от 150 000

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by