Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Провери тарифи и сметка за ток

Провери тарифи и сметка за ток

24.11.2014 15.09.2020

В България рабо­тят три достав­чика на елек­тро­е­нер­гия както е пока­зано на кар­тата:

Ако живе­ете в частна къща, ние можем зна­чи­телно да нама­лим вашите смет­ките за елек­три­че­ство, инста­ли­райки фото­вол­та­ична система на покрива.

На тази стра­ница вие можете да про­ве­рите дей­ства­щите тарифи за елек­тро­е­нер­гия в България и вашата сметка за ток:

ENERGO-PRO

Логотип на енер­ге­ти­че­с­ката ком­па­ния Energo-ProКомпания Енерго-Про е осно­вана в Чехия през 1994 година и е спе­ци­а­ли­зи­рана в хид­ро­е­нер­ге­ти­ката. В момента хол­дин­гът владее хид­ро­елект­ро­цен­трали в Чехия, България, Турция, Грузия и Армения. През 2012 година Energo-Pro при­до­бива енер­го­раз­пре­де­ли­тел­ния бизнес на нем­ската ком­па­ния E.ON в Северо­източна България, и отто­гава е достав­чик на елек­тро­е­нер­гия в след­ните реги­они: Варна, Добрич, Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра, Търговище и Шумен.

Проверка на сметкаПлащанеДействащи цениКъм сайта

EVN

Логотип на енер­ге­ти­че­с­ката ком­па­ния EVNКомпания ЕВН е осно­вана в Австрия през 1922 година и е една от най-голе­мите енер­гийни ком­па­нии в Европа. Днес хол­дин­гът опе­рира в 14 страни, спе­ци­а­ли­зи­ран е в про­из­вод­ство и транс­пор­ти­ране на елек­тро­е­нер­гия и при­ро­ден газ, както и в управ­ле­ние на отпадъци и пре­чистване на вода. През 2005 година е открито пред­ста­ви­тел­ство на EVN Group в Югоизточна България, което е достав­чик на елек­тро­е­нер­гия в след­ните реги­они: Бургас, Несебър, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. За про­верка на сметка трябва реги­стра­ция.

Проверка на сметкаПлащанеДействащи цениКъм сайта

CEZ

Логотип на енер­ге­ти­че­с­ката ком­па­ния CEZ GROUPКомпания ЧЕЗ е осно­вана в Чехия през 1992 година и е спе­ци­а­ли­зи­рана в про­из­вод­ството и достав­ката на елек­три­ческа и топ­линна енер­гия, а също и добив на въг­лища. Притежава ядрени, въг­лищни, слън­чеви, вятърни и вод­но­е­лек­три­че­ски цен­трали в раз­лични страни на Европа. През 2004 година CEZ GROUP открива пред­ста­ви­тел­ство в Западна България, и е достав­чик на елек­тро­е­нер­гия в след­ните реги­они: София, Благоев­град, Перник, Кюстен­дил, Видин, Враца, Ловеч, Плевен и Монтана. За про­верка на сметка трябва реги­стра­ция.

Проверка на сметкаПлащанеДействащи цениКъм сайта

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by