За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Глобална онлайн карта на ветровете

Глобална онлайн карта на вет­ровете

07.04.2018

Неверо­ятно кра­сива интер­ак­тивна карта на вет­ро­вете и све­тов­ните оке­ан­ски тече­ния в реално време, с въз­мож­ност за прег­лед на архива и про­гноза за няколко дни напред. Има раз­лични режими на визу­а­ли­за­ция и анализ (пример в края на ста­ти­ята).

Слабите въз­душни тече­ния са пока­зани на кар­тата като сини нишки. Когато вятърът се усилва те стават зелени, жълти, чер­вени, вио­ле­тови и бели, в съо­т­вет­ствие с тази скала:

Скала за интен­зив­но­стта на въз­душ­ните потоци

Преглед на вет­ро­вете и вре­мето в реално време

Можете да завър­тите изоб­ра­же­ни­ето на пла­не­тата и да уве­ли­чите нужния участък, а при натис­кане върху опре­де­лена точка на кар­тата, можете да узна­ете ско­ро­стта и посо­ката на вятъра в реги­она:

Поясне­ние на настрой­ките

Кликвайки върху думата earth в долния ляв ъгъл на кар­тата, вие ще пре­ми­нете в режим цял екран на офи­ци­ал­ния сайт на про­екта. След това вие ще можете да вле­зете в менюто и да про­ме­ните режи­мите на прег­лед: вятърни потоци на раз­лични висо­чини, оке­ан­ски тече­ния, вълни, тем­пе­ра­тура на водата и въз­духа, замър­ся­ване на атмо­сфе­рата и много други. Кликвайки на кон­кретно място на кар­тата вие ще видите коор­ди­на­тите на мест­но­стта и чис­ло­вите зна­че­ния на пара­мет­рите. Измерва­тел­ните еди­ници в пове­чето случаи може да се про­ме­нят, като клик­нете върху тях. По-нататък кратко ще опишем пред­на­зна­че­ни­ето на раз­лич­ните еле­менти на менюто.

Date | Tук се показва датата и вре­мето, съо­т­вет­стващи на изоб­ра­же­ни­ето на кар­тата. По под­раз­би­ране се показва локал­ното време на наблю­да­теля (Local), но вие можете да прев­клю­чите на Kоор­ди­ни­рано уни­вер­сално време (UTC). Основните данни се обно­вя­ват на всеки 3 часа.

Data | Текуща визу­а­ли­за­ция на кар­тата. По под­раз­би­ране това е Wind @ Surface, което озна­чава «вятър на повърх­но­стта».

Scale | Скала за съо­т­вет­ствие на цвета на кар­тата с чис­ло­вите пара­метри на явле­ни­ето. В този случай, ние виждаме, скала за ско­ро­стта на вятъра. При поста­вяне кур­сора на миш­ката върху участък от ска­лата можете да видите съо­т­вет­ства­щото пока­за­ние за ско­ро­стта.

Source | Списък с източ­ници на данни за кон­крет­ния режим на кар­тата.


Настройки на при­ло­же­ни­ето Earth Wind Map


Control | Управле­ние на някои от пара­мет­рите в след­ната после­до­ва­тел­ност:

 • Now — Сега
 • << — Минус 1 ден (архивни данни)
 • < — Минус 3 часа
 • >> — Плюс 3 часа
 • > — Плюс 1 ден (про­гноза за няколко дни напред)
 • Текуща пози­ция на наблю­да­теля
 • Grid — Показва решетка на кар­тата
 • Спиране на ани­ма­ци­ята
 • Начало на ани­ма­ци­ята (по под­раз­би­ране)

Mode | Режим на кар­тата:

 • Air — Въздух
 • Ocean — Океан
 • Chem — Химиче­ско замър­ся­ване
 • Particulates — Твърди частици

Height | Надмор­ска висо­чина (за режим «Въздух»), изра­зена в хек­то­пас­кала атмо­сферно наля­гане:

 • Sfc (Surface) — На повърх­но­стта на пла­не­тата
 • 1 000 хПа (~100 m)
 • 850 хПа (~1 500 m)
 • 700 хПа (~3 500 m)
 • 500 хПа (~5 000 m)
 • 250 хПа (~10 500 m)
 • 70 хПа (~17 500 m)
 • 10 хПа (~26 500 m)

Overlay (Mode Air) | Допълни­телна визу­а­ли­за­ция в режим «Въздух»:

 • Wind — Скорост на вятъра, km/h
 • Temp — Темпера­тура, °C
 • RH (Relative Humidity) — Относи­телна влаж­ност, %
 • WPD (Instantaneous Wind Power Density) — Моментна плът­ност на мощ­но­стта на вятъра, в раз­ра­ботка
 • TPW (Total Precipitable Water) — Общото коли­че­ство вода във въз­душ­ния стълб от земята до кос­моса, kg/m2
 • TCW (Total Cloud Water) — Количе­ство вода в обла­ците във въз­душ­ния стълб от земята до кос­моса, kg/m2
 • MSLP (Mean Sea Level Pressure) — Атмосферно наля­гане на мор­ското рав­нище, хПа
 • MI (Misery Index) — Възпри­е­мане на топ­лина и студ, °C както се усеща
 • None — Без допъл­ни­телна визу­а­ли­за­ция

Overlay (Mode Ocean) | Допълни­телна визу­а­ли­за­ция в режим «Океан»:

 • Currents — Течения
 • Waves — Вълни
 • SST (Sea Surface Temp) — Темпера­тура на повърх­но­стта на океана
 • SSTA (Sea Surface Temp Anomaly) — Аномални откло­не­ния на тем­пе­ра­ту­рата на океана от сред­ните дневни ста­ти­стики от 1981 до 2011 година
 • HTSGW (Significant Wave Height) — Височина на въл­ните

Overlay (Mode Chem) | Допълни­телна визу­а­ли­за­ция в режим «Химиче­ски замър­ся­ва­ния»:

 • COsc (CO Surface Concentration) — Концен­тра­ция на въг­ле­ро­ден оксид в нис­ката част на атмо­сфе­рата, ppbv (части на мили­ард обем)
 • SO2sm (Sulfur Dioxide Surface Mass) — Концен­тра­ция на серен диок­сид в нис­ките слоеве на атмо­сфе­рата, μg/m3

CO (въг­ле­ро­ден окис, въг­ли­щен газ) без цвят и мирис, много опасен за хората. При кон­цен­тра­ция във въз­духа над 0.1% води до смърт в рам­ките на часове. SO2 (серен диок­сид) мирише на запал­ваща се киб­ри­тена клечка. Основният замър­си­тел на въз­духа, силно ток­си­чен, про­во­ки­ращ кисе­линни дъж­дове.


Overlay (Mode Particulates) | Допълни­телна визу­а­ли­за­ция в режим «Твърди частици»:

 • DUex (Dust Extinction) — Поглъщане на свет­ли­ната от прах, τ
 • SO4ex (Sulfate Extinction) — Поглъщане на свет­ли­ната от сул­фати, τ

Projection | Различни кар­то­граф­ски про­ек­ции. По под­раз­би­ране е избран режим «O» — Orthographic projection.

Примери за визу­а­ли­за­ция

Въздушни потоци на висо­чина 10 кило­метра Въздушни потоци на висо­чина 10 кило­метра. В ука­за­ната точка (зеле­ния кръг на кар­тата) ско­ро­стта на вятъра достига 270 km/h.

Концен­тра­ция на серен диок­сид в дол­ните слоеве на атмо­сфе­рата Концен­тра­ция на серен диок­сид в дол­ните слоеве на атмо­сфе­рата. В ука­за­ната точка (град Варна) съдъ­р­жа­ни­ето на SO2 в момента на измер­ва­нето е 7.15 μg/m3.

Темпера­тура на водата в океана Темпера­ту­рата на водата в ука­за­ната точка на повърх­но­стта на океана е 31.2 °C, а ско­ро­стта на тече­ни­ето — 0.32 м/с.

Разпре­де­ле­ние на топ­ли­ната и студа по усе­щане Разпре­де­ле­ние на топ­ли­ната и студа според това как се усеща. Зависи от фак­ти­че­с­ката тем­пе­ра­тура на въз­духа, влаж­но­стта и вятъра. В ука­за­ната точка тем­пе­ра­ту­рата «се усеща като» 12.8 °C.

За про­екта Earth Wind Map

Cameron BeccarioАвтор на про­екта: Камерон Бекарио

Съобще­ство: facebook.com/EarthWindMap

Подробно опи­са­ние: earth.nullschool.net/about

Изходен код: github.com/cambecc/earth

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2023 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by